Iné

Novela Notárskeho poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2015

Účelom prijatia novely Notárskeho poriadku je predovšetkým zabezpečenie aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Novela tiež rieši niektoré aplikačné problémy.

Dňa 25. septembra 2015 bola schválená novela zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. decembra 2015.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve s účinnosťou odo dňa 17. augusta 2015 zaviedlo do právneho poriadku Slovenskej republiky niekoľko nových inštitútov. Ide o inštitúty súvisiace s dedičským konaním prebiehajúcim v inom členskom štáte Európskej únie, ako napríklad vyhlásenie o odmietnutí alebo prijatí dedičstva, odkazu alebo povinného dedičského podielu alebo vyhlásenie, ktorého cieľom je obmedziť zodpovednosť dotknutej osoby v súvislosti s dlhmi patriacimi do dedičstva, voľba práva, adaptácia – premena práva, alebo európske osvedčenie o dedičstve.

Novela zmenou ustanovenia § 3 výslovne upravuje oprávnenie notára vydávať elektronické odpisy a výstupy z registrov informačných systémov verejnej správy. Takto vydané odpisy a výstupy budú verejnou listinou.

Inkompatibilita výkonu notárskej funkcie sa po novom zúži. Notári budú podľa nového znenia ustanovenia § 6 môcť popri vykonávaní notárskej činnosti aj spravovať majetok blízkych osôb, vykonávať prekladateľskú činnosť a vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a funkciu poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Ak bude notár vykonávať verejnú funkciu, ktorá je zlučiteľná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, výkon notárskeho úradu sa po novom preruší, a to dňom, keď sa notár uvedenej funkcie ujme. Prerušenie nastane ex lege podľa ustanovenia § 16a, pričom notár bude povinný prerušenie výkonu notárskeho úradu oznámiť bezodkladne Notárskej komore Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Notár v oznámení uvedie dôvod prerušenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dĺžku a priloží doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie. Notár, ktorému bol prerušený výkon notárskeho úradu, bude môcť vo výkone notárskeho úradu pokračovať až po uplynutí doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že notár môže znovu začať vykonávať notársky úrad, oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30 dní pred skončením výkonu verejnej funkcie. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nebude možné, oznámi notár, že môže pokračovať vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu bezodkladne. Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu bude notára zastupovať jeho zástupca podľa ustanovenia § 17.

Výberové konania na notárske úrady sa podľa nového znenia ustanovenia § 10 budú vykonávať len raz ročne. Komora bude vyhlasovať výberové konanie spravidla do dňa 31. januára kalendárneho roka na všetky notárske úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol a výberové konanie sa spravidla skončí do dňa 30. júna príslušného kalendárneho roka. Výberové konanie bude skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov. Súčasná právna úprava zakotvuje povinnosť vyhlásiť výberové konanie vždy, ak sa zvýši počet notárskych úradov alebo ak výkon notárskeho úradu zanikol a komora je povinná ho vyhlásiť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď nastala skutočnosť rozhodujúca pre jeho vyhlásenie a skončí ho najneskôr do troch mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

Po novom budú môcť byť notárski koncipienti alebo notárski kandidáti zamestnaní u notára len v pracovnom pomere. Súčasný stav, kedy sú uvedené osoby zamestnávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa ustanovenia § 223 a nasl. zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce, už nebude prípustný. Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že nakoľko úlohou notárskych koncipientov a notárskych kandidátov je okrem plnení činnosti podľa pokynov notára aj sústavná príprava na výkon povolania notára, odborný rast a vzdelávanie, je potrebné, aby títo zamestnanci boli v hlavnom pracovnom pomere.

Novela doplní ustanovenie § 14 ods. 1 o písm. e), na základe ktorého výkon notárskeho úradu zanikne okrem súčasných dôvodov aj z dôvodu vzájomného preloženia notárov. Výkon notárskeho úradu zanikne v notárskom úrade, z ktorého je notár preložený. Na uvedené miesto nebude vyhlasované výberové konanie, nakoľko momentom zániku jedného výkonu notárskeho úradu v danom úrade vznikne nový výkon úradu. Po novom bude tiež prezídium komory povinné vyčiarknuť zo zoznamu notárov toho, kto dosiahol vek 67 rokov, a to ku dňu 31. decembra kalendárneho roka. V súvislosti so zánikom výkonu notárskeho úradu bude upravená aj otázka opravy notárskej listiny vydanej notárom, ktorému už zanikol výkon notárskeho úradu. V takom prípade podľa doplneného ustanovenia § 43 odsek 3 opravu notárskej listiny vykoná notár určený prezídiom komory alebo náhradník notára.

