Podnikatelia

Nové predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (3. časť)

V minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono sme vám prisľúbili predstaviť i ostatné nové nariadenia vlády z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).V minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono sme vám prisľúbili predstaviť i ostatné nové nariadenia vlády z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Ide o nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku a nariadenie vlády č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. I tieto nariadenia nadobudli účinnosť dňa 1. júla 2006.

BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféryokrem (1) dopravných prostriedkov používaných mimo pracoviska a na pracoviskách v dopravných prostriedkoch, (2) dočasných pracovísk alebo mobilných pracovísk, (3) pracovísk, na ktorých sa vykonáva banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, (4) rybárskych plavidiel, (5) polí, lesov a iných plôch, ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov. Pracoviskom sa pritom rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

Na zaistenie BOZP je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia. Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť pracovisko tak, aby (1) dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy boli trvalo voľné a priechodné, (2) sa vykonávala údržba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia, (3) aby sa každá zistená porucha, ktorá má vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, čo najskôr odstránila, (4) sa pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia pravidelne čistili a udržiavali tak, aby zodpovedali primeranej úrovni hygieny (minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvedené v prílohe č. 3 nariadenia) a (5) sa pravidelne udržiavali a kontrolovali bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia, s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť. Zamestnávateľ musí napríklad zabezpečiť, aby sa dali dvere únikových východov otvárať smerom von a neboli zamknuté, podlahy pracovísk nemali žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a boli pevné, stabilné a nešmykľavé, tehotným ženám a dojčiacim matkám musí byť poskytnutá možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach a zamestnancom bola poskytnutá pitná voda.

Pracoviská, ktoré sa uviedli do prevádzky po 1. júli 2006, musia vyhovovať požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe č. 1 nariadenia. Pracoviská uvedené do prevádzkypred 1. júlom 2006, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedené v prílohe č. 2 nariadenia, musia splniť požiadavky uvedené v prílohe č. 1 nariadenia najneskôr do 30. júna 2008. V zmysle nariadenia musia všetky zmeny na pracovisku uskutočnené po 1. júli 2006 vyhovovať požiadavkám BOZP na pracovisku uvedeným v prílohe č. 1 nariadenia.

MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY PRI POUŽÍVANÍ PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov pri práci. Na účely nariadenia sa rozumie pracovným prostriedkom stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci a používaním pracovného prostriedku sa myslí každá činnosť s pracovným prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia.

Zamestnávateľ je v zmysle nariadenia povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. Zamestnávateľ je tiež povinný prihliadať pri výbere pracovného prostriedku na osobitné pracovné podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce na jeho pracovisku alebo v jeho priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania pracovného prostriedku. Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom rozsahu zamestnancovi zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby čo najviac obmedzil nebezpečenstvo. Zamestnávateľ pri uplatňovaní minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri používaní pracovného prostriedku je povinný vytvárať podmienky na zohľadnenie správneho držania tela zamestnanca, polohu tela zamestnanca a ergonomické princípy.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, po celý čas vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok uvedeným v prílohe č. 1 nariadenia (ku ktorým patria napríklad povinnosť viditeľne, identifikovateľne a primerane označiť ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku, povinnosť zabezpečiť pracovný prostriedok tak, aby sa dal uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou a vybaviť ho takým ovládacím prvkom, ktorý umožní ho kedykoľvek zastaviť a pod.) a v osobitných predpisoch. Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť, aby sa pracovný prostriedok používal v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 nariadenia (napríklad povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanec nevstupoval pod zavesené bremeno, povinnosť zabezpečiť stabilitu rebríkov, vybaviť pracovné lano samozamykacím systémom a pod.).

Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku ihneď po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykonanie (1) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou a (2) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní. Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.

Ak používanie pracovného prostriedku môže osobitne ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnanca, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby (1) pracovný prostriedok používal len ním poverený zamestnanec a (2) starostlivosť o pracovný prostriedok, údržbárske práce, opravárske práce a prestavbové práce vykonávala oprávnená osoba.

Zamestnávateľ je povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený a informovaný o spôsobe používania pracovného prostriedku. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku, ak je to potrebné. Informácia a písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku musia obsahovať vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci najmä (1) podmienky na používanie pracovného prostriedku, (2) predvídateľné mimoriadne situácie a (3) závery zo skúseností získaných pri používaní pracovného prostriedku, ak je to potrebné. Zamestnávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnanca s nebezpečenstvami, ktoré môžu ohroziť jeho zdravie alebo život alebo poškodiť pracovný prostriedok v pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, ako aj s ich zmenami a inými účinkami v rozsahu, v akom pôsobia na pracovné prostriedky umiestnené v ich bezprostrednom pracovnom priestore alebo pracovnom mieste, aj keď takéto pracovné prostriedky zamestnanec priamo nepoužíva. Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia, aby (1) bol zamestnanec poverený používaním pracovného prostriedku preukázateľne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním a (2) oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva opravárske a údržbárske činnosti, bol preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. Oboznámenie, informácie a písomné návody na obsluhu musia byť pre zamestnanca zrozumiteľné.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....