Verejná správa

Novela colného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2021

Národná rada Slovenskej republiky sa v máji 2021 venovala aj téme, nesúvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Je to práve problematika oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti.

Dňa 04. mája 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 186/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem Colného zákona sa novelou menia a dopĺňajú aj (A) zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja“), (B) zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov“), (C) zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), (D) zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), (E) zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“) a (F) zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej správe“).

Účel novely

Dôvodom prijatia novely je podľa dôvodovej správy implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) 2018/1672″) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011.

Prvou zmenou, ktorú novela do Colného zákona prináša, je úprava ustanovenia § 4 Colného zákona („Preprava peňažných prostriedkov v hotovosti„). V súlade s úvodným ustanovením nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1672 v prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu, napríklad peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili nahlasovaciu povinnosť, a to systematicky alebo od prípadu k prípadu v súlade s vnútroštátnymi postupmi. V novele sa preto zakotvuje selektívny prístup podmieňujúci takýto postup colného úradu tým, že colný úrad disponuje informáciou o možnom súvise peňažných prostriedkov v hotovosti s trestnou činnosťou.

Po novom tak v súvislosti s prepravou peňažných prostriedkov v hotovosti platí nasledovné.

„Pri kontrole plnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa osobitného predpisu a pri kontrole vykonávanej na účely plnenia povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa osobitného predpisu majú colné orgány rovnaké oprávnenia ako pri colnej kontrole“ (ustanovenie § 4 ods. 1 Colného zákona). „Colný úrad postupuje spôsobom podľa osobitného predpisu, ak má k dispozícii informácie poukazujúce na možnú súvislosť peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu vstupujúcich do únie alebo opúšťajúcich úniu s trestnou činnosťou“ (ustanovenie § 4 ods. 2 Colného zákona).

„Colný úrad o dočasnom zadržaní peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitného predpisu informuje osobitný útvar služby finančnej polície. Ak nedôjde k zaisteniu peňažných prostriedkov v hotovosti podľa osobitných predpisov, zadržané peňažné prostriedky v hotovosti colný úrad vráti osobe, ktorej ich zadržal, a to na základe písomného oznámenia osobitného útvaru služby finančnej polície o tom, že nie sú dané dôvody na ich zaistenie podľa osobitných predpisov, najneskôr však (A) do 30 kalendárnych dní odo dňa ich dočasného zadržania alebo (B) do 90 kalendárnych dní odo dňa ich dočasného zadržania, ak colný úrad na základe písomnej žiadosti osobitného útvaru služby finančnej polície rozhodol o predĺžení dočasného zadržania podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 4 ods. 3 Colného zákona). „Hodnota peňažných prostriedkov v hotovosti sa na účely podľa osobitného predpisu určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu, keď peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do únie alebo v deň predchádzajúci dňu, keď peňažné prostriedky v hotovosti opúšťajú úniu“ (ustanovenie § 4 ods. 4 Colného zákona).

Ďalším ustanovením Colného zákona, ktorého sa novela dotkla je ustanovenie § 5 Colného zákona. V nadväznosti na nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/1020″) sa ustanovuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do voľného obehu je colný úrad. Colný úrad prepustenie pozastaví, ak zistí, že nie sú splnené určené podmienky na uvedenie dovážaného výrobku na trh alebo existuje dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v súlade s právom Únie, ktoré sa naň vzťahuje. Zároveň novela ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí, ak to nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly. Orgán dozoru, dohľadu a kontroly tak v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1020 urobí vtedy, keď to bude vzhľadom na existujúce riziko pre zdravie a bezpečnosť potrebné a primerané (ustanovenie § 5 ods. 1 a 2 Colného zákona).

Novelou ďalej dochádza k (A) úprave skutkovej podstaty colného priestupku, resp. colného deliktu v súvislosti s porušením povinnosti spojenej s prepravou peňažných prostriedkov v hotovosti (ustanovenie § 72 ods. 1 písm. n) Colného zákona), (B) ustanoveniu, že ak colný úrad po dôkladnom posúdení považuje za nevyhnutné dočasné zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti predĺžiť, rozhodnutie o tomto predĺžení je vykonateľné dňom jeho vydania; zmena sa realizuje vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť bezprostredné nastúpenie právnych účinkov predmetného rozhodnutia (ustanovenie § 85 ods. 10 Colného zákona), (C) zakotveniu výnimky vo vzťahu k všeobecnému pravidlu ustanovenému v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“); podľa ustanovenia § 55 ods. 1 Správneho poriadku, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok, avšak vzhľadom na povahu predmetných rozhodnutí a potrebu ich okamžitých právnych účinkov a skutočnosti, že čl. 45Colného kódexu Únie sa na takéto rozhodnutia nevzťahuje, dochádza novelou k úprave, v zmysle ktorej platí, že odvolanie proti takýmto rozhodnutiam nebude mať odkladný účinok (ustanovenie § 85 ods. 11 Colného zákona).

