Verejná správa

Novela Trestného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je novela Trestného zákona, ktorá prichádza ako reakcia na niektoré ustanovenia nedávnej novely Trestného zákona, týkajúce sa premlčacej doby v prípade niektorých trestných činov. Konkrétne sa jedná o trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti rodine a mládeži a trestné činy proti iným právam a slobodám, kde by mala byť zachovaná doterajšia právna úprava trestnosti v dôsledku premlčania.

2.  PODSTATA NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

Dňa 28. februára 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 47/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“).

Novela prichádza ako reakcia na novelu Trestného zákona zo dňa 08. februára 2024, ktorá okrem iného priniesla aj skrátenie premlčacích dôb pri niektorých trestných činov.

Predkladatelia si podľa dôvodovej správy uvedomujú spoločenskú objednávku ohľadom premlčania v prípade najzávažnejších trestných činov. Cieľom novely je snaha, aby v prípade trestných činov podľa prvej hlavy, druhej hlavy, tretej hlavy a deviatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, t. j. (A) trestných činov proti životu a zdraviu, (B) trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, (C) trestných činov proti rodine a mládeži a (D) trestných činov proti iným právam a slobodám, zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania.

Pri uvedených trestných činov sa budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä dvadsaťročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov. Medzi takéto zločiny patrí najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.

Účinnosť novely (15. marca 2024) má zamedziť tomu, aby nastalo premlčanie trestného stíhania v prípade plynúcich premlčacích dôb vymedzených trestných činov, resp. zamedzí sa tak skráteniu premlčacej doby v prípade týchto trestných činov do budúcna.

3. KONKRÉTNE ZMENY, KTORÉ NOVELA DO TRESTNÉHO ZÁKONA PRINIESLA

Jedinou zmenou, ktorú novela do Trestného zákona prináša je doplnenie nového ustanovenia § 87 ods. 6 Trestného zákona.

„Ak ide o zločin, za ktorý Trestný zákon v prvej hlave, druhej hlave, tretej hlave a deviatej hlave osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je dvadsať rokov; ustanovenie § 87 ods. 1 písm. b) Trestného zákona sa nepoužije. Ak ide o prečin, za ktorý Trestný zákon v prvej hlave, druhej hlave, tretej hlave a deviatej hlave osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je päť rokov; ustanovenie § 87 ods. 1 písm. d) Trestného zákona sa nepoužije“ (ustanovenie § 87 ods. 6 Trestného zákona).

4. ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 15. marca 2024.

Publikované dňa 07.05.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....