Podnikatelia

Konverzia základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

Dôsledky vyplývajúce z vyhlášky MS SR č. 246/2008 Z. z. ako aj z vyhlášky NBS č. 240/2008 Z. z., ktoré s účinnosťou odo dňa 8. júla 2008 stanovili podrobné pravidlá pre konverziu základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na právne úpravy, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v minuloročnom decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s generálnym zákonom, novelami Obchodného zákonníka, zákona o obchodnom registri a vykonávacieho predpisu k zákonu o obchodnom registri.
Dňa 8. júla 2008 nadobudli účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „vyhláška MS SR“) a taktiež vyhláška Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „vyhláška NBS“).

Z pohľadu právneho poriadku SR predstavuje generálny právny rámec na riešenie všetkých kľúčových záležitostí v SR, ktoré súvisia s prechodom zo slovenskej meny na euro, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“). Generálny zákon nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou tých jeho ustanovení, ktoré buď nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2008, resp. dňa 1. augusta 2008, v súvislosti s prijatím iných zákonov, ktorých sprievodnou novelou bola i novela generálneho zákona (zákon č. 70/2008 Z. z. a zákon č. 270/2008 Z. z.), alebo nadobudnú účinnosť až dňom zavedenia eura v SR, ktorý vytvára základné právne predpoklady na zavedenie eura na Slovensku.

Zavedenie eura prináša so sebou nové povinnosti týkajúce sa menovitých hodnôt základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov, ktorých sa, okrem generálneho zákona, dotkli už novely Obchodného zákonníka, zákona o obchodnom registri a vykonávacieho predpisu k zákonu o obchodnom registri, ktoré nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008. S generálnym zákonom, s novelizáciami Obchodného zákonníka a s právnymi úpravami týkajúcimi sa obchodného registra sme Vás podrobne oboznámili už v minuloročnom decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V zmysle § 10 ods. 1 generálneho zákona sa menovité hodnoty (1) základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, (2) kmeňového imania štátnych podnikov, (3) nadačného imania nadácií alebo (4) iného obdobného imania (ďalej v texte len „základné imanie“) právnických osôb, menovité hodnoty (5) vkladov spoločníkov vrátane menovitých hodnôt akcií, menovité hodnoty (6) členských vkladov, (7) vkladov zakladateľov alebo (8) iných majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní právnických osôb (ďalej v texte len „vklady do imania“), ktoré existujú na základe osobitných predpisov (ktorými sú napríklad Obchodný zákonník, zákon o štátnom podniku, zákon o poisťovníctve, zákon o nadáciách) a ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro (upravených napríklad v Zmluve o založení ES, nariadením Rady (ES) č. 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v znení nariadenia Rady (ES) č. 2595/2000 a prílohy nariadenia Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura).

Vyššie uvedená domnienka však nezbavuje povinnosti právnické osoby, v ktorých existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty (ďalej v texte len „premena menovitej hodnoty“ alebo len „konverzia“) vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá postupom podľa generálneho zákona a osobitných predpisov. Konverzia na euro sa teda nezrealizuje automaticky podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro v zmysle domnienky zakotvenej v § 10 ods. 1 generálneho zákona. Na základe § 10 ods. 2 generálneho zákona je každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, povinná bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa generálneho zákona a osobitných predpisov.

Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá je možné za podmienok vymedzených generálnym zákonom alebo osobitnými predpismi prijať odo dňa určenia konverzného kurzu, pričom takéto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura, teda najneskôr do dňa 31. decembra 2009, avšak premena menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa generálneho zákona v rámci prechodu na euro môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň zavedenia eura, teda najskôr dňa 1. januára 2009.

Na premenu menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia pre takéto menovité hodnoty, a to ani obmedzenie vyžadujúce zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých vkladov do imania alebo základných imaní na celé čísla alebo na násobky celých čísiel. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty vkladov do imania alebo výšky základného imania, ani za právny úkon, na ktorý sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas podľa osobitných predpisov, ak sa rozhodnutie o tejto premene neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených generálnym zákonom pre premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá.

