Iné

Novela tlačového zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2011

Novým tlačovým zákonom bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút práva na odpoveď. S prihliadnutím na funkciu periodickej tlače prinášať verejnosti pravdivé informácie spresnila posledná novela tlačového zákona charakter skutkového tvrdenia, vo vzťahu ku ktorému budú môcť dotknuté osoby uplatniť právo na odpoveď. V celom článku uvádzame informácie o tom, akým spôsobom bude možné právo na odpoveď ďalej využívať.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 221/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2011.

Zásadnou zmenou, ktorú novela priniesla, je obmedzenie práva na odpoveď pre verejných funkcionárov a predsedov a podpredsedov politických strán a politických hnutí vo vzťahu k skutkovému tvrdeniu súvisiacemu s výkonom ich funkcie. Toto obmedzenie sa teda nebude vzťahovať na skutkové tvrdenia, ktoré by sa týkali osoby vykonávajúcej funkciu verejného funkcionára alebo predsedu či podpredsedu politickej strany alebo hnutia ako súkromnej osoby.

Novela spresnila riešenie situácie v súvislosti s povinnosťou vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, t.j. osoby, ktorá predmetnú informáciu poskytla (ďalej len „zdroj“). Podľa pôvodného znenia zákona prešlo po smrti zdroja právo oslobodiť vydavateľa alebo tlačovú agentúru od povinnosti mlčanlivosti na blízke osoby. V súčasnosti môže vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o zdroji oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti uvedenej osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám. Tento súhlas nebude platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vysloví nesúhlas. Ak zdroj blízke osoby nemá, povinnosť uchovávať mlčanlivosť zanikne.

Vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, už nemá povinnosť uverejniť v prvom čísle periodickej tlače vydanej v kalendárnom roku oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Táto povinnosť bola upravená v § 6 ods. 3 tlačového zákona a v záujme dosiahnutia transparentnosti vlastníckych vzťahov v oblasti periodickej tlače je možné ju považovať za redundantnú.

Novela upravila a zmenila rozsah niektorých povinností súvisiacich s uverejnením opravy, odpovede a dodatočného oznámenia. Rozšírila okruh dôvodov, kedy vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie na prípady, v ktorých by bol ich uverejnením spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt, ak by ich uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Vypustila dôvod neuverejnenia opravy, ktorá smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému v periodickej tlači na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie opravy.

Právom na odpoveď sa priznáva právo žiadať bezplatné uverejnenie odpovede, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. Podľa novej právnej úpravy bude možné odpoveď uplatniť iba vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. Novela zákona týmto zosúlaďuje inštitút práva na odpoveď s odporúčaním Rady Európy R (2004)16 o práve na odpoveď v prostredí nových médií.

Ak bolo v periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýkalo cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, umožňovala pôvodná právna úprava dotknutým osobám vo vzťahu k tomuto nepravdivému skutkovému tvrdeniu uplatniť súčasne právo na opravu aj právo na odpoveď. Novela zrušila túto možnosť a podľa nového znenia ust. § 8 ods. 1 uplatnením práva na odpoveď zanikne dotknutej osobe právo žiadať v tej istej veci aj opravu.

V nadväznosti na nové znenie ustanovenia § 8 ods. 1 boli upravené náležitosti žiadosti o odpoveď. Žiadosť o uverejnenie odpovede musí okrem iných zákonom predpísaných náležitostí obsahovať aj popis skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby.

Právo na odpoveď pre verejných funkcionárov a predsedov a podpredsedov politických strán a politických hnutí vo vzťahu k skutkovému tvrdeniu súvisiacemu s výkonom ich funkcie podľa novej úpravy bolo zrušené. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na skutkové tvrdenia, ktoré by sa týkali osoby vykonávajúcej funkciu verejného funkcionára alebo predsedu či podpredsedu politickej strany alebo hnutia ako súkromnej osoby. Právo žiadať uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe.

Novela rozšírila dôvody, kedy vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní odpoveď uverejniť. Ak je odpoveď dotknutej osoby namierená voči skutkovému tvrdeniu, ktoré je súčasťou vyjadrenia tejto dotknutej osoby uverejneného v periodickej tlači (v správe, článku, rozhovore a i.) v primeranom rozsahu a novinárskym spracovaním nebol zmenený alebo skreslený jeho pôvodný obsah a význam, vydavateľ a tlačová agentúra nie sú povinní túto odpoveď uverejniť. Rovnako ako pri práve na opravu vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní odpoveď uverejniť v prípade, ak by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Odmietnuť uverejnenie odpovede je možné aj v prípade, ak by to bolo v rozpore s právom chránenými záujmami tretej osoby.

Podľa ust. § 10 ods. 4 zákona mala osoba, ktorá požiadala o uverejnenie opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia, právo na primeranú peňažnú náhradu, ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnila opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak neboli dodržané niektoré z podmienok na ich uverejnenie. Uvedené ustanovenie bolo zrušené a súd už nebude rozhodovať o primeranej peňažnej náhrade, ale len o merite veci, t.j. o zverejnení opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....