Podnikatelia

Novela Obchodného zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2015

Účelom novely je riešiť otázky spojené predovšetkým s konkurzom a reštrukturalizáciou. Novelou by sa malo zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie. Novela okrem iného zavádza register diskvalifikácií.

Zákonom č. 87/2015 Z. z. (ďalej len „novela“) sa novelizuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a menia a dopĺňajú niektoré zákony. Väčšina ustanovení novely nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2016, na ustanovenia s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v článku.

Doplnené ustanovenie § 13a upraví zákonný predpoklad pre vznik registra diskvalifikácií. Podľa uvedeného ustanovenia môže súd rozhodnutím určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie o vylúčení“), fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve (ďalej len „vylúčený zástupca“). Uvedené bude platiť aj pre pôsobenie vo funkcii vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo vo funkcii prokuristu. Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení prestane vylúčený zástupca zastávať funkcie vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Vylúčený zástupca bude povinný oznámiť svoje vylúčenie bez zbytočného odkladu obchodným spoločnostiam alebo družstvám, ktoré sú tým dotknuté.

Ak bude osoba konať ako vylúčený zástupca, a to osobne alebo prostredníctvom iných osôb, vyhlási veriteľovi, že ho uspokojí, ak jeho nároky neuspokojí obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene alebo na účet ktorého koná. V takom prípade sa práva a povinnosti vylúčeného zástupcu budú spravovať podľa ustanovení o ručení.

Pravidlá pre transakcie s konfliktom záujmov upravené ustanovením § 59a budú po novele platiť len pre akciové spoločnosti. Pre spoločnosti s ručením obmedzeným sa novým odsekom 7 v ustanovení § 59a zavedie zákaz vrátenia vkladu. Podľa uvedeného ustanovenia sa hodnota plnenia poskytnutého podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, musí obchodnej spoločnosti vrátiť podľa zásad o bezdôvodnom obohatení, pričom členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase jeho poskytnutia, budú ručiť spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie. Súčasne s nimi budú za vrátenie ručiť aj osoby, ktoré vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom obchodná spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť. Doplnený odsek 7 v ustanovení § 59a bude účinný odo dňa 1. júla 2015.

Podľa nového znenia ustanovenia § 60 sa už nebudú musieť peňažné vklady splatené pred vznikom obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) vkladať na osobitný samostatný účet. Uvedená zmena by mala znížiť administratívnu záťaž pri zakladaní spoločností.

Precizovanie vzdania sa funkcie člena štatutárneho orgánu upravuje doplnené ustanovenie § 66 ods. 2. Po novele, ak nedôjde k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie bude musieť byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.

Najdôležitejšou zmenou, ktorú zavedie novela, je úprava krízy spoločnosti ustanoveniami § 67a až 67kSpoločnosť bude po novom v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.

Spoločnosti bude hroziť úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov bude menej ako (1) 4 ku 100 v roku 2016, (2) 6 ku 100 v roku 2017 a (3) 8 ku 100 v roku 2018 a nasledujúcich rokoch. Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistí alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, bude povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.

Za spoločnosť v kríze sa bude považovať len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov nebude považovaná za spoločnosť v kríze podľa predmetných ustanovení.

Úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti v kríze, sa bude považovať za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania podľa osobitného predpisu. Rovnako to bude platiť aj pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa bude považovať plnenie, ktoré poskytne (1) člen štatutárneho orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, členom dozornej rady, (2) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, (3) tichý spoločník, (4) osoba blízka osobám podľa bodov 1, 2 alebo 3, alebo (5) osoba konajúca na účet osôb podľa bodov 1, 2 alebo 3.

Na účely určenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje sa nebudú zohľadňovať podiely podľa osobitných predpisov o kolektívnom investovaní, o neinvestičných fondoch, o starobnom dôchodkovom sporení, o doplnkovom dôchodkovom sporení a o dlhopisoch. Ak sa nepreukáže opak, bude sa predpokladať, že plnenie nahradzujúce vlastné zdroje poskytnuté osobou, pri ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu, bolo poskytnuté niektorou z uvedených osôb. Ak uvedené osoby počas krízy zabezpečia záväzok spoločnosti voči veriteľovi ručením, zálohom alebo inou zábezpekou, môže sa veriteľ uspokojiť z takejto zábezpeky bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči spoločnosti. Podľa doplneného ustanovenia § 121 ods. 2 sa bude môcť poskytnúť úver alebo obdobné plnenie, len ak ho uvedená osoba poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.

Plnením nahradzujúcim vlastné zdroje nebude (1) plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za účelom jej prekonania podľa reštrukturalizačného plánu, (2) poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní; to nebude platiť, ak budú poskytnuté opakovane, (3) odklad splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov; to nebude platiť, ak bude odklad poskytnutý spoločnosti opakovane a (4) bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti.

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou nebude možné vrátiť, ak bude spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Lehoty na vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje počas tohto obdobia nebudú plynúť. Nárok na vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje bude možné uplatniť ako pohľadávku v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Ak by sa napriek zákazu vrátenia plnenie nahradzujúce vlastné zdroje vrátilo, bude sa musieť plnenie vrátiť späť spoločnosti. Bude sa to vzťahovať aj na prípady, ak k vráteniu došlo započítaním, speňažením zálohu, exekúciou alebo obdobným spôsobom. Za vrátenie budú zodpovední spoločne a nerozdielne členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom vrátenia a tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala, a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.

Ak veriteľ počas krízy spoločnosti, alebo do vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie poskytne spoločnosti úver alebo obdobné plnenie a v čase vzniku záväzku spoločnosti o jej kríze vedel, alebo z poslednej zverejnenej účtovnej závierky mohol vedieť, bude môcť svoj nárok na zabezpečený majetok spoločnosti uspokojiť iba v rozsahu, ktorý pripadá na rozdiel medzi výškou pohľadávky a hodnotou zábezpeky.

V súvislosti s novelou Obchodného zákonníka boli novelizované aj súvisiace právne predpisy, a to zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

Doplneným ustanovením § 61 ods. 10 bude upravené, že právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu je po dobu výkonu trestu rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov obchodného práva. Uvedená zmena bude účinná dňom 1. januára 2016.

Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bude zavedený nový poplatok za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev a za vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je za každú aj začatú stranu 2,50 Eura. Uvedený poplatok bude zakotvený v prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti položka 24a, účinnosť nadobudne dňom 1. januára 2016.

Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri zakotví povinnosť registrového súdu pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu preveriť v registri diskvalifikácií, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená. Súd bude tiež povinný aj bez návrhu vykonať výmaz zapísaného člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, ktorý je vylúčený. Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra bude súd povinný doručiť zapísanej osobe. Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2016.

Príslušný na vedenie registra kvalifikácií bude odo dňa 1. januára 2016 podľa ustanovenia § 8a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky Okresný súd v Žiline.

Vedenie registra diskvalifikácií bude upravené ustanoveniami § 82i až 82k zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Podľa uvedenej právnej úpravy sa budú v registri diskvalifikácií evidovať údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. Údaje z registra diskvalifikácií budú súčasťou centrálneho informačného systému. Z registra diskvalifikácií sa na základe žiadosti po splnení poplatkovej povinnosti bude vydávať osvedčenie o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je.

Súd, ktorého rozhodnutie v prvom stupni je rozhodnutím o vylúčení, bude povinný bezodkladne zaslať súdu s agendou registra diskvalifikácií (Okresnému súdu v Žiline) diskvalifikačný list a rovnopis právoplatného rozhodnutia o vylúčení. Údaje z diskvalifikačného listu sa zapíšu bezodkladne do registra diskvalifikácií. Výpis z registra diskvalifikácií sa odošle bezodkladne súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom je vylúčený zástupca zapísaný. Zmeny zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch budú účinné dňom 1. januára 2016.

Novela tiež priniesla zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Vzhľadom na rozsiahlosť zmien Vás oboznámime s najdôležitejšími zmenami. Jednou zo zmien bude zmena týkajúca sa porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

Podľa doplneného znenia ustanovenia § 11 ods. 2 bude platiť pre prípady porušenia povinnosti, povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas ak sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť.

Vzniku tohto nároku nebude brániť, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, bude zakázaná.

Spoločenská zmluva ani stanovy nebudú môcť obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nebude môcť nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní, nebude sa pripúšťať započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nebude dotýkať oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu. Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2016.

Rozšírili sa podmienky na odporučenie reštrukturalizácie dlžníka správcom. Podľa doplnených ustanovení § 109 ods. 3 písm. c) a d) môže správca po novom odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka, okrem súčasných podmienok, aj ak (1) účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka a (2) od skončenia ostatnej reštrukturalizácie dlžníka alebo jeho právneho predchodcu uplynuli aspoň dva roky.

Ďalšou dôležitou zmenou je právna úprava zakotvená doplneným ustanovením § 155a. Podľa uvedeného ustanovenia dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok. Na uvedené účely pôvodná pohľadávka do výšky 50% nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že je iným majetkovým právom veriteľa byť uspokojený v rozsahu zisku alebo iných vlastných zdrojov. Pohľadávka podľa predchádzajúcej vety je do splnenia plánu alebo do neúčinnosti plánu nevymáhateľná. Uvedená právna úprava sa nepoužije na veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky vytvorenej podľa ustanovenia § 137 ods. 5. Plnenie poskytnuté veriteľom podľa uvedenej právnej úpravy nad rozsah určený plánom sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie. Uvedená právna úprava platí aj pre právnych nástupcov dlžníka alebo preberajúcej osoby.

S účinnosťou odo dňa 29. apríla 2015 sa verejného obstarávania nemôžu zúčastniť ani spoločnosti, u ktorých bola povolená reštrukturalizácia. Uvedený zákaz bol zavedený novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zúčastniť sa verejného obstarávania nemôžu spoločnosti, v čase od povolenia reštrukturalizácie do jej skončenia. Začaté konania vo verejnom obstarávaní sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 28. apríla 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....