Novela sa drobnými zmenami dotkla aj zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktoré sú dostupné v plnom znení novely, zverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

zákone o ochrane spotrebiteľa dochádza k vypusteniu ustanovenia § 20 ods. 3 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa. K uvedenému vypusteniu dochádza z dôvodu, že nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/1020 v článkoch 26 až 28 explicitne upravuje dôvody na odloženie prepustenia výrobku do voľného obehu, postupy a lehoty pre orgány dohľadu nad trhom vo vzťahu k informovaniu colných orgánov o ukončení pozastavenia alebo ponechaní pozastavenia v účinnosti. Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že dovážané výrobky nie sú v súlade s právom Únie a predstavujú závažné riziko, požiadajú colné orgány, aby prepustenie výrobku do voľného obehu odmietli. Z uvedeného vyplýva, že osobitná úprava v národnej legislatíve (ustanovenie § 20 ods. 3 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa) bola nadbytočná. Naďalej sa však bude postupovať analogicky ako doteraz, avšak pri vzájomnej komunikácii medzi orgánom dohľadu nad trhom a colným orgánom sa budú priamo uplatňovať ustanovenia nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/1020.

Zákon o finančnej správe

Posledným zákonom, ktorý sa novelou mení, je zákon o finančnej správe. Najdôležitejšími zmenami zákona o finančnej správe sú: (A) ustanovenie, že prehliadku osoby je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vykonať aj vtedy, ak ide o kontrolu plnenia povinností podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1672 pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti, resp. kontrolu na účely plnenia povinností podľa predmetného nariadenia a vypustenie textu „v § 45 ods. 1 zákona o finančnej správe“ z ustanovenia § 40 ods. 1 zákona o finančnej správe, a to z dôvodu, že overovanie, či podozrivá osoba nemá pri sebe zbraň, sa nevykonáva v rozsahu a spôsobom, ako je to ustanovené v ustanovení § 40 ods. 1 zákona o finančnej správe; ak by takéto overovanie mala robiť osoba rovnakého pohlavia, výrazne by sa skomplikovalo vykonávanie služobného zákroku a znemožnila by sa jeho operatívnosť a efektívnosť (ustanovenie § 40 ods. 1 zákona o finančnej správe), (B) precizovanie legislatívneho textu tak, aby bolo explicitne riešené overovanie podmienok, ktoré musí občan podľa ustanovenia § 84 zákona o finančnej správe spĺňať pri vzniku služobného pomeru, a to vo vzťahu k odborníkovi, ktorý má byť zaradený do dočasnej štátnej služby bez výberového konania, ako aj vo vzťahu k občanovi, ktorý má byť ministrom ustanovený do funkcie prezidenta finančnej správy alebo viceprezidenta finančnej správy (ustanovenie § 84 ods. 10 a 11 zákona o finančnej správe), (C) doplnenie ustanovenia, podľa ktorého sa prijímacie konanie bude vzťahovať na odborníka, ktorý má byť zaradený do dočasnej štátnej služby podľa ustanovenia § 79 ods. 1 zákona o finančnej správe iba v prípade, ak nadriadený písomne požiada služobný úrad o vyhlásenie výberového konania; občan prijímaný do služobného pomeru bez vyhlásenia výberového konania musí pred prijatím preukázať splnenie podmienok podľa ustanovenia § 84 zákona o finančnej správe a poskytnúť potrebnú súčinnosť na ich overenie, (D) explicitné premietnutie znenia zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je síce 28. október štátnym sviatkom, ale nie je dňom pracovného pokoja tak, ako ostatné štátne sviatky, inak by 28. október bol dňom služobného pokoja a viazal by sa naň príplatok za štátnu službu vo sviatok (ustanovenie § 88 ods. 3zákona o finančnej správe).

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (22. máj 2021), (B) dňom 03. júna 2021, (C) dňom 01. júla 2021 a (D) dňom 16. júla 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....