Služby

Krach cestovnej kancelárie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2012

Krach cestovnej kancelárie počas tzv. letného dovolenkového obdobia nie je výnimočným javom. Médiá nám takmer s každoročnou pravidelnosťou prinášajú informácie o turistoch, ktorí po krachu cestovnej kancelárie, u ktorej si zakúpili zájazd, nevedia, čo robiť. O tom, ako danú situáciu upravuje náš právny poriadok sa dočítate v tomto článku.

Zmluva o obstaraní zájazdu je druhom spotrebiteľskej zmluvy. Viažu sa na ňu nie len ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) o spotrebiteľských zmluvách, ale i ustanovenia o príkaznej zmluve. Občiansky zákonník vystupuje ako lex generalis. Lex specialis k nemu tvorí vo veciach úpravy zájazdov zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „zákon o zájazdoch“). Uvedená oblasť je upravená aj smernicou Rady 90/314/EEC zo dňa 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb.

Medzi objednávateľom a cestovnou kanceláriou vzniká právny vzťah na základe písomnej zmluvy o obstaraní zájazdu. Jednou z povinností cestovnej kancelárie je odovzdať objednávateľovi (klientovi) súčasne so zmluvou doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie vystavený poistiteľom.

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi riadne a včas služby alebo ich podstatnú časť, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. V prípade, ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

Ako sme už uviedli, cestovná kancelária musí byť pre prípad úpadku poistená. V zmysle ust. § 9 zákona o zájazdoch je cestovná kancelária povinná dohodnúť poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku (1) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, (2) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo (3) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

Ak nastane situácia, že cestovná kancelária z dôvodu úpadku nebude schopná poskytnúť, resp. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, takúto dopravu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stavovania do odchodu, finančne zabezpečí poistiteľ poskytnutím poistného plneniaOrganizačne zabezpečiť dopravu je však povinná cestovná kancelária, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, a to prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, na vlastné náklady, poistiteľ objednávateľovi uhradí uvedené náklady len do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytuje poistiteľ ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Cestovné kancelárie však nemajú povinnosť poistiť sa v plnej výške. Zákon im ukladá povinnosť poistiť sa na dostatočnú sumu, a to minimálne vo výške 25% ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 25% tržieb v predchádzajúcom roku.

Z uvedeného je zrejmé, že v prípade, ak sa práve počas krachu, resp. úpadku cestovnej kancelárie nachádzate na u nej zakúpenom zájazde, musí Vám byť zabezpečené nevyhnutné ubytovanie, stravovanie ako i doprava do miesta návratu, spravidla do Slovenskej republiky, a to z prostriedkov poistného plnenia cestovnej kancelárie.

Cestovná kancelária zodpovedá Vám ako objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však v prekluzívnej lehote do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží vyššie uvedený písomný záznam.

V prípade, ak cestovná kancelária ohlási svoju insolventnosť a objednávateľ na zakúpený zájazd ešte nenastúpil je potrebné, aby si svoju pohľadávku u cestovnej kancelárie uplatnil bez zbytočného odkladu, najneskôr však v uvedenej trojmesačnej prekluzívnej lehote.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....