Iné

Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2016

Predbežné opatrenia, po novom neodkladné a iné opatrenia súdu, bude upravovať Civilný mimosporový poriadok vzhľadom na nesporový charakter uvedených opatrení. Ich úprava vychádza zo súčasných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok nadobudne účinnosť dňom 1. júla 2016. Občiansky súdny poriadok upravuje ustanovením § 74 až 78h predbežné opatrenia, ktoré bude Civilný mimosporový poriadok upravovať ako niektoré neodkladné a iné opatrenia súdu v ustanovení § 360 až 369.

Všeobecná úprava neodkladných a iných opatrení súdu je po novom upravená v ustanoveniach § 360 až 364. Podľa uvedenej úpravy možno neodkladné opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. Ak súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, začne konanie vo veci samej alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie konania vo veci samej. Bude povinný nariadiť neodkladné opatrenie aj vtedy, ak to vyžaduje verejný záujem. Uvedeným ustanovením bude umožnené súdu nariadiť neodkladné opatrenie aj v prípadoch verejného záujmu, ak si to bude vyžadovať neodkladná ochrana práv a právom chránených záujmov. Mala by sa tým zvýšiť ochranná funkcia mimosporového konania.

Vecne príslušným na nariadenie neodkladného opatrenia nebude len prvostupňový súd, ako je to upravené v sporovom konaní, ale aj odvolací súd. Odvolací súd bude podľa novej právnej úpravy vecne príslušný rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý bol podaný v priebehu odvolacieho konania. Odvolací súd bude môcť neodkladné opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. Súd bude môcť aj bez návrhu zrušiť nariadené neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Ide o rozdiel oproti sporovému konaniu, pri ktorom bude môcť súd zrušiť neodkladné opatrenie iba na návrh. Charakter mimosporového konania vylučuje uplatnenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neodkladným opatrením. Z uvedeného dôvodu sa subsidiárne ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok o zodpovednosti za škodu spôsobenú neodkladným opatrením nepoužijú, čím však nebudú dotknuté všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Niektoré neodkladné a iné opatrenia súdu budú po novom rozčlenené na (1) neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého (§ 365), (2) neodkladné opatrenie vo veciach výživného (§ 366), (3) neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého (§ 367), (4) neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých (§ 368) a (5) opatrenie na zabezpečenie dôkazu (§ 369).

Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že predmetné opatrenia upravujú najmä ochranu maloletého. Nová právna úprava v uvedenej oblasti v zásade vychádza z doterajšej právnej úpravy predbežných opatrení. Účelom uvedenej úpravy je okamžitá ochrana života, zdravia alebo vývoja dieťaťa, ak je tu dôvodná hrozba.

Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého bude upravovať ustanovenie § 365. Podľa uvedeného ustanovenia ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd tak ako v súčasnosti neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. Uvedené neodkladné opatrenie upravuje aj súčasná právna úprava, a to ustanovením § 75a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Lehota 24 hodín na rozhodnutie o návrhu na nariadenie predmetného neodkladného opatrenia, upravené predmetným ustanovením § 75 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, zostane zachovaná aj po novom. V uvedenej lehote súd uznesenie vyhotoví. Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia bude vykonateľné vyhlásením, ak sa nebude vyhlasovať, bude vykonateľné, len čo bolo vyhotovené. Zachovaná zostáva aj úprava, že v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia nie je potrebné ustanovovať maloletému procesného opatrovníka. Tak ako v súčasnosti sa uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia bude doručovať účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu. Účastníkom, ktorí neboli prítomní pri výkone uznesenia, doručí súd uznesenie spolu so zápisnicou o priebehu výkonu dodatočne.

Ďalším druhom neodkladného opatrenia bude neodkladné opatrenie, ktorým bude môcť súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere. Uvedený druh neodkladného opatrenia upravuje aj súčasná právna úprava, a to ustanovením § 76 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Nová právna úprava neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého tiež vychádza zo súčasnej právnej úpravy, a to z ustanovenia § 76 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ustanovenia § 367 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku bude môcť neodkladným opatrením súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Lehota 7 dní na rozhodnutie súdu o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bude zachovaná aj po novom, v uvedenej lehote bude súd tiež povinný vyhotoviť uznesenie. Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia bude tak v súčasnosti vykonateľné vyhlásením. Ak sa nebude vyhlasovať, bude vykonateľné, len čo bolo vyhotovené. Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia bude môcť súd doručiť účastníkom až pri uskutočnení jeho výkonu, ak je predpoklad, že by bol výkon rozhodnutia inak zmarený. Účastníkom, ktorí neboli prítomní pri výkone uznesenia, doručí súd uznesenie spolu so zápisnicou o priebehu výkonu dodatočne.

Nový druh neodkladného opatrenia zavedie ustanovenie § 368. Podľa uvedeného ustanovenia bude môcť súd v odôvodnených prípadoch na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neodkladným opatrením povoliť vstup do obydlia, v ktorom sa nachádza maloletý na účely výkonu právomocí orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Účastníkom konania o nariadenie neodkladného opatrenia bude orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súd bude povinný rozhodnutie vydať a doručiť do 24 hodín od doručenia návrhu. Účelom uvedeného opatrenia je zabezpečenie efektívnej ochrany detí orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Právna úprava opatrenia na zabezpečenie dôkazu je po novom zakotvená v ustanovení § 369. Predmetné ustanovenie upravuje, že zabezpečiť dôkaz podľa Civilného mimosporového poriadku bude možné aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. Samotná právna úprava opatrenia na zabezpečenie dôkazu je vzhľadom na subsidiárnu povahu Civilného sporového poriadku upravená v ustanovení § 345 až 353 Civilného sporového poriadku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....