Podnikatelia

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

Dňa 1. mája 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonaná zákonom č. 140/2008 Z. z.. Bližšie podrobnosti o tejto právnej úprave Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sme Vám dali do pozornosti v našom minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s predchádzajúcou novelizáciou zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Dňa 1. mája 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o BOZP“ alebo len „novela“). O predchádzajúcej novele zákona o BOZP vykonanej zákonom č. 309/2007 Z. z., sme Vás informovali v minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Účelom novely je zosúladenie odvetvovej klasifikácie ekonomických činností uvedenej v zákone č. 124/2006 Z. z. s novou klasifikáciou ekonomických činností v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností, pričom táto revidovaná klasifikácia ekonomických činností zrušila s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 klasifikáciu ekonomických činností ustanovenú vo vyhláške Štatistického úradu