Zmeny sa dotknú aj úpravy notárskej zápisnice. Obsahovou náležitosťou notárskej zápisnice je podľa súčasného znenia ustanovenia § 47 písm. a) aj miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice. Zápisnica sa zvyčajne spisuje v kancelárii notára a následne je po prečítaní a schválení podpísaná určenými osobami. Pre nadobudnutie právnych účinkov notárskej zápisnice je však rozhodujúci podpis notárskej zápisnice, nie jej spísanie.

Po novom bude teda obsahovou náležitosťou notárskej zápisnice miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice a nie jej spísania. Z dôvodu absencie obligatórnych údajov o právnickej osobe, bude podľa nového znenia ustanovenia § 47 písm. c) notárska zápisnica obsahovať aj názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba. Novela tiež doplní ako povinné údaje notárskej zápisnice tiež údaje o osobe, ktorá ovláda jazyk účastníka, a to novým znením ustanovenia § 47 písm. c) a podpis osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka, a to zmenou ustanovenia § 47 písm. i).

Pojem osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka nahradí v ustanovení § 47 písm. i) súčasný pojem tlmočník, a to z dôvodu, že nemusí ísť vždy o osobu zapísanú v zozname tlmočníkov. V tejto súvislosti bude tiež upravené ustanovenie § 53 upravujúce pribratie tlmočníka. Notár bude po novom v prípadoch, že účastník, svedok úkonu alebo dôverník neovláda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje, priberať osobu, ktorá tento jazyk a jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ovláda. Táto osoba bude musieť spĺňať náležitosti spôsobilého svedka podľa ustanovenia § 50. Uvedenou osobou bude môcť byť tlmočník, ale aj iná osoba spĺňajúce uvedené kritériá.

Po novom bude musieť byť v prípadoch, ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa úradne osvedčená. Úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nebude nevyžadovať, ak bude splnomocnencom advokát. Splnomocnenie bude prílohou notárskej zápisnice. Uvedená zmena bude zavedená doplneným odsekom 2 v ustanovení § 47.

Novela zavedie možnosť exkulpácie, teda vyvinenia sa notára zo zodpovednosti za škodu. Podľa doplneného znenia ustanovenia § 48 ods. 2 sa bude môcť notár vyviniť, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Ide úpravu obdobnú úprave vyvinenia zo zodpovednosti za škodu advokáta.

Novela zavedie do Notárskeho poriadku nový pojem – vyhlásenie o voľbe práva. Ide o inštitút zavedený do právneho poriadku slovenskej republiky nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve s účinnosťou odo dňa 17. augusta 2015. Podľa článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia si osoba môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jej celého dedičstva, zvoliť právny poriadok štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom. Osoba so štátnou príslušnosťou viacerých štátov si môže zvoliť právny poriadok ktoréhokoľvek zo štátov, ktorých je v čase voľby alebo v čase úmrtia štátnym príslušníkom. Podľa ustanovenia článku 22 ods. 2 predmetného nariadenia sa voľba práva urobí výslovne vo vyhlásení vo forme právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti alebo vyplýva z podmienok tohto právneho úkonu. Vyhlásenie o voľbe práva bude podľa nového znenia ustanovenia § 54 formou právneho úkonu, ktorý bude notár povinný zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov.

Nové znenie ustanovenia § 57 ods. 2 umožní vykonanie osvedčenia listín, ktoré majú byť použité v cudzine nielen notárom, ale aj notárskym kandidátom. Notársky kandidát bude môcť podľa nového znenia ustanovenia § 58 ods. 5 osvedčovať aj pravosť podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine.

