Iné

Novela Exekučného poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2014

Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili so zmenami, ktoré so sebou priniesla novela Exekučného poriadku. Ide o právnu úpravu drobných exekúcií, čiastkovú zmenu v rozsahu exekúcie, zakotvenie zásady primeranosti, či doplnenie okruhu vecí vylúčených z exekúcie.

O novelizačnom zákone zo dňa 1. apríla 2014 sme Vás už našom bulletine informovali v súvislosti so zmenami, ktoré sa dotkli Občianskeho zákonníka: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/5184-novela-obcianskeho-zakonnika.
Predmetný novelizačný zákon však priniesol čiastkové úpravy aj do zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v platnom znení.

Pre úspešné vykonanie exekúcie je potrebné zabezpečiť súčinnosť tretích osôb. Sú nimi aj banky. Banky sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť čísla bankových účtov, ich vlastníkov, stavy účtov a ich zmeny. Po novom budú banky povinné poskytnúť uvedené informácie exekútorovi aj na základe žiadosti, ktorú exekútor zašle elektronickými prostriedkami.

Elektronické prostriedky sa po novom týkajú aj exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ustanovenie § 95 ods. 2 po novom určuje, že exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom. V príkaze označí účet, na ktorý môže povinný plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.

Doručovanie podľa ust. § 96 ods. 2 sa v súvislosti s elektronizáciou aktualizuje tak, že exekučný príkaz sa povinnému doručí do vlastných rúk, banke sa doručí do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom.

Všetky tretie osoby vymedzené podľa odsekov 1 až 10 v ust. § 34 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť. Po novom sa v odseku 11 precizovalo ustanovenie, podľa ktorého musia súčinné tretie osoby poskytnúť súdnym exekútorom požadované informácie bezodplatne. Týka sa to aj spomínaných bánk.

Ďalšie zmeny nastali pokiaľ ide o rozsah exekúcie a jej vykonanie exekútorom. Znenie ust. § 61b ostáva nezmenené a po novom sa označuje odsekom 1, nakoľko sa do neho pridávajú odseky 2 a 3. Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie; to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného. Po novom je exekútor na základe pridaného odseku 2 viazaný návrhom na vykonanie exekúcie a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac; to platí aj pre trovy exekúcie. Ide o výslovné pravidlo, že exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu než navrhuje oprávnený.

Pridaným odsekom 3 Exekučný poriadok určuje, že ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom. To neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu. Podľa dôvodovej správy sa uvedeným sleduje predchádzanie tomu, aby exekučný titul slúžil veriteľovi ako „cenný papier“, ktorý si nechá špekulatívne odležať, pokým v neprospech dlžníka narastú úroky a prípadne ďalšie sankcie a až tesne pred uplynutím premlčacej doby vyvolá exekúciu. Nemožnosť vykonania exekúcie na príslušenstvo pohľadávky je ponímaná ako civilnoprávna sankcia spojená s neskorším vyvolaním exekúcie.

Spôsoby vykonávania exekúcie sa rozširujú o pojem tzv. „drobných exekúcií“. Novela do ust. § 63 pridáva dva nové odseky. Podľa pridaného odseku 2, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje sumu 2.000 Eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu. Právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Zákaz exekúcie predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt však nie je generálny. Doplnený odsek 3 do ust. § 63 určuje, kedy bude možné takúto exekúciu vykonať, a to výnimočne vtedy, pokiaľ tento spôsob schváli súd a sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne sumu 2.000 Eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

Doterajší odsek 2 určujúci spôsoby vykonania exekúcie, ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti, sa označuje ako odsek 4.

Inštitút drobných exekúcií sa v relevantných súvislostiach prenáša aj do trov právneho zastúpenia a trov exekúcie. Podľa ust. § 200 sú trovami exekúcie odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Povinný má nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ak sa námietkam vyhovelo. Za tento odsek sa pridávajú nové odseky 2 a 3, ktoré priamo určujú maximálne výšky trov drobných exekúcií. Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť (1) šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 Eur, (2) päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 Eur, (3) dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 Eur a (4) výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 Eur.

Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa uvedeného, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný, každý v jednej polovici.

Spôsob vykonania exekúcie sa po novom vo všeobecnosti bude riadiť zásadou primeranosti. Ustanovenie § 64 sa novelizuje tak, že spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. Zásada primeranosti podľa dôvodovej správy znamená, že exekútor by mal voliť také spôsoby vykonania exekúcie, ktoré nielen zabezpečia uspokojenie pohľadávky veriteľa, ale aj budú predstavovať minimálny zásah do práv povinného (dlžníka). Ak má povinný likvidné zdroje na úhradu pohľadávky, nemal by exekútor postihovať hnuteľné veci alebo ak je povinný schopný svoj dlh vyrovnať kombináciou predaja hnuteľných vecí, prikázania pohľadávky, zrážkami zo mzdy, nemal by exekútor v žiadnom prípade pristúpiť k predaju nehnuteľností vo vlastníctve povinného.

V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.

Novelou sa rozšíril okruh vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Tento okruh vecí obsahuje výpočet uvedený v ust. § 115 ods. 2. Odsek 2 sa v tomto smere doplnil a písmenom g) sa z exekúcie predajom hnuteľných vecí vylučuje osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb svojich a potrieb svojej rodiny alebo členov domácnosti. Doterajšie písmená g), h) a i) sa označujú ako h), i) a j). Dôvodová správa uvádza, že motívom zakotvenia predmetného motorového vozidla do okruhu vecí vylúčených z exekúcie je časté stavanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na okraj spoločnosti.

Novelizovaná podoba Exekučného poriadku nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2014. Ustanovenia § 61b ods. 3 a ust. § 200 ods. 2 až 4 sa v praxi použijú na exekučné konania začaté po 31. máji 2014. Ustanovenie určujúce drobnú exekúciu sa nepoužije, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva exekúciu predajom nehnuteľností.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....