Podnikatelia

Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch po novele

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2009

Dňa 1. apríla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch rozširujúca úpravu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, po novom zakotvujúca možnosť uložiť poriadkovú pokutu aj opakovane a prinášajúca i ďalšie zmeny, s obsahom ktorých Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi podrobne oboznámime a nadviažeme tak na výklad zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý sme pre Vás spracovali v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. apríla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch“ alebo len „novela zákona o neprimeraných podmienkach“ alebo len „novela“). Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch bola v NR SR prerokovaná a následne schválená v skrátenom legislatívnom konaní.

Zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch“ alebo len „zákon o neprimeraných podmienkach“ alebo len „zákon“) nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009, zakotvil osobitnú právnu úpravu zákazu neprimeraných obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi podnikateľmi, úpravu kontroly dodržiavania tohto zákazu, pričom v plnom rozsahu nahradil predchádzajúci zákon o obchodných reťazcoch.

Úpravy zakotvené novelou v zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch (ďalej v texte len „neprimerané podmienky“) Vám detailne priblížime a nadviažeme tak na výklad zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorému bolo venované októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novela do zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch prináša viaceré zmeny, a to (1) rozšírenie okruhu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, (2) zakotvenie možnosti uložiť poriadkovú pokutu aj opakovane, (3) výslovné uloženie povinnosti účastníkom obchodných vzťahov uviesť zmluvy uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tejto novely do súladu s ustanoveniami zákona a (4) ďalšie úpravy legislatívno-technického charakteru.

Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sú definované v ustanovení § 3 zákona o neprimeraných podmienkach, ktorého znenie novela rozšírila o dve nové neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, a to (1) o neprimeranú podmienku včlenenú do nového odseku 4 v § 3 zákona, z ktorého vyplýva, že neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu je peňažné plnenie dodávateľa za služby, ktoré neboli poskytnuté, táto je zaradená v samostatnom novom odseku z dôvodu, že toto peňažné plnenie sa zakazuje úplne, a teda nebude možné využitie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona, na základe ktorého platí, že peňažné plnenie podľa § 3 ods. 1 zákona je neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu, ak celková suma peňažného plnenia je viac ako 3% z ročných tržieb dodávateľa za tovar predaný jednotlivému odberateľovi v kalendárnom roku, kedy došlo k peňažnému plneniu, pričom do sumy peňažného plnenia a ročných tržieb sa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty a v prípade tovaru, na ktorý sa uplatňuje spotrebná daň, ani spotrebná daň. Zmyslom tejto novozakotvenej neprimeranej podmienky v obchodných vzťahoch je pokryť vynucovanie peňažných plnení za služby, ktoré neboli dodávateľovi zo strany odberateľa poskytnuté, ku ktorému v praxi dochádza napríklad vo forme plnenia za to, že odberateľ dodávateľovi uhradil v zmluvne dohodnutej lehote platbu za dodaný tovar, či v podobe fiktívnej fakturácie odberateľa dodávateľovi za to, aby nebol vyradený zo zoznamu dodávateľov. V súvislosti so zakotvením novej neprimeranej podmienky v § 3 ods. 4 zákona sa po novele doterajšie odseky 4 a 5 ustanovenia § 3 zákona označujú ako odseky 5 a 6. Znenie § 3 zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch novela rozšírila aj (2) o ďalšiu neprimeranú podmienku včlenenú do § 3 ods. 1 písm. g) zákona, za ktorú sa považuje peňažné plnenie dodávateľa na otvorenie novej prevádzkarne odberateľa a v súvislosti so zakotvením tejto novej neprimeranej podmienky novela upravila znenie ustanovenia § 2 písm. e) zákona, definujúceho pojem obchodnej aktivity, za ktorú sa po novele považuje reklamná akcia a letáková akcia, vrátane tlače a distribúcie, akcia na podporu ďalšieho predaja tovaru, rozhlasová produkcia v prevádzkarni, teda už nie aj otvorenie novej prevádzkarne. Otvorenie novej prevádzkarne je po novom samostatne upravené v už spomínanom § 3 ods. 1 písm. g) zákona ako neprimeraná podmienka v obchodných vzťahoch, preto sa už nebude posudzovať v rámci obchodných aktivít.

