Podnikatelia

Nové vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a nový zoznam príloh

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2007

Ministerstvo spravodlivosti SR publikovalo pod č. 150/2007 Z. z. vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Vyhláška nadobudne účinnosť odo dňa 1. apríla 2007.Pod č. 150/2007 Z. z. bola publikovaná vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Vyhláška nadobudne účinnosť odo dňa 1. apríla 2007.

Vyhláška nadväzuje na novely predpisov obchodného práva a ako obligatórnu súčasť návrhu na zápis ustanovuje i priloženie listiny, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje. Priložiť možno i súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra. Zmenili sa formuláre pre návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a pre návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra (prílohy č. 7 a č. 8).

Vyhláška ďalej upravuje obligatórne náležitosti a prílohy návrhu na prvý zápis európskeho družstva do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve, návrh na výmaz európskeho družstva po premiestnení sídla a návrh na zápis európskeho družstva po premiestnení sídla.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....