Iné

Novela o dráhach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2021

 Novelou zákona o dráhach dochádza k úprave ustanovení, týkajúcich sa poverovania právnických osôb, potreba ktorej vyplynula z aplikačnej praxe a k ich prispôsobeniu sa zaužívaným postupom v iných členských štátoch.

Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 402/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a ktorým sa mení zákon č. 145/2009 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Zmena ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o dráhach

Prvou, novelou zavedenou, zmenou v zákone o dráhach je úprava ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o dráhach.

„Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii existujúcich hlavných železničných tratí a vedľajších železničných tratí pre rýchlosť železničných vozidiel viac ako 120 km/h alebo pri modernizácií križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší. Pri modernizácii existujúcich hlavných železničných tratí, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete, alebo pri modernizácií križujúcich cestných komunikácií, stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.

Pôvodné znenie ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o dráhach („Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší“) sa tak mení a dopĺňa v rozsahu podľa predchádzajúcom odseku tohto príspevku.

Ďalšou zmenou, ktorú novela do zákona o dráhach priniesla. je úprava ustanovení § 37 ods. 1 prvá veta, § 44 ods. 2 písm. d) a § 44 ods. 2 písm. b) zákona o dráhach. Podstatou zmien uvedených ustanovení je zosúladenie lehoty na prijatie žiadosti o pridelenie kapacity s delegovaným rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „rozhodnutie 2017/2075“) v nadväznosti na prípravu nového systému tvorby cestovných poriadkov. Rozhodnutie 2017/2075 je v tejto otázke ale všeobecné, neurčuje konkrétnu lehotu, ustanovuje len, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku a preto je ustanovenie rozhodnutia 2017/2075 v praxi nevykonateľné. Konkrétnu lehotu teda určuje manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete a pri jej určovaní rešpektuje pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku. V prípade žiadostí, ktoré sú predložené v lehote určenej manažérom infraštruktúry na predkladanie žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry, je manažér infraštruktúry povinný vyhovieť každej žiadosti, ak to kapacita infraštruktúry dovoľuje. Ak nie je dostupná dostatočná kapacita, manažér infraštruktúry rokuje so žiadateľmi v rámci koordinácie. V rámci tejto koordinácie sa napríklad navrhuje žiadateľom odlišná kapacita ako alternatíva k ich požadovanej. Ak nie je možné žiadateľom vyhovieť ani po koordinácií, je infraštruktúra vyhlásená za preťaženú a kapacita je prideľovaná podľa nastavených priorít. V prípade žiadostí doručených po určenej lehote, manažér infraštruktúry len posúdi žiadosti, a v prípade, ak je voľná kapacita, žiadosti vyhovie. Ak kapacita nie je voľná, manažér infraštruktúry nemusí postupovať podľa ustanovenia § 45 a nasledujúcich zákona o dráhach.

Osobitné ustanovenia

Novinkou je tiež ustanovenie § 61b zákona o dráhach („Osobitné ustanovenia“).

„Na železničné trate, ktoré nemajú strategický význam pre fungovanie železničného trhu sa ustanovenia § 34 ods. 3 písm. f) a g), ods. 5 písm. a), § 34 ods. 7 až 11, § 34a, § 37, § 39 až § 43, § 44 ods. 2 písm. b), ods. 3, 4, 6, 9 a 10, § 45 až 51, § 53 ods. 1 písm. f), § 55 až 59 a § 61a zákona o dráhach nevzťahujú“ (ustanovenie § 61b ods. 1 zákona o dráhach).

„Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri posúdení strategického významu železničných tratí pre fungovanie železničného trhu zohľadní dĺžku železničnej trate, mieru jej využitia a objem potenciálne ovplyvnenej dopravy“ (ustanovenie § 61b ods. 2 zákona o dráhach). „Rozdelenie správy jednotlivých súčastí železničnej infraštruktúry a súvisiacich práv a povinností manažérov infraštruktúry určí vlastník železničnej infraštruktúry“ (ustanovenie § 61b ods. 2 zákona o dráhach). „Na železničné trate podľa ustanovenia § 61b ods. 1 zákona o dráhach sa primerane vzťahuje ustanovenie § 112e ods. 4 až 6 zákona o dráhach“ (ustanovenie § 61b ods. 4 zákona o dráhach).

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 81b zákona o dráhach.

„Postupy posudzovania zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi podľa ustanovenia § 72 ods. 4zákona o dráhach vykonáva poverená právnická osoba (ustanovenie § 102 ods. 1 písm. q)šiesty bod zákona o dráhach) akreditovaná podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 81b ods. 1 zákona o dráhach).

„Poverená právnická osoba podľa ustanovenia § 81b ods. 1 zákona o dráhach je povinná (A) vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa ustanovenia § 72 ods. 4 zákona o dráhach, (B) oznamovať bezpečnostnému orgánu informácie o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa osobitného predpisu, (C) poskytnúť agentúre a bezpečnostnému orgánu dokument posúdenia zhody o overení subsystémov“ (ustanovenie § 81b ods. 2 zákona o dráhach).

Účelom úpravy uvedeného ustanovenia § 81b zákona o dráhach je podľa dôvodovej správy
odstránenie dvojakého oprávňovania právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa ustanovenia § 72 ods. 4 zákona o dráhach, ktoré malo doteraz formu poverenia vydávaného ministerstvom a zároveň autorizácie udeľovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Novela upravuje aj znenie ustanovenia § 102 ods. 1 písm. q) bod 6 zákona o dráhach, ktoré po novom znie nasledovne.

„Ministerstvo poveruje právnické osoby posudzovaním zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi“ (ustanovenie § 102 ods. 1 písm. q) bod 6 zákona o dráhach).

Do zákona o dráhach sa tiež novelou vkladajú nové prechodné ustanovenia § 112h zákona o dráhach.

„Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. novembra 2021 sa dokončia podľa zákona o dráhach v znení účinnom od 1. decembra 2021“ (ustanovenie § 112h ods. 1 zákona o dráhach). Rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa právnych predpisov účinných do 30. novembra 2021 zostávajú v platnosti až do uplynutia času, na ktorý boli vydané“ (ustanovenie § 112h ods. 2 zákona o dráhach).

Zákon o správnych poplatkoch

Zmena, ktorá nastala v zákone o správnych poplatkoch spočíva v modifikácii Sadzobníka správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA, položka 70 písm. q) zákona o správnych poplatkoch. Podľa predmetnej zmeny je poplatok za vydanie poverenia na posudzovanie zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi vo výške 200 eur. Uvedená zmena predstavuje len legislatívnu a technickú reakciu na zmenu vyššie spomínaného ustanovenia § 102 ods. 1 písm. q) bod 6 zákona o dráhach.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. decembra 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....