Verejná správa

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 24. marca 2020 zákon č. 56/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Novela zvyšuje flexibilitu príslušných orgánov správy školstva v mimoriadnom prerušení, či zrušení niektorých častí procesu vzdelávania a v určovaní termínov niektorých častí vzdelávania v školskom systéme.

Novelou poslanci Národnej rady Slovenskej republiky reagujú na aktuálnu situáciu, týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19, známeho aj ako korona vírus. Dôsledkom pandémie je okrem strát na životoch, či negatívnych ekonomických vplyvov aj potreba izolácie obyvateľstva. Eliminácia stretávania väčšieho počtu osôb sa prirodzene dotkla aj osobnej účasti na vzdelávaní všetkých typov a stupňov škôl. Školy sú totiž miestom koncentrácie desiatok až stoviek osôb. Zákonodarca sa novelou snaží zjednodušiť postup štátnych orgánov pri operatívnom riadení školského systému.

Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy reakcia pre oblasť regionálneho školstva na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane“) a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Mimoriadnou situáciou je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o civilnej ochrane „obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti“. Medzi mimoriadne udalosti zaraďujeme v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o civilnej ochrane a ustanovenia § 48 ods. 2, písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatie opatrení pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň.

Núdzový stav môže byť v zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 1 ústavného zákona vyhlásený vládou Slovenskej republiky , a to len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav bol na Slovensku vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, pričom následne došlo k jeho rozšíreniu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020.

Dôvodová správa k novele vo svojej všeobecnej časti ďalej uvádza, že v školskom zákone je na jednej strane viacero kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny sú priamo zákonom limitované na určité obdobie. Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly. Príkladom sú termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin. Napr. termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, avšak školský zákon ustanovuje riadne skúšobné obdobie (marec až jún) a mimoriadne skúšobné obdobie (apríl, máj, september a nasledujúci február). Za predpokladu, že napr. v súčasnej mimoriadnej situácii by bolo potrebné termín maturitných skúšok určiť (v nadväznosti na prerušenie výučby) v iných termínoch, vyžaduje sa zmena školského zákona.

Novela v jednoznačne vymedzených situáciách umožňuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister školstva“) najmä rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených školským zákonom, rovnako ako zrušiť časti alebo formy skúšok, ktorými sa ukončuje výchova a vzdelávanie na strednej škole.

Samotná novela vkladá do ustanovenia § 150 školského zákona nový odsek 8, v zmysle ktorého: Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o (A) mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách, (B) mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení, (C) iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch: (1)  obdobia školského vyučovania a školských prázdnin, (2) klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok, (3) vydávania dokladov o získanom vzdelaní, (4) podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov, (D) zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo (E) zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku“ (§ 150 ods. 8 školského zákona).

Školský zákon upravuje viacero termínov, súvisiacich s organizáciou školského roka, ktoré sú určované ministerstvom, okresnými úradmi v sídle kraja, prípadne riaditeľmi škôl. Uvedená subjekty však môžu predmetné termíny určovať len v medziach, ustanovených školským zákonom. Školský zákon takto určuje napr. medze určenia (1) termínov prijímania na základné vzdelávanie (§ 60 školského zákona), (2) termínov konania záverečných skúšok (§ 73 školského zákona), (3) termínov konania maturitných skúšok (§ 77 školského zákona), (4) termínov konania absolventských skúšok (§ 79 školského zákona) a mnohých ďalších.

V kontexte aktuálnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 môže v niektorých prípadoch vzniknúť potreba operatívnej zmeny termínov. Ministerstvo v rámci usmernenia ministerky školstva z 12. marca 2020, ktorým bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020, viaceré termíny, ktoré pre školský rok 2019/2020 boli uvedené v pedagogicko-organizačných pokynoch upravilo. Takto upravené termíny sa však stále pohybovali v medziach ustanovených školským zákonom. V budúcnosti však môže nastať situácia, že niektorý z termínov, alebo viaceré, bude objektívne potrebné posunúť aj za hranicu ustanovenú školským zákonom.

Ako uvádza dôvodová správa, v presne vyšpecifikovaných situáciách má minister školstva možnosť operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Týchto termínov je naprieč školským zákonom veľké množstvo, pričom ide najmä o tieto: (1) obdobie školského vyučovania a školských prázdnin, (2) podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie, (3) zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, (4) klasifikácia žiakov základných škôl a stredných škôl, (5) riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky, (6) prihlasovanie na maturitnú skúšku, (7) prihlasovanie na opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, (8) schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu, (9) podávanie prihlášok na vzdelávanie na strednej škole, (10) zverejnenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy, termínov konania prijímacích skúšok a podmienky prijatia na štúdium v strednej škole, (11) prijímacie skúšky do stredných škôl vrátane ďalších termínov a náhradných termínov, (12) prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl.

Minister školstva bude mať okrem posunu termínov aj možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9. Môže totiž nastať aj situácia, že ich vykonania v príslušnom školskom roku by už nebolo relevantné ani pri posune termínov.

Novela dopĺňa do ustanovenia § 150 školského zákona aj nový odsek 9, v zmysle ktorého: „O rozhodnutí podľa odseku 8 informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle“.

Novela nadobudla účinnosť, vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť, dňom vyhlásenia, teda dňa 25. marca 2020

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....