Iné

Novela Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2009

Prostredníctvom zákona č. 477/2008 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný Občiansky zákonník, pričom zmeny v jeho znení súvisia so zmluvou o obstaraní zájazdu a s úpravou vkladov. S citovanou novelou Občianskeho zákonníka Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO detailne oboznámime a nadviažeme tak na predchádzajúce dve novelizácie Občianskeho zákonníka, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Občiansky zákonník“). Novelizácia Občianskeho zákonníka s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 bola vykonaná prostredníctvom článku I zákona č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka“ alebo len „novela“). Účinnosť jednotlivých úprav vykonaných zákonom č. 477/2008 Z. z. je zakotvená v článku XVI tohto zákona.

Zákon č. 477/2008 Z. z. sme Vám dali do pozornosti už v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V súvislosti so zavedením meny euro na Slovensku sme na tento zákon upriamili Vašu pozornosť aj v predposlednom mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, v ktorom sme sa v jeho samostatnej časti XII venovali aj tzv. rezortným eurozákonom.

Novela Občianskeho zákonníka sa svojou úpravou dotkla inštitútu zmluvy o obstaraní zájazdu a všeobecných ustanovení týkajúcich sa vkladov.

V rámci ustanovení upravujúcich možnosti zvýšenia ceny v zmluve o obstaraní zájazdu novela v súvislosti so zavedením eura v SR upravila § 741c ods. 2 písm. c) Občianskeho zákonníka, v ktorom doterajšiu slovenskú menu nahradila menou euro. Z ustanovenia § 741c Občianskeho zákonníka tak po novele vyplýva, že v zmluve o obstaraní zájazdu možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny, pričom cena zájazdu uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. Cenu zájazdu podľa predchádzajúcej vety možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k (1) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, (2) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, (3) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Novela Občianskeho zákonníka s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zmenila znenie § 779 Občianskeho zákonníka, z ktorého po novele vyplýva, že vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom (teda už nie určené peňažným ústavom), a v prípade, ak tieto neboli dohodnuté, potom má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte. Nové znenie § 779 Občianskeho zákonníka už neodkazuje na osobitné predpisy, pričom novela v súvislosti so zmenou znenia § 779 Občianskeho zákonníka vypustila z Občianskeho zákonníka aj poznámku pod čiarou k odkazu 7, ktorá odkazovala na už zrušený zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

Dňa 1. januára 2009 nadobudla účinnosť aj ďalšia novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá bola vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 214/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou, nevyžaduje osvedčenie pravosti podpisu.

Občiansky zákonník bol novelizovaný aj zákonom č. 379/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť odo dňa 1. novembra 2008.

Vyššie spomínané predchádzajúce dve novelizácie Občianskeho zákonníka sme Vám podrobne priblížili v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....