Novela tiež zmení osvedčovanie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu u právnických osôb. Uvedené vyhlásenie vykonané právnickou osobou a spísané formou notárskej zápisnice sa podľa súčasného znenia ustanovenia § 63 písm. a) bod 3 po novom bude vzťahovať len na nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce. Pravosť podpisu na vyjadrení podľa ustanovenia § 63 písm. a) bod 1, teda u fyzickej osoby, bude po novom musieť byť úradne osvedčená. Súčasne sa ustanovenie § 63 označí ako odsek 1 a doplní sa odsekmi 2 až 4. Uvedené odseky rozšíria úpravu vyhlásenia účastníka, že splnil podmienky vydržania (ďalej len „vyhlásenie“) a jej prílohy. Podľa uvedených ustanovení účastník nebude môcť urobiť vyhlásenie v zastúpení. Ak obec vo svojom vyjadrení podľa nového znenia ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) druhý bod dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do 3 mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, bude sa mať za zato, že záujmy obce nie sú dotknuté. Ak sa právnická osoba podľa nového znenia ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) tretí bod nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, bude sa mať zato, že nemá výhrady.

Novela zavedie novú právnu úpravu konania vo veciach notárskych úschov, upravených ustanoveniami § 65 až 73. Novela upraví konanie vo veciach notárskych úschov v ustanoveniach § 65 až 68, ustanovenia § 69 až 73 sa vypustia. Zjednoduší sa postup pri vydávaní úschov, kedy bude postačovať spísanie úradného záznamu, ktorý v prípade vydania závetu, listiny alebo listinného cenného papiera bude musieť podpísať aj príjemca. V prípade vydania peňazí z úschovy nebude potrebný podpis príjemcu, ak sa notár sám presvedčí, že došlo k splneniu podmienok pre vydanie peňazí z úschovy.

Pri úschove peňazí sa podrobne upraví postup pri prijímaní peňazí do úschovy, a to tak, že zložiteľ sa bude môcť rozhodnúť, či peniaze vloží do úschovy notára na jeho účet ešte pred podpísaním notárskej zápisnice o úschove a dohodnutí presných podmienok jej vydania so zložiteľom alebo až po podpísaní notárskej zápisnice o úschove.

Ďalšia zmena sa dotkne disciplinárneho konania. Nové znenie ustanovenia § 34 explicitne upraví, že disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte, konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov upraví disciplinárny poriadok. Ďalšia úprava je zakotvená novým znením ustanovenia § 91. Nové znenie ustanovenia § 91 ods. 1 definuje pojem disciplinárne previnenie, ktoré v súčasnej právnej úprave absentuje.

Disciplinárne previnenie bude definované ako zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinností pri výkone činností notára vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitného predpisu, zavinené závažné alebo opätovné porušenie iných povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z Etického kódexu notára, z interného predpisu komory alebo uznesenia komory, správanie, ktorým sa závažným alebo opätovným spôsobom narúša dôstojnosť a vážnosť notárskej profesie a pokračovanie vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti notára. Disciplinárnym previnením bude aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnom konaní a tiež nerešpektovanie právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia. Za disciplinárne previnenie bude podľa vloženého ustanovenia § 91 ods. 2 možné uložiť disciplinárne opatrenie. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označia ako odseky 3 až 5. Novým znením ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) sa zavedie horná a dolná sadzba pozastavenia výkonu notárskeho úradu, a to na dobu najmenej 2 mesiacov a najviac 24 mesiacov. Súčasná právna úprava hornú a dolnú sadzbu pozastavenia výkonu notárskeho úradu neupravuje.

Po novom si notár alebo kandidát bude môcť v disciplinárnom konaní zvoliť okrem obhajcu – advokáta aj obhajcu – notára. Účelom uvedenej zmeny, zakotvenej v ustanovení § 92 je zabezpečiť lepšiu možnosť obhajoby.

Dokazovanie v disciplinárnom konaní bude upravené doplneným ustanovením § 92a. Podľa uvedeného ustanovenia bude každý povinný podať disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia na preverenie návrhu na začatie disciplinárneho konania. Podanie vysvetlenia bude oprávnený odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. Svedok bude povinný vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Bude môcť odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má. Výpoveď bude môcť odoprieť aj ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. Disciplinárna komisia bude povinná poučiť svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď a o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede. Tomu, kto bude sťažovať postup disciplinárneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu disciplinárnej komisie, bude rušiť napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odoprie vypovedať ako svedok, podať vysvetlenie, predložiť listinu, bude môcť disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu do výšky 200 Eur, a to aj opakovane.

Novela zavedie inštitút prerušenia disciplinárneho konania. Podľa doplnených ods. 4 a 5 v ustanovení § 93 sa disciplinárne konanie preruší, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho úradu podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), teda ak minister notára odvolá na vlastnú žiadosť. V disciplinárnom konaní sa bude pokračovať, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie notára.

Ak bude notár odvolaný podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené podľa ustanovenia § 93 ods. 4 a ak bude spĺňať podmienky na vymenovanie za notára podľa ustanovenia § 11 ods. 1, minister ho bude môcť opätovne vymenovať za notára najskôr po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho odvolania. Uvedená právna úprava zakotvená vloženým ods. 4 v ustanovení § 14, bola prijatá z dôvodu riešenia prípadov, kedy sa disciplinárne stíhaný notár vyhol disciplinárnemu konaniu podaním žiadosti ministrovi na svoje odvolanie z funkcie podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ešte pred skončením disciplinárneho konania.

Prechodné ustanovenie § 100e upravuje, že notár, ktorého pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami vznikli pred 1. decembrom 2015 a nespĺňajú podmienky podľa ustanovení tohto zákona účinných odo dňa 1. decembra 2015, uvedie tieto pracovnoprávne vzťahy do súladu s podmienkami podľa ustanovení tohto zákona účinných odo dňa 1. decembra 2015 do dňa 31. januára 2016.

Novela upraví aj zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Novela Občianskeho súdneho poriadku sa dotkne predovšetkým úpravy Európskeho osvedčenia o dedičstve, a to doplnením nových ustanovení § 175zcb až 175zcg. Právnu úpravu Európskeho osvedčenie o dedičstve zakotvuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Občiansky súdny poriadok upraví v ustanoveniach § 175zcb až 175zcg len ustanovenia potrebné na aplikovanie ustanovení nariadenia. Upraví napríklad právomoc vydávať európske osvedčenie o dedičstve notárovi poverenému súdom na konanie o dedičstve. Po skončení konania o dedičstve bude mať uvedené oprávnenie notár, ktorý bol poverený na konanie o dedičstve. Ak takého notára niet, poverí súd na konanie o žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve notára spôsobom podľa ustanovenia § 175za. Novela Občianskeho súdneho poriadku v predmetných ustanoveniach ďalej upraví napríklad povinnosť notára zaregistrovať Európske osvedčenie o dedičstve v Notárskom centrálnom registri listín, alebo informačné povinnosti notára.

Ďalšou novelizáciou je novela zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Predmetom novely je predovšetkým zmena právnej úpravy vyňatia cudzích štátov z právomoci slovenských súdov alebo adaptačné konanie. Súčasná právna úprava vyňatia cudzích štátov z právomoci slovenských súdov vychádza z prekonanej doktríny tzv. absolútnej imunity štátu, podľa ktorej bol štát úplne vyňatý z právomoci súdov iného štátu, bez ohľadu na predmet či charakter predmet sporu. Nakoľko uvedená doktrína je už prekonaná a v súčasnom medzinárodnom práve sa zaužívala doktrína takzvanej funkčnej imunity štátu, bolo potrebné zmeniť dotknuté ustanovenia.

Doktrína funkčnej imunity štátu rozlišuje medzi úkonmi štátu spojenými s jeho postavením ako suveréna a úkonmi, v ktorých štát vystupuje ako subjekt súkromného práva (napríklad pracovnoprávne vzťahy alebo zmluvné veci). V sporoch týkajúcich sa druhých úkonov budú aj cudzie štáty podliehať jurisdikcii slovenských súdov. Ďalšou zmenou, ktorú zavedie novela, je adaptačné konanie, ktoré v prípadoch, ak cudzie rozhodnutie bude obsahovať vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré nie sú známe v slovenskom právnom poriadku, toto vecné právo, opatrenie alebo príkaz v potrebnom rozsahu premení na vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré je známe v slovenskom právnom poriadku. O adaptácii bude rozhodovať súd.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....