Podnikatelia

Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2008

Zákon č. 172/2008 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009, prináša osobitnú právnu úpravu zákazu neprimeraných obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi podnikateľmi a zakotvuje aj kontrolu jeho dodržiavania. Prostredníctvom bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO získate informácie o novej právnej úprave, ktorá v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon o obchodných reťazcoch.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o neprimeraných podmienkach“ alebo len „zákon“).

Zákon o neprimeraných podmienkach upravuje (1) vymedzenie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch (ďalej v texte len „neprimerané podmienky“) medzi dodávateľom tovaru a odberateľom tovaru, z ktorých jeden je na druhom ekonomicky závislý, (2) kontrolu dodržiavania zákazu používania neprimeraných podmienok v obchodných zmluvách a (3) konanie vo veciach neprimeraných podmienok vrátane ukladania sankcií. Účelom zákona je zabrániť používaniu neprimeraných obchodných podmienok v zmluvách o dodávke tovaru medzi tými podnikateľmi, z ktorých jeden je na druhom ekonomicky závislý, pričom ambíciou zákona je dosiahnutie rovnováhy v obchodných vzťahoch, odstránenie diskriminačného prístupu a neprimeraných obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi tými podnikateľmi, na ktorých sa tento zákon vzťahuje.

Zákon definuje pojmy (1) účastník obchodného vzťahu, ktorým je podnikateľ, ktorý je dodávateľom tovaru alebo odberateľom tovaru, (2) ekonomická závislosť, teda stav, keď jeden z účastníkov obchodného vzťahu uzatvorí zmluvu za preňho neprimeraných podmienok s druhým účastníkom obchodného vzťahu, pretože jeho možnosti na uzatvorenie zmluvy s inými podnikateľmi na trhu SR sú obmedzené z dôvodu uplatňovania rovnakých alebo obdobných neprimeraných podmienok v obchodnom vzťahu inými podnikateľmi, (3) peňažné plnenie, ktorým je v zmysle zákona platba poskytnutá účastníkom obchodného vzťahu súvisiaca s dodávkou tovaru, vrátane platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty, skontá, (4) nepeňažné plnenie, teda iné ako peňažné plnenie vymedzené v bode (3), súvisiace s dodávkou tovaru, najmä vecné dary a služby, marketingová podpora pri otvorení novej prevádzkarne, rozvoz tovaru zo skladov odberateľa do jeho prevádzkarní, (5) obchodná aktivita, za ktorú sa považuje reklamná akcia a letáková akcia, vrátane tlače a distribúcie, akcia na podporu ďalšieho predaja tovaru, rozhlasová produkcia v prevádzkarni, otvorenie novej prevádzkarne, (6) dodávateľ, teda podnikateľ, ktorý dodáva tovar odberateľovi a (7) odberateľ, čiže podnikateľ, ktorý nakupuje tovar od dodávateľa na účely jeho ďalšieho predaja.

Zákon o neprimeraných podmienkach v § 3 výslovne zakazuje dohodnúť v obchodných vzťahoch neprimerané podmienky medzi účastníkmi obchodných vzťahov, pričom taxatívnym výpočtom vymedzuje, aké ustanovenia obchodných zmlúv je potrebné považovať za neprimerané podmienky. Neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu je peňažné plnenie dodávateľa (1) za jeho zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa, (2) za zaradenie tovaru do evidencie výrobkov predávaných odberateľom a úhrada za prevádzku elektronických zariadení, (3) za využitie distribučnej siete odberateľa (okrem prípadu, ak dodávateľ nemá možnosť dodať odberateľovi tovar v dohodnutom objeme a na dohodnuté miesto iným spôsobom), (4) za časovo obmedzené umiestnenie tovaru dodávateľa v prevádzkarni odberateľa, (5) na obchodné aktivity odberateľa, alebo (6) za umiestnenie jeho tovaru na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa vrátane umiestnenia tovaru dodávateľa na exponovanom mieste v prevádzkarni odberateľa na žiadosť dodávateľa, pričom exponovaným miestom v prevádzkarni odberateľa je odberateľom vymedzená časť jeho prevádzkarne určená na ukladanie tovaru, ktorá nesmie presiahnuť 5% z celkovej úložnej plochy prevádzkarne odberateľa.

Peňažné plnenie podľa predchádzajúcej vety je neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu, ak celková suma peňažného plnenia je viac ako 3% z ročných tržieb dodávateľa za tovar predaný jednotlivému odberateľovi v kalendárnom roku, kedy došlo k peňažnému plneniu. Do sumy peňažného plnenia a ročných tržieb sa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty a v prípade tovaru, na ktorý sa uplatňuje spotrebná daň ani spotrebná daň. Ak by sa kontrolou preukázalo, že medzi účastníkmi obchodného vzťahu bola dohodnutá neprimeraná podmienka vymedzená vyššie v bodoch (1) až (6), účastníkovi obchodného vzťahu, ktorému je neprimeraná podmienka na prospech, bude uložená pokuta za neprimeranú podmienku do výšky 5 mil. Sk (150 000 eur).

Za neprimeranú podmienku v obchodnom vzťahu sa považuje aj (1) vykonávanie kontrol priestorov výrobcu alebo dodávateľa odberateľom, vrátane požadovania rozborov a skúšok tovaru v čase platnosti dokladu o úradnej kontrole, vydaného príslušným kontrolným orgánom štátu (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov) alebo akreditovanou osobou s výnimkou, ak bude ďalej predávať tovar konečnému spotrebiteľovi pod vlastnou obchodnou značkou a preberá na seba povinnosti výrobcu, alebo ak vykonáva kontrolu na vlastné náklady, (2) vrátenie tovaru odberateľom dodávateľovi na náklady dodávateľa bez právneho dôvodu, (3) povinnosť neodôvodnenej výmeny dodaného tovaru na náklady dodávateľa, (4) pri dodanom tovare s dátumom minimálnej trvanlivosti alebo spotreby určenie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodaný tovar, vystavenej podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), (5) zníženie dohodnutej ceny tovaru za zaplatenie peňažného záväzku do lehoty splatnosti, (6) požadovanie dodatočného nepeňažného plnenia účastníkom obchodného vzťahu po odovzdaní a prevzatí tovaru, (7) prenesenie sankcií, uložených kontrolnými orgánmi (napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) účastníkovi obchodného vzťahu na druhého účastníka tohto vzťahu, bez právneho dôvodu, (8) okamžité vypovedanie zmluvy o opakujúcom sa plnení bez výpovednej lehoty a bez dôvodu, (9) podmieňovanie možnosti postúpenia pohľadávky bez písomného zdôvodnenia dlžníka, (10) vylúčenie nároku na úroky z omeškania za oneskorené splnenie peňažného záväzku, (11) dodatočné zníženie dohodnutej ceny (§ 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) dodaného tovaru odberateľom na náklady dodávateľa bez osobitnej uzavretej písomnej dohody odberateľa s dodávateľom o dôvode a rozsahu zníženia dohodnutej ceny. Ak by sa kontrolou preukázalo, že medzi účastníkmi obchodného vzťahu bola dohodnutá neprimeraná podmienka vymedzená vyššie v bodoch (1) až (11), účastníkovi obchodného vzťahu, ktorému je neprimeraná podmienka na prospech, bude uložená pokuta za neprimeranú podmienku do výšky 10 mil. Sk (300 000 eur).

Kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch podľa tohto zákona vykonávajú Ministerstvo pôdohospodárstva SR v obchodných vzťahoch, kde tovarom je potravinársky výrobok a Ministerstvo hospodárstva SR v obchodných vzťahoch, kde tovarom je nepotravinársky výrobok, pričom kontrolu môžu vykonať (1) z vlastného podnetu, (2) z podnetu účastníka obchodného vzťahu, (3) z podnetu profesijnej organizácie oprávnenej podľa stanov, štatútu alebo písomného plnomocenstva alebo (4) z podnetu verejnoprávnej samosprávnej inštitúcie vo veciach ochrany práv a oprávnených záujmov jej členov, ak je dôvodné podozrenie, že medzi účastníkmi obchodného vzťahu boli dohodnuté neprimerané podmienky.

Predmetom kontroly sú len údaje, informácie, doklady a písomnosti, z ktorých sa dá zistiť (1) ekonomická závislosť jedného z účastníkov obchodného vzťahu na druhom účastníkovi obchodného vzťahu alebo (2) dohodnutie neprimeraných podmienok medzi účastníkmi obchodného vzťahu.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR alebo Ministerstvo hospodárstva SR je pri výkone kontroly podľa tohto zákona oprávnené uložiť pokutu až do 50 000 Sk (1 500 eur) účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý (1) nepredloží v určenom termíne požadované doklady alebo odmietne poskytnúť informácie potrebné na dosiahnutie účelu kontroly, (2) poskytne osobám vykonávajúcim kontrolu nepravdivé alebo neúplné informácie, (3) inak sťažuje alebo marí výkon kontroly. Pri uložení pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, jeho následky a čas trvania alebo opakovanie takéhoto konania, pričom pokutu je možné uložiť aj opakovane. Konanie o uložení pokuty možno začať do 1 roka odo dňa, keď sa Ministerstvo pôdohospodárstva SR alebo Ministerstvo hospodárstva SR o porušení povinnosti dozvedelo. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli 3 roky. Pre uloženie pokuty teda zákon stanovuje jednoročnú subjektívnu a trojročnú objektívnu prekluzívnu lehotu. Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahuje Správny poriadok.

Zákon o neprimeraných podmienkach v plnom rozsahu nahradí doterajšiu právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch v znení zákona č. 543/2004 Z. z., ktorá bude z tohto dôvodu zákonom zrušená odo dňa jeho účinnosti.

Prostredníctvom článku II zákona sa vykoná sprievodná novelizácia zákona č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa rozšíria kompetencie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej v texte len „komora“) o možnosť podania návrhu na začatie konania na správnom orgáne alebo na súde vo veciach kontroly neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch a vo veciach oprávnených záujmov svojich členov a v týchto prípadoch sa komora stáva účastníkom konania, pričom komora je oprávnená zastupovať svojich členov pred súdom alebo pred správnym orgánom na základe plnomocenstva vo veciach ochrany ich práv alebo oprávnených záujmov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....