Z generálneho zákona ďalej vyplýva, že premena menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá sa musí v rámci jednej právnickej osoby uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre všetky vklady do imania tejto právnickej osoby s tým, že metódou zdola nahor sa najskôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých vkladov do imania na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do imania príslušnej právnickej osoby, ktorým sa zistí celková menovitá hodnota základného imania tejto právnickej osoby v eurách. Pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá však vzájomný pomer veľkosti jednotlivých podielov na základnom imaní, ktoré sú tvorené vkladmi do imania, sa na základe zaokrúhľovania nesmie podstatne zmeniť bez spolurozhodovania spoločníkov vrátane akcionárov, členov alebo iných majiteľov podielov na základnom imaní, ďalej celkový súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do imania v eurách sa musí rovnať menovitej hodnote príslušného základného imania v eurách a zároveň výsledná menovitá hodnota základného imania vyjadrená v eurách ani výsledné menovité hodnoty žiadneho vkladu do imania vyjadrené v eurách nesmú byť nižšie ako minimálna výška príslušných vkladov do imania alebo minimálna výška príslušného základného imania vyžadovaná podľa osobitných predpisov alebo podľa povolenia udeleného na činnosť príslušnej právnickej osoby.

Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá vykoná zaokrúhlenie nahor, vrátane zaokrúhlenia menovitej hodnoty vkladov do imania nahor najviac na celé číslo k najbližšiemu euru, tak na túto premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania možno použiť prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo iné vlastné zdroje financovania príslušnej právnickej osoby tvoriace jej vlastné imanie, pričom prostriedky rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu príslušnej právnickej osoby možno použiť najviac vo výške nepresahujúcej 10% z výšky rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu ku dňu prijatia rozhodnutia o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá.

Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá vykoná zaokrúhlenie nadol, rozdiel z tohto zaokrúhlenia sa odvedie do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu príslušnej právnickej osoby, pričom tento rozdiel nebude patriť medzi príjmy ani výnosy dosiahnuté z činnosti alebo nakladania s majetkom príslušnej právnickej osoby. Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá použije prostriedky svojho rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu, podiel na zisku príslušnej právnickej osoby možno určiť a použiť na iné účely až po doplnení rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na výšku povinne vytváranú podľa osobitného predpisu.

Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá je oprávnený prijať a vykonať štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby s podmienkou, že pri premene sa nesmie nad rozsah zaokrúhľovania zmeniť vzájomný pomer veľkosti žiadnych podielov na základnom imaní, ktoré sú tvorené vkladmi do imania, pričom zároveň zaokrúhlenie menovitej hodnoty vkladov do imania sa pri zaokrúhlení nadol nesmie vykonať na menej ako dve desatinné miesta k najbližšiemu eurocentu a pri zaokrúhlení nahor sa nesmie vykonať na viac ako na celé číslo k najbližšiemu euru. Na platnosť premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby sa okrem náležitého rozhodnutia štatutárneho orgánu nevyžaduje žiadne iné rozhodnutie orgánov príslušnej právnickej osoby ani spoločníkov, členov alebo iných osôb. Štatutárny orgán je v tomto prípade oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej právnickej osoby, a to v rozsahu potrebnom výlučne na premenu menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá podľa generálneho zákona a osobitných predpisov.

Ak štatutárny orgán právnickej osoby rozhodne o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania príslušnej právnickej osoby, toto rozhodnutie musí mať písomnú formu, musí byť riadne podpísané a podpisy príslušných členov štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, musia byť úradne osvedčené. Štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby však môže návrh rozhodnutia o premene menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá predložiť na prijatie orgánu alebo osobám príslušným rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej právnickej osoby. V tomto prípade je štatutárny orgán oprávnený na tento účel zvolať riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, členskú schôdzu alebo iné rokovanie príslušného orgánu alebo príslušných osôb tak, aby rozhodnutie o premene bolo prijaté a vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ktoré sa neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených generálnym zákonom pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na eurá, sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov prítomných účastníkov valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného príslušného orgánu alebo príslušných osôb. Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ktoré sa odchýli od podmienok a obmedzení ustanovených generálnym zákonom pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na eurá, musí byť prijaté rovnako ako rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej právnickej osoby.

Po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá je štatutárny orgán tejto právnickej osoby povinný bezodkladne, najneskôr však do jedného roka po dni zavedenia eura, teda najneskôr do dňa 31. decembra 2009, podať príslušný návrh na zápis alebo uskutočniť iné potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota vkladov do imania v eurách a menovitá hodnota základného imania v eurách bola bezodkladne zapísaná do zoznamu spoločníkov vrátane akcionárov, zoznamu členov alebo iného zoznamu súvisiaceho s vkladmi do imania, ak sa podľa osobitných predpisov takýto zoznam vedie, ako aj do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach.

