Podnikatelia

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predstavilo nový stavebný zákon

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v týchto dňoch predstavuje odbornej a širšej verejnosti nový návrh stavebného zákona. So základnými tézami navrhovanej právnej úpravy Vás ULC Čarnogurský Pro Bono aktuálne oboznámi.NAVRHUJE SA ZMENA SÚČASNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

V súčasnosti platná právna úprava zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vychádza ešte z koncepcie navrhnutej v polovičke 70 rokov. Skúsenosti a poznatky, získané z aplikácií stavebného zákona v rokoch 1992 až 2005 ukázali potrebu formulovať novú koncepciu úpravy stavebného zákona a pritom využiť a zachovať tie koncepčné zásady, ktoré sa v priebehu posledných desaťročiach osvedčili v slovenskej právnej úprave, preto v súčasnosti Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR navrhlo nový zákon, ktorý nahradí v súčasnosti platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

NOVÉ ZÁKONNÉ POŽIADAVKY A INŠTITÚTY

Nová právna úprava novo definuje pojem stavby a stavebných prác. Zavedie sa zákonná požiadavka používať v stavbe stavebné výrobky, ktorých vlastnosti zaručujú, z hľadiska spôsobilosti stavby na navrhovaný účel, že sú vhodné na použitie v stavbe vo väzbe na šesť základných požiadaviek na stavby, ako vyplývajú zo smernice Rady 89/106/EHS a v súlade s predpisom o stavebných výrobkoch, ktorý upravuje preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami a režim vyhlásení a certifikátov zhody. Zakotví sa tiež záväznosť všeobecných technických podmienok na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb, presnejšie sa vymedzia kompetencie a postavenie geodeta stavby a statika stavby. Navrhuje sa tiež vytvorenie nového inštitútu – audítora stavieb, ako verejnoprávneho subjektu s audítorskými a kontrolnými oprávneniami, ktorého činnosť by mohla výrazne zrýchliť povoľovacie procesy a zefektívniť výkon štátneho stavebného dohľadu. Nanovo a podrobne sa upraví začatie a priebeh konaní, obsah podaní a výsledných aktov stavebného úradu – ohlasovanie, stavebný súhlas, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

ZJEDNODUŠENIE KLASIFIKÁCIE STAVIEB

Nový zákon by mal presne klasifikovať druhy stavieb na účely ich povoľovania, a to na: (1) stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu alebo stavebné povolenie (príloha č. 1 zákona), (2) stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu (príloha č. 2 zákona), (3) stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, (4) stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré vyžadujú stavebné povolenie so zjednodušeným režimom povolenia na základe odborného vyjadrenia audítora stavieb, (5) stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré vyžadujú stavebné povolenie so sprísneným režimom povolenia (príloha č. 3 zákona).

NEPOVOLENÁ STAVBA A KOLAUDÁCIA

Sprísniť by sa mal tiež režim nepovolených stavieb a rozšíriť možnosti ich odstraňovania, spresní sa inštitút kolaudácie s možnosťou predčasného užívania stavby, komplexného preskúšania a skúšobnej prevádzky stavby ešte pred kolaudáciou. Zjednotiť a spresniť by sa mali i povinnosti každého vlastníka stavby.

ULC Čarnogurský Pro Bono bude za Vás zmeny týkajúce sa stavebného zákona naďalej sledovať. Predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy sa zatiaľ stanovila na 1. januára 2008. Konania začaté podľa starého zákona by však mali až do 31. decembra 2010 prebiehať podľa starej právnej úpravy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....