Podnikatelia

Nové predpisy v oblasti BOZP (1. časť)

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2006

Dňa 1. júla 2006 nadobudli účinnosť nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Tieto právne predpisy upresňujú povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi za porušenie tu vymedzených povinností uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk a ak v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca, pokuta bude vždy vyššia ako 100 000 Sk.Dňa 1. júla 2006 nadobudli účinnosť nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a nariadenie vlády  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Tieto právne predpisy upresňujú povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi za porušenie tu vymedzených povinností uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk a ak v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca, pokuta bude vždy vyššia ako 100 000 Sk.

Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. ustanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie OOPP potrebných na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci. OOPP nariadenie vymedzuje ako každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Za OOPP nemožno považovať najmä bežný pracovný odev, obuv a uniformu, prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc, prostriedok používaný pri cestnej doprave, športovú výstroj a prostriedok na sebaobranu a odstrašovanie. Zoznam OOPP je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia a zoznam nebezpečenstiev je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia. 

Zásady poskytovania a používania OOPP stanovuje nariadenie pomerne presne. OOPP musí poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi vždy, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú OOPP, uvádza nariadenie v prílohe č. 3 nariadenia. Ak existuje viacero nebezpečenstiev, ktoré si vyžadujú použitie viacerých OOPP, tieto by mali byť navzájom účinne kombinovateľné.

Pred výberom vhodného OOPP musí zamestnávateľ analyzovať nebezpečenstvá a určiť tie, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce a ktoré súčasne môžu ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. Následne by mal zamestnávateľ charakterizovať vlastnosti, ktoré musí mať OOPP, aby bol v ochrane pred týmito nebezpečenstvami účinný a po identifikácii týchto vlastností by mal tiež charakterizovať i také nebezpečenstvá, ktoré môžu vyplynúť z používania charakterizovaných OOPP. Napokon je zamestnávateľ povinný vyhodnotiť, či  OOPP, ktorý zamýšľa poskytovať zamestnancom, zodpovedá vymieneným vlastnostiam a požiadavkám podľa právnych predpisov. OOPP musí spĺňať základné požiadavky, ktoré naň kladie nariadenie. Musí (1) zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko, (2) zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku, (3) vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to OOPP umožňuje. Zamestnávateľ tiež musí zohľadniť ďalšie špecifické požiadavky na OOPP podľa prílohy č. 4 nariadenia.

OOPP poskytuje zamestnávateľ podľa svojho zoznamu poskytovaných OOPP, ktorý vypracuje na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev. V zozname zamestnávateľ špecifikuje konkrétne typy OOPP, ktoré poskytuje pri jednotlivých prácach. V zozname zamestnávateľ upraví aj osobitný režim zaobchádzania s OOPP, ktoré sú určené na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, napr. pred rádioaktívnymi či karcinogénnymi látkami alebo na ochranu pred infekciou.

Po výbere vhodného OOPP je zamestnávateľ povinný určiť podmienky používania OOPP, najmä dobu jeho používania, a to pri zohľadnení závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce a pracoviska, vlastností a účinnosti príslušného OOPP. Podmienky používania OOPP stačí mať upravené vo forme interného predpisu, s ktorým sa zamestnanec oboznámi pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ je v podmienkach používania OOPP povinný zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie OOPP chráni a poučiť ho o správnom používaní tohto OOPP. Ak je to potrebné, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť praktický výcvik používania OOPP.

Zamestnávateľ je povinný po celý čas používania OOPP tento udržiavať, najmä čistiť, opravovať a vymieňať. Pracovný odev a pracovnú obuv, ak sa v nich pracuje v prostredí s mimoriadnym znečistením, alebo ak podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu, musí zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť aspoň každých 6 mesiacov. OOPP má v zásade používať len jeden zamestnanec, a to len na určené účely, určeným spôsobom, po celý čas, po ktorý nebezpečenstvo trvá a v súlade s pokynmi na používanie. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý OOPP používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať ďalšie opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov a aby bol OOPP prístupný zamestnancovi vždy v prípade potreby.

Pri poskytovaní a používaní OOPP platí vždy zásada permanentného posudzovania, charakteristická pre celú oblasť BOZP. Podľa tejto zásady permanentného posudzovania je aj v tomto prípade zamestnávateľ povinný posudzovať riziko, hodnotiť nebezpečenstvá a posudzovať vhodnosť poskytovaných OOPP vždy, ak (1) sa zmenia nebezpečenstvá, najmä v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce alebo zmeny pracovných podmienok, (2) sú dostupné účinnejšie technické prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev alebo (3) sú dostupné účinnejšie OOPP. Zamestnávateľ tiež vždy prehodnocuje zoznam poskytovaných OOPP.

V ďalšom, augustovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono vám predstavíme ďalej povinnosti vyplývajúce pre zamestnávateľov z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....