Premena menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do obchodného registra, alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania právnickej osoby zo slovenskej meny na eurá je štatutárny orgán tejto právnickej osoby povinný zaslať jej spoločníkom, členom alebo iným príslušným osobám, alebo uverejniť rovnako ako sa podľa osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov právnickej osoby zasielajú alebo uverejňujú pri zmene základného imania informácie o zvolaní valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného najvyššieho orgánu príslušnej právnickej osoby, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po účinnosti tejto premeny. Informácia o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá musí obsahovať najmä presné označenie dotknutých vkladov do imania a základného imania, ich menovitú hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene pred vykonaním premeny a ich menovitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní premeny, dátum nadobudnutia účinnosti tejto premeny, ako aj konverzný kurz a zaokrúhlenie použité pri tejto premene zo slovenskej meny na eurá.

Premenou menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro nie sú dotknuté vnútorné právne pomery právnických osôb, prevoditeľnosť a obchodovateľnosť podielov na základnom imaní právnických osôb ani žiadne iné právne vzťahy súvisiace s vkladmi do imania alebo so základným imaním, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak sa peňažné sumy, ktoré súvisia so základným imaním alebo vkladmi do imania znejúcimi na slovenskú menu, zisťujú alebo vypočítavajú na základe ich menovitej hodnoty, v období odo dňa zavedenia eura do vykonania premeny ich menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá sa tieto peňažné sumy zisťujú a vypočítavajú na základe domnienky podľa § 10 ods. 1 generálneho zákona spomínanej v texte vyššie.

Na návrh, ktorý bol do jedného roka po dni zavedenia eura (teda do dňa 31. decembra 2009) podaný v súvislosti s premenou vrátane zápisu údajov o premene menovitej hodnoty vkladov do imania alebo menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ako aj na konanie o takomto návrhu a na iné úkony a konania, ktoré súvisia s premenou menovitej hodnoty vkladov do imania alebo menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, sa vzťahuje § 9 ods. 5 generálneho zákona, v zmysle ktorého návrh na zápis, zaevidovanie, zaregistrovanie alebo iný záznam premeny majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ktorý bol v súvislosti s takouto premenou podaný do dňa 31. decembra 2009, nepodlieha v SR poplatkovej povinnosti a žiadnym súdnym poplatkom, správnym poplatkom ani iným poplatkom podľa osobitných predpisov, čo rovnako platí o konaniach o takýchto návrhoch, ako aj o iných úkonoch a konaniach, ktoré súvisia s premenou majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, nakoľko v týchto prípadoch pôjde o tzv. konanie o zhode.

Odo dňa zavedenia eura, teda odo dňa 1. januára 2009, nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, podať návrh na zápis inej zmeny do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu na zápis inej zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis zmeny o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa konverzie ustanovilo na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 12 ods. 7 generálneho zákona Ministerstvo spravodlivosti SR, a to vyhláškou č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá, ktorá nadobudla účinnosť dňa 8. júla 2008.

Pri premene, prepočte a zaokrúhlení menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na menu euro sa menovitá hodnota vkladov do imania prepočítava a zaokrúhľuje najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta.

Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania obchodných spoločností a družstiev vrátane kmeňového imania štátnych podnikov zo slovenskej meny na menu euro do obchodného registra sa do jedného roka po zavedení meny euro v SR, teda do dňa 31. decembra 2009, podáva na tlačive s úradne osvedčenými podpismi oprávnených osôb, ktorého vzor je obsiahnutý v prílohe k tejto vyhláške MS SR.

Po uplynutí jedného roka od zavedenia eura sa návrh na zápis premeny menovitej hodnoty podáva na tlačive určenom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri, ktorého vzor ustanovujú prílohy k vyhláške MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Citovaná vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z. ustanovuje tiež vzory tlačív pre prípady, ak je návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania do obchodného registra spojený zároveň s návrhom na zápis iných údajov do obchodného registra.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je k návrhu na zápis do obchodného registra potrebné priložiť (1) rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania a o zmene spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo stanov a (2) splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak sa návrh podáva prostredníctvom splnomocnenej osoby.

V prípade akciových spoločností bude postup premeny základného imania odlišný, nakoľko sa bude odvíjať od premeny menovitej hodnoty jednotlivých akcií ako cenných papierov. Postup premeny menovitých hodnôt cenných papierov má svoje špecifiká, preto je osobitne upravený v generálnom zákone, pričom ďalšie podrobnosti týkajúce sa premeny menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá ustanovuje vyhláška NBS.

Premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá je povinný vykonať každý emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu.

Pri akciách alebo iných majetkových cenných papieroch, ktoré predstavujú vklady do imania alebo podiely na imaní právnických osôb, sa premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá musí uskutočniť zároveň s premenou základného imania príslušnej právnickej osoby, pričom sa postupuje podľa pravidiel platných pre premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania právnických osôb. Rozhodnutie o tejto premene je oprávnený prijať a vykonať štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby. Samotný prepočet sa realizuje prostredníctvom konverzného kurzu, ktorý predstavuje pevný prepočítací kurz medzi menou euro a slovenskou korunou.

Pri cenných papieroch, ktoré tvoria súčasť emisie cenných papierov, sa premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá musí uskutočniť rovnakým spôsobom, teda metódou zdola nahor a s rovnakým zaokrúhľovaním pre celú emisiu cenných papierov, pričom v rámci jednej emisie cenných papierov sa nesmie nad rozsah zaokrúhľovania zmeniť vzájomný pomer veľkosti jednotlivých cenných papierov v príslušnej emisii. Metóda zdola nahor znamená, že sa najskôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých cenných papierov na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých cenných papierov z tej istej emisie, ktorým sa zistí celková menovitá hodnota tejto emisie cenných papierov v eurách.

Povinnosti zabezpečiť a vykonať premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá nepodliehajú zaknihované dlhové cenné papiere, ktoré budú v celom rozsahu splatné najneskôr v deň zavedenia eura, zmenky, šeky a ani listinné dlhové cenné papiere, ktoré budú v celom rozsahu splatné a splatené jednou splátkou v hotovosti alebo bezhotovostne už pri ich prvom predložení na úhradu peňažného plnenia spojeného s týmito listinnými dlhovými cennými papiermi.

Ak si emitent zaknihovaných dlhových cenných papierov, zaknihovaných podielových listov alebo zaknihovaných družstevných podielnických listov, ktorých evidenciu vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, nesplní svoju oznamovaciu povinnosť a najneskôr jeden mesiac pred dňom zavedenia eura, teda najneskôr do dňa 30. novembra 2008, nedoručí Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR písomné oznámenie o premene ním emitovaných zaknihovaných cenných papierov, tak prepočet na eurá a zaokrúhlenie ich menovitej hodnoty je oprávnený vykonať Centrálny depozitár cenných papierov SR. V tomto prípade Centrálny depozitár cenných papierov SR s účinnosťou ku dňu zavedenia eura v SR zabezpečí aj vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v registri emitenta cenných papierov a na dotknutých účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných cenných papieroch.

Každý emitent je po prijatí rozhodnutia o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá povinný bezodkladne, najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura v SR, teda najneskôr do dňa 31. decembra 2009, vykonať potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota základného imania a menovitá hodnota cenných papierov bola zapísaná do evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, do obchodného registra alebo do iného úradného registra alebo evidencie, v ktorej sú vedené údaje o základných imaniach a cenných papieroch.

V prípade listinných cenných papierov je emitent povinný vyznačiť výšku ich menovitej hodnoty v eurách, keď mu ich majiteľ prvýkrát predloží. Rovnaká povinnosť sa týka aj imobilizovaných cenných papierov uložených do úschovy, kde je vyznačenie menovitej hodnoty v eurách emitent povinný zabezpečiť najneskôr pri ich vydaní z úschovy alebo pri ich prvom predložení inej osobe.

Na základe oznámenia emitenta o premene menovitej hodnoty ním vydaných cenných papierov je Centrálny depozitár cenných papierov SR povinný najneskôr do jedného roka po doručení oznámenia, teda najneskôr do dňa 31. decembra 2010, vykonať vo svojej evidencii zápis príslušnej zmeny údajov v registri emitenta cenných papierov a v súčinnosti s členmi Centrálneho depozitára cenných papierov SR zabezpečiť aj bezodkladné vykonanie zápisov zmien údajov na dotknutých účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov, držiteľských účtoch, klientskych účtoch člena alebo iných účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných cenných papieroch.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa premeny menovitých hodnôt niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá ustanovila na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 15 ods. 9 generálneho zákona Národná banka Slovenska, a to vyhláškou č. 240/2008 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 8. júla 2008.

Vyhláška NBS stanovila, že pri premene menovitej hodnoty majetkových cenných papierov s výnimkou podielových listov zo slovenskej meny na eurá sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta.

Pri premene menovitej hodnoty dlhových cenných papierov zo slovenskej meny na eurá sa v zmysle vyhlášky NBS určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera na dve desatinné miesta.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....