Služby

Novela zákona o bankách by mala priniesť nie len zmeny v bankových poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2013

Do prvého čítania bol predložený posledný návrh novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. Jeho schválenie by predstavovalo prínos pre spotrebiteľov v oblasti poplatkov za vedenie niektorých účtov či rozšírenie právomocí Národnej banky Slovenska v oblasti výkonu doplnkového dohľadu.

Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený návrh novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), ktorý vypracovalo Ministerstvo financií. Uvedený návrh novely by mal zaviesť zmeny nie len do zákona o bankách, ale i do ďalších predpisov, napríklad zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších predpisov a zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Navrhované zmeny by mali bankám, stavebným sporiteľniam a veriteľom spotrebiteľských úverov zakázať od spotrebiteľov požadovať poplatky alebo odplaty za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo úverového účtu, ktorého zriadenie, resp. vedenie je podmienkou úverového vzťahu.

Okrem uvedeného novela navrhuje, aby do zákona o bankách bolo vložené ustanovenie týkajúce sa bezplatného úplného alebo čiastočného predčasného splatenia hypotekárneho úveru, ktoré by sa tiež vzťahovalo na hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ak by počas predchádzajúceho roka nedošlo k jej zmene.

Okrem uvedenej, pre spotrebiteľov podstatnej zmeny so sebou návrh zákona prináša i novelizovanie vykonávania osobitných hypotekárnych obchodov pobočkami zahraničných bánk. Predmetné osobitné hypotekárne obchody sú špecifické osobitným charakterom a mimoriadnou zložitosťou s tým súvisiacich cezhraničných právnych vzťahov pri prelínaní sa viacerých národných právnych poriadkov, v dôsledku čoho pri pobočkách zahraničných bánk dané obchody reálne nefungujú. Vyššie uvedené osobitosti sú dôvodom, prečo novela navrhuje vypustiť zo zákona vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov zahraničnými bankami.

Rovnako sa pre prípad, pokiaľ by banka, ktorá poskytuje osobitné hypotekárne obchody, ukončila svoju činnosť a pretransformovala sa na pobočku zahraničnej banky, čím by jej pohľadávky a záväzky prevzala nástupnícka zahraničná banka, navrhuje, aby nároky klientov z hypotekárnych obchodov (vrátane nárokov na štátny príspevok pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru) až do vysporiadania predmetných obchodov zostali zachované.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, hypotekárne bankovníctvo spočívajúce v osobitných hypotekárnych obchodoch predstavuje osobitnú úpravu podľa zákona o bankách, ktorá v mnohých zahraničných právnych poriadkoch buď absentuje alebo je značne odlišná, pričom podstatné rozdiely spočívajú napríklad v osobe hypotekárneho správcu, v poskytovaní štátnej podpory niektorými krajinami , v úprave pravidiel konkurzného konania či v spôsobe financovania osobitných hypotekárnych obchodov. Preto je dôvodom navrhovanej úpravy záujem predchádzania možného ohrozenia ochrany spotrebiteľov a iných klientov pri osobitných hypotekárnych obchodoch

Cieľom navrhovanej novely je predovšetkým implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte. Jej transponovaním by sa malo zabezpečiť posilnenie doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektami, ktoré pôsobia v rôznych sektoroch finančného trhu, t.j. nad bankami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou finančných konglomerátov. Národnej banke Slovenska by sa tým mali poskytnúť doplňujúce právomoci a nástroje na vykonávanie uvedeného doplnkového dohľadu.

Predpokladaný termín účinnosti novely zákona o bankách je určený na 10. jún 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....