Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o bankách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2014

Novela zákona o bankách bola prijatá za účelom implementácie európskej smernice. Zavádza požiadavky na úverové inštitúcie a na dohľad nad nimi, ako aj nad investičnými spoločnosťami, a tiež sa zameriava na zavedenie efektívnych a primeraných sankčných režimov. Okrem uvedených zmien novela zaviedla pri úvere na bývanie oprávnenie znížiť si pri narodení dieťaťa splátky a tiež zmenila informačnú povinnosť stavebných sporiteľní.

Zákon č. 313/2014 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý zmenil a doplnil zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej len „zákon o bankách“) nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2014. Ustanovenia článkov § 6 ods. 13, 16, 28 a 29 v bode 9, bodov 25, 55, 106 a 107 a článku IV bodu 44 nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2015 a článok I § 33d v bode 52 nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016. Novela bola prijatá z dôvodu implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (ďalej len „smernica CRD IV“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „nariadenie CRR“).

Cieľom implementácie smernice CRD IV a nariadenia CRR je najmä zavedenie nových medzinárodných štandardov Basel III do bankovej regulácie. Uvedené smernice upravujú zlepšenie fungovania bánk a investičných spoločností, obchodníkov s cennými papiermi a pravidlá pre ich správu a riadenie, súčasne sa zameriavajú na zavedenie efektívnych a primeraných sankčných režimov.

Novela zaviedla niektoré nové definície a doplnila súčasné definície. Napríklad definíciu banky upravenú v ust. § 2 zákona o bankách novela doplnila o podmienku, že ide o úverovú inštitúciu podľa osobitného predpisu s odkazom na čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia CRR. Obdobne bola upravená definícia bankového povolenia odkazom na čl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia CRR a pojem dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania s odkazom na čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia CRR. Súčasne sa uvedenými ustanoveniami implementovali ustanovenia smernice CRD IV. Okrem uvedených definícií boli zavedené aj ďalšie definície, napríklad subjekt finančného sektora, regulovaný trh alebo externá ratingová agentúra.

Dohľad Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk nanovo upravuje ust. § 6 zákona o bankách. Podľa nového znenia ust. § 6 ods. 2 a 3, ak NBS na základe vykonaného preskúmania zistí nedostatky predstavujúce systémové riziko, je povinná o tom bezodkladne informovať európsky orgán dohľadu, ktorým je Európsky orgán pre bankovníctvo. Na základe uvedených zistení môže NBS podľa ust. § 6 ods. 21 zvýšiť intenzitu dohliadok na mieste, uskutočniť podrobnejšie preskúmania plánov banky alebo tematické zameranie dohliadok, môže tiež vyžadovať predloženie osobitných správ. Nové znenie ust. § 6 už nepriznáva NBS kompetenciu uznávania externých ratingových agentúr, povinnosť NBS uverejňovať zoznam externých ratingových agentúr na svojom webovom sídle však zostáva zachovaná aj po novele.

Prebratím článkov CRD IV do ods. 22 až 27 v ust. § 6 bola upravená povinnosť NBS vypracovávať každoročne plán dohliadok na mieste a na diaľku s ohľadom na výsledky stresového testovania bánk, ktoré sa môžu zverejňovať alebo poskytnúť Európskemu dohľadu pre bankovníctvo. NBS je po novom tiež povinná prehodnocovať aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa ust. § 30 až 32. Po novom je NBS tiež povinná aspoň raz ročne vykonať stresové testovanie. Nové znenie ust. § 6 upravuje tiež niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré sú predmetom dohľadu NBS.

Nové ust. § 6a upravuje podmienky monitorovania a posúdenia interných prístupov bánk pre ich expozície alebo pozície, ktoré sú súčasťou referenčných portfólií v súlade s príslušnými delegovanými nariadeniami Komisie o vydaní regulačných technických predpisov. Banka, ktorá používa prístup interných ratingov pre kreditné riziko alebo vlastný model výpočtu trhového rizika, je povinná predkladať NBS každoročne hlásenie o výsledkoch výpočtov. NBS uvedené výpočty posúdi a ak sa určitá banka v interných prístupoch výrazne odlišuje od väčšiny porovnateľných bánk alebo majú interné prístupy určitej banky málo spoločných charakteristík s prístupmi väčšiny porovnateľných bánk, NBS uloží banke opatrenie podľa ust. § 50.

