Podnikatelia

Nové povinnosti pre držiteľov perzistentných organických látok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

Pre držiteľov zásob perzistentných organických látok prináša ULC Čarnogurský Pro Bono základné informácie o ich nových zákonných povinnostiach.NOVÝ ZÁKON O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

Od 1. apríla 2006 ukladá zákon č. 127/2006 o perzistentných organických látkach  podnikateľom, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky, nové povinnosti. Perzistentné organické látky (POL) sú ťažko odbúrateľné organické znečisťujúce látky, ktoré sú transponované vzduchom, vodou a živými organizmami, patria k nim napríklad dioxíny, furány či polycyklické aromatické uhľovodíky. Boli identifikované takmer vo všetkých zložkách životného prostredia a vymenované sú v prílohe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických látkach.

NOVÉ POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA

Držiteľ zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z POL je do 31. marca 2006 povinný zaslať za predchádzajúci kalendárny rok oznámenie obsahujúce informácie o charaktere a veľkosti zásob Ministerstvu životného prostredia SR alebo ministerstvom poverenej organizácii. Zákon mu ďalej ukladá povinnosť viesť evidenciu podľa jednotlivých druhov v nich obsiahnutých POL, tak aby bol prehľad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a čase ich používania, o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe, akým sa s nimi naložilo a poskytnúť súčinnosť a vykonať uložené opatrenia orgánom štátneho dozoru, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia. Prvé oznámenie sa zasiela do 30. septembra 2006.

SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTI

Inšpekcia môže za správny delikt uložiť držiteľovi POL pokutu od 10 000 Sk až do výšky 1 000 000 Sk do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Výnosy z pokút budú príjmom Environmentálneho fondu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....