Podnikatelia

MPSVaR SR pripravuje úpravu súm stravného

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje úpravu súm stravného poskytovaného pri pracovnej ceste. Okrem úprav súm stravného pripravuje rezort práce aj zmenu základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v tomto čísle v predstihu oboznámi s podrobnosťami pripravovaných zmien spolu s už platnou úpravou týkajúcou sa sadzieb stravného v cudzej mene na rok 2008 pri zahraničných pracovných cestách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte len „MPSVaR SR“) pripravilo návrh nového opatrenia o sumách stravného, na základe ktorého by sa mali zvýšiť sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste. Návrh opatrenia sa v týchto dňoch nachádza v pripomienkovom konaní, jeho účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín by sa mala zvýšiť zo súčasných 89 Sk na 98 Sk, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín by malo vzrásť zo 135 Sk na 149 Sk za deň a pre časové pásmo nad 18 hodín by malo ísť o nárast zo súčasných 208 Sk na 230 Sk.

Zo sumy stravného sa v zmysle § 152 ods. 4 Zákonníka práce odvodzuje aj minimálna hodnota stravovacej poukážky, ktorá je s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2007 explicitne stanovená na základe novely Zákonníka práce, s ktorou sme Vás oboznámili v našom špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavovať 75% zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, z čoho vyplýva, že minimálna hodnota stravovacej poukážky je v súčasnosti 66,75 Sk/deň, po zaokrúhlení nahor teda predstavuje sumu 67 Sk/deň. V prípade schválenia vyššie spomínaných súm stravného by sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvýšila na sumu 73,50 Sk/deň, po zaokrúhlení nahor by malo ísť o zvýšenie na sumu 74 Sk/deňMaximálna hodnota stravovacej poukážky nie je podľa v súčasnosti platného právneho stavu limitovaná.

Okrem zmeny súm stravného pripravilo MPSVaR SR aj návrh nového opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v zmysle ktorého by suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky mala byť vo výške 1,50 Sk a pre osobné cestné motorové vozidlá 5,50 Sk.

Pre zahraničné pracovné cesty boli základné sadzby stravného v cudzej mene na rok 2008 ustanovené Opatrením MF SR č. 625/2007 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....