Verejná správa

Novela školského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2021

Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových“ zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie.

Dňa 22. júna 2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem školského zákona sa novelou menia a dopĺňajú aj (A) zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a (B) zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní“).
Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním. Vytvára sa najmä register týchto zariadení a upravuje sa ich financovanie – poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom

Prvou zmenou, ktorú novela do školského zákona prináša je rozšírenie možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným

spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí. Ide aj o spresnenie v nadväznosti na doteraz existujúcu možnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v zahraničí osobitným spôsobom (ustanovenie § 23 školského zákona).
Novela ďalej do školského zákona prináša napríklad nasledovné zmeny: (1) úprava väzby na rozhodovanie o povolení a ďalšie povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a materskej školy nasledujúce po povolení osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (ustanovenie § 25 ods. 10 školského zákona), (2) doplnenie možnosti, aby popri asistentovi učiteľa mohli pôsobiť v materskej škole odborní zamestnanci z hľadiska zhodnocovania potrieb dieťaťa a s ohľadom na jeho najlepšie možné vzdelávanie v škole a zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri rozhodovaní riaditeľa s prihliadnutím a na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu a odborných zamestnancov (ustanovenie § 28 ods. 14 školského zákona), (3) vypustenie individuálneho programu zo žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania; po podaní žiadosti do vydania rozhodnutia je vytvorený dostatočný časový priestor na vytvorenie individuálneho programu vzdelávania vypracovaného v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa (ustanovenie § 28 ods. 5 písm. d) školského zákona – vypustenie).
Ustanovenie § 28b ods. 6 školského zákona

Novinkou je aj ustanovenie § 28b ods. 6 školského zákona, v zmysle ktorého platí, že „kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa ustanovenia § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa ustanovenia § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania“ (ustanovenie § 28b ods. 6 školského zákona).
Náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotkla školského zákona, je spresnenie náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zároveň dochádza k doplneniu vyučovacieho jazyka, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované, do žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aby malo dieťa zabezpečenú možnosť získať predprimárne vzdelanie v materinskom jazyku. Dochádza tiež k doplneniu súhlasu zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa na liečbu a pobyt vzhľadom na to, že súčasťou rodičovských práv je podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Rovnaká úprava platí aj pre zástupcu zariadenia, ktorý v určitých prípadoch vykonáva práva a povinnosti zákonného zástupcu (ustanovenia § 59 ods. 5, 6, 7, 10 a 12 školského zákona).
Novela do školského zákona dopĺňa aj nové ustanovenie § 1611 školského zákona („Prechodné ustanovenia k plneniu povinného predprimárneho vzdelávania“).
„V lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl sa povinné predprimárne vzdelávanie môže poskytovať do 31. augusta 2024 aj v iných priestoroch zabezpečených zriaďovateľom, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a povinné predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje materská škola určená zriaďovateľom“ (ustanovenie § 1611 ods. 1 školského zákona).
„Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje zariadenie predprimárneho vzdelávania podľa osobitného predpisu vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania“ (ustanovenie § 1611 ods. 2 školského zákona).

„Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo zapíše do registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, ak jeho zriaďovateľ predloží (A) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky, (B) program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, a (C) doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy“ (ustanovenie § 1611 ods. 3 školského zákona).

„Zariadenie predprimárneho vzdelávania poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyri hodiny denne“ (ustanovenie § 1611 ods. 4 školského zákona). „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole“ (ustanovenie § 1611 ods. 5 školského zákona). „Zariadenie predprimárneho vzdelávania vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje (A) triednu knihu, (B) osobný spis dieťaťa, (C) program povinného predprimárneho vzdelávania, (D) doklad o prijatí dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie, (E) osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“ (ustanovenie § 1611 ods. 6 školského zákona).

„Na účely vedenia dokumentácie podľa ustanovenia § 1611 ods. 6 školského zákona zariadenie predprimárneho vzdelávania získava a spracúva osobné údaje (A) o deťoch v rozsahu (1) meno a priezvisko, (2) dátum a miesto narodenia, (3) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, (4) rodné číslo, (5) štátna príslušnosť, (6) národnosť, (7) fyzické zdravie a duševné zdravie, (8) mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, (B) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu (1) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, (2) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie“ (ustanovenie § 1611 ods. 7 školského zákona).

„Zariadenie predprimárneho vzdelávania oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí, zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie“ (ustanovenie § 1611 ods. 8 školského zákona). „Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v zariadení predprimárneho vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia“ (ustanovenie § 1611 ods. 9 školského zákona). „Zariadenie predprimárneho vzdelávania vydáva osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“ (ustanovenie § 1611 ods. 10 školského zákona).

„Register zariadení predprimárneho vzdelávania obsahuje (A) názov a adresu zariadenia predprimárneho vzdelávania a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, (B) názov, adresu a identifikačné číslo organizácie zriaďovateľa, (C) akademický titul, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, meno, priezvisko, rodné číslo a kontakt na účely komunikácie štatutárneho orgánu zariadenia predprimárneho vzdelávania, (D) adresu webového sídla zariadenia predprimárneho vzdelávania, ak je zriadené“ (ustanovenie § 1611 ods. 11 školského zákona).

Zákon o štátnej správe v školstve

Okrem školského zákona dopĺňa novela aj zákon o štátnej správe v školstve. Najdôležitejšou zmenou je doplnenie nového ustanovenia § 8a zákona o štátnej správe v školstve, upravujúceho spádovú materskú školu.

„Obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole“ (ustanovenie § 8a zákona o štátnej správe v školstve).

Zákon o financovaní

Do tretice dochádza novelou aj k doplneniu zákona o financovaní. Ťažiskovým je najmä nové ustanovenie § 9l zákona o financovaní („Prechodné ustanovenia k príspevku na výchovu a vzdelávanie“).
„Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje na roky 2021 až 2024 aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu (ďalej len „registrované zariadenie“)“ (ustanovenie § 9l ods. 1 zákona o financovaní). „Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet (A) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a (B) súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku“ (ustanovenie § 9l ods. 2 zákona o financovaní).
„Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie je 15. september začínajúceho školského roka. Zriaďovatelia registrovaných zariadení sú povinní poskytnúť ministerstvu do 30. septembra kalendárneho roka počty detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v štruktúre a formáte určenom ministerstvom“ (ustanovenie § 9l ods. 3 zákona o financovaní). „Ministerstvo (A) oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi registrovaného zariadenia výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti určenú podľa ustanovenia § 9l ods. 2 zákona o financovaní; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a výška sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, (B) oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi registrovaného zariadenia úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa ustanovenia § 9l ods. 2 zákona o financovaní zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa ustanovenia § 9l ods. 2 zákona o financovaní z počtov detí nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka“ (ustanovenie § 9l ods. 4 zákona o financovaní).

„Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi registrovaného zariadenia možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na (A) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (B) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (1) didaktickou technikou, (2) učebnými pomôckami, (3) pracovnými zošitmi a pracovnými listami, (4) kompenzačnými pomôckami, (C) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (D) vybavenie exteriéru registrovaného zariadenia (1) záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, (2) učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí“ (ustanovenie § 9l ods. 6 zákona o financovaní).
„Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 sa určí ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2021 a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 15. septembru 2021 nahláseného ministerstvu zriaďovateľom do 30. septembra 2021″ (ustanovenie § 9l ods. 15 zákona o financovaní). „Ministerstvo oznámi výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 zriaďovateľovi registrovaného zariadenia do 30. októbra 2021 a zriaďovateľ registrovaného zariadenia do 15 dní po doručení tohto oznámenia rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“ (ustanovenie § 9l ods. 16 zákona o financovaní).
Pre úplný prehľad všetkých zmien, ktoré novela priniesla, odkazujeme na jej plné znenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňom vyhlásenia a (B) dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....