Podľa nového znenia ust. § 16 môže NBS za účelom finančnej stability a po konzultácií s orgánom dohľadu príslušného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) vykonať kontrolu na mieste aj v pobočke zahraničnej banky. Predchádzajúca právna úprava takéto oprávnenie NBS nepriznávala.

Novým oprávnením NBS je aj zavedenie plánu na obnovu na účely ozdravenia banky a plán na riešenie krízovej situácie. Uvedené plány môže podľa ust. § 23 ods. 10 zaviesť NBS, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší. Pri riešení krízovej situácie je banka povinná spolupracovať s NBS. Od zavedenia plánu môže NBS v určitých prípadoch ustúpiť. Ide napríklad o prípady, ak zhoršená finančná situácia banky nemá alebo nebude mať negatívny vplyv na finančné trhy.

Novým znením ust. § 27 zákona o bankách sa upravujú podmienky zriadenia výboru pre riadenie rizík a podmienky výkonu funkcie riadenia rizík v banke, a to za účelom zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nesprávneho výkonu bankových činností. Výbor pre riziká je poradným orgánom riadiaceho orgánu banky pokiaľ ide o riziká, respektíve stratégiu riadenia rizík, súčasne pomáha riadiacemu orgánu pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu. Uvedené ustanovenie tiež doplnilo ďalšie povinnosti banky, a to (1) vo vzťahu k hodnoteniu primeranosti jej vnútorného kapitálu s ohľadom na skutočné trhové riziká, (2) vo vzťahu k jej platobnej schopnosti, k jej orgánom a (3) vo vzťahu k riadeniu rizík. Zodpovednosť za riadenie rizík má štatutárny orgán banky.

Novela zaviedla informačnú povinnosť banky obchodujúcej na regulovanom trhu. Podľa nového znenia ust. § 28 ods. 11 zákona o bankách je banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu, povinná najmenej raz ročne, alebo na požiadanie, bezodkladne písomne informovať NBS o svojich akcionároch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaždení banky vykonávali hlasovacie práva. Banka je tiež povinná na požiadanie písomne informovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o svojich akcionároch.

Novým znením ust. § 29 sa upravujú povinnosti banky vo vzťahu k jej vlastným zdrojom. Ustanoveniami § 30 až 32 sú upravené podmienky udeľovania predchádzajúcich súhlasov Národnou bankou Slovenska, ktoré sú potrebné (1) na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko podľa CRR, (2) na používanie vlastného modelu výpočtu trhového rizika podľa CRR a (3) na používanie ďalších prístupov a príslušných ukazovateľov pre operačné riziko podľa CRR.

Ustanovenia § 33a až 33n zavádzajú kapitálové vankúše, ktoré je banka povinná udržiavať vzhľadom na nové regulačné predpisy týkajúce sa kapitálovej primeranosti bánk (pravidlá Bazilej III). Ustanovením § 33a sú definované jednotlivé kapitálové vankúše nasledovne: (1) proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre banku ako vlastné zdroje, udržiavané podľa ust. § 33c, (2) vankúšom pre G-SII ako vlastné zdroje udržiavané podľa ust. § 33d ods. 4, (3) vankúš pre O-SII ako vlastné zdroje udržiavané podľa ust. § 33d ods. 5 a (4) vankúš na krytie systémového rizika ako vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa ust. § 33e. Povinnosť zaviesť jednotlivé kapitálové vankúše a podmienky ich udržiavania upravuje ust. § 33b.

Zmeny sa dotkli aj údajov v registri bankových úverov a záruk vedeného NBS (ďalej len „register“). Rozsah údajov vedených v registri sa podľa nového znenia ust. § 38 ods. 1 rozšíril o žiadosti o poskytnutie úveru podnikateľom alebo právnickým osobám. Banky a pobočky zahraničnej banky sú po novom povinné nielen poskytovať do registra správne údaje, ale aj bez súhlasu klienta vykonať v registri opravy poskytnutých údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, a o vykonaných opravách zasielať oznámenie NBS. NBS je podľa nového znenia ust. § 38 ods. 4 povinná uchovávať poskytnuté údaje do registra po dobu najmenej päť rokov odo dňa podania žiadosti o poskytnutie úveru, splatenia úveru alebo jeho zániku, zániku zabezpečenia pohľadávky z poskytnutého úveru alebo zániku prijatého záväzku. Doteraz bola uvedená povinnosť NBS upravená v opatrení NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk. Nové znenie ust. § 38 ods. 5 a 6 umožňuje poskytovanie informácií z registra aj centrálnej banke alebo inému subjektu z iného členského štátu na základe Memoranda o porozumení o výmene informácií medzi národnými centrálnymi registrami úverov. Informácie sa poskytujú len na základe vzájomnosti.

Novým znením ust. § 50 ods. 7 sa rozšíril diapazón sankcií. Okrem porušenia ust. § 4 ods. 1 a § 28, môže NBS po novom uložiť pokutu a opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu aj za porušenie ust. § 3. Uloženie opatrenia a pokuty je možné po novom uložiť (1) do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti, (2) do 5.000.000 Eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo (3) do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť.

Novela novým znením ust. § 36a zrušila výnimku pre úvery poskytované stavebnými sporiteľňami z dodržiavania určitých povinností súvisiacich s úvermi. Ide napríklad o povinnosť informovať klienta dva mesiace vopred o uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby alebo o zmene úrokovej sadzby, povinnosť informovať klienta o jeho právach alebo zákaz vyžadovať úhradu poplatkov v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby. Stavebné sporiteľne sú po novom povinné dodržiavať uvedené povinnosti obdobne ako pri hypotekárnych úveroch poskytovaných bankami. Výnimka z dodržiavania vybraných povinností zostáva zachovaná pri úveroch, ktoré majú fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti úveru a pri úveroch, ktoré poskytuje banka alebo pobočka zahraničnej banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne. Novela tiež upresnila, že výnimka upravená ust. § 36a sa vzťahuje len na úver, ktorého účelom je financovanie tuzemskej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, a to aj rozostavaných. Nevzťahuje sa na bezúčelové úvery založené nehnuteľnosťou, tzv. americké hypotéky.

Nové znenie ust. § 36a tiež zakotvilo povinnosť banky umožniť pri úveroch na bývanie fyzickej osobe, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku, odložiť splátky istiny úveru alebo znížiť mesačnú splátku úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov. Podmienkou využitia uvedenej možnosti je, že sa tejto osobe narodí dieťa a táto osoba o odklad alebo zníženie banku alebo pobočku zahraničnej banky písomne požiada do troch mesiacov po narodení dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa. Odloženie splátok istiny úveru alebo zníženie mesačnej splátky úveru začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o úvere.

Novelizácia sa dotkla aj zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov, zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Podľa novelizovaného zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov výšku ročných príspevkov do Fondu ochrany vkladov určuje len Fond ochrany vkladov, a zároveň jeho výška musí byť najmenej 0,01% z hodnoty vkladov v banke chránených predmetným zákonom. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola výška ročných príspevkov upravená v rozpätí od 0,1% do 0,75%. Novelou ust. § 26 ods. 5 bola upravená povinnosť zasielania jednoznačného písomného oznámenia týkajúceho sa auditu účtovnej závierky banke, len pre tie spoločnosti, ktoré nemusia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Ostatné spoločnosti takúto povinnosť nemajú.

Novelou zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky bolo ust. § 18 odsek 3 zosúladené so prijatými zmenami zákona o bankách.

Novela priniesla do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách spresnenie definície dobrovoľných platieb dôchodkového, osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu, alebo rozšírenie aplikácie požiadaviek na tzv. kapitálové vankúše aj na obchodníkov s cennými papiermi.

Ďalším zákonom, ktorý bol novelizovaný, je zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Vložením nového písm. i) do ods. 1 v ust. § 22 bol zavedený ďalší dôvod na zastavenie konania vo veciach dohľadu nad finančným trhom. Podľa uvedeného ustanovenia je možné konanie zastaviť, ak uplynuli premlčacie lehoty ustanovené predmetným zákonom alebo osobitným zákonom pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu.

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zaviedla výnimku z porušenia daňového tajomstva, a to oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva Rade pre rozpočtovú zodpovednosť a Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.

Posledným novelizovaným zákonom je zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Novela priniesla požiadavku, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy a rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti, týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....