V spojení s obchodnými aktivitami novela priniesla úpravu aj v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorou rozšírila vymedzenie už existujúcej neprimeranej podmienky a na tomto základe sa podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona za neprimeranú podmienku v obchodnom vzťahu považuje peňažné plnenie dodávateľa na obchodné aktivity odberateľa alebo na obchodné aktivity inej osoby zamerané na podporu predaja odberateľa. Novela doplnením znenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona reagovala na snahy odberateľov obchádzať doterajšie ustanovenie § 2 písm. e) zákona vymáhaním poplatkov na reklamné a letákové akcie, a to vrátane poplatkov za tlač a distribúciu týchto tlačovín prostredníctvom tretej osoby, po novele sa však táto neprimeraná podmienka vzťahuje aj na prípady, ak sa obchodné aktivity odberateľa (reklamné, letákové akcie a iné obchodné aktivity zamerané na podporu predaja tovaru odberateľa) budú realizovať prostredníctvom inej osoby.

Z doterajšieho ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch vyplýva, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR alebo Ministerstvo hospodárstva SR je pri výkone kontroly podľa tohto zákona oprávnené uložiť pokutu do výšky 1 500 eur (45 189 Sk) účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý (1) nepredloží v určenom termíne požadované doklady alebo odmietne poskytnúť informácie potrebné na dosiahnutie účelu kontroly, (2) poskytne osobám vykonávajúcim kontrolu nepravdivé alebo neúplné informácie, (3) inak sťažuje alebo marí výkon kontroly.

Ustanovenie § 6 zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch novela rozšírila o nový odsek 5, zo znenia ktorého vyplýva, že pokutu podľa už spomínaného § 6 ods. 2 zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva SR alebo Ministerstvo hospodárstva SR oprávnené uložiť aj opakovane, a to až do výšky stonásobku pokuty uloženej podľa § 6 ods. 2 zákona, teda až do výšky 150 000 eur (4 518 900 Sk). Doterajšie odseky 5 a 6 ustanovenia § 6 zákona sa po novele označujú ako odseky 6 a 7.

V doterajšom ustanovení § 3 ods. 4 písm. d) zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch novela spresnila lehotu na splnenie peňažného záväzku pri dodávkach tovaru, ktorým sú potraviny, spolu s odkazom na legálnu definíciu vyplývajúcu z § 2 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v poznámke pod čiarou k odkazu 2 v zákone. Po novele tak podľa už novooznačeného ustanovenia § 3 ods. 5 písmeno d) zákona platí, že za neprimeranú podmienku v obchodnom vzťahu sa považuje aj určenie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodané potraviny.

Vzhľadom na pojmy definované v § 2 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov novela v zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch upravila aj použité pojmoslovie a v tomto smere upravila znenie § 5 ods. 1 písm. a) zákona, v ktorom slová „je potravinársky výrobok“ nahradila slovami „sú potraviny“ a v znení ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona nahradila slová „je nepotravinársky výrobok“ slovami „nie sú potraviny“.

V súvislosti so zavedením meny euro na území Slovenska novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch v ustanovení § 6 ods. 1 písm. a) zákona slová „5 mil. Sk (150 000 eur)“ nahradila už len slovami „150 000 eur“, v ustanovení § 6 ods. 1 písm. b) zákona boli slová „§ 3 ods. 4 do 10 mil. Sk (300 000 eur)“ novelou nahradené už len slovami „§ 3 ods. 4 a 5 do 300 000 eur“ a v ustanovení § 6 ods. 2 zákona novela nahradila slová „50 tis. Sk (1 500 eur)“ už len slovami „1 500 eur“.

Prechodným ustanovením včleneným novelou do nového § 7a zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch novela s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 explicitne ustanovila povinnosť pre účastníkov obchodných vzťahov v lehote do dňa 31. mája 2009 uviesť zmluvy uzavreté pred 1. aprílom 2009 do súladu s ustanoveniami zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch účinnými odo dňa 1. apríla 2009, aby bolo nesporné, že povinnosť zosúladenia zmlúv so zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch sa vzťahuje aj na zmluvy o dodávkach tovaru, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti (novely) zákona a ich platnosť je stanovená na obdobie niekoľkých rokov, a teda že ustanovenia predmetného zákona sa netýkajú len nových zmlúv uzatvorených po nadobudnutí účinnosti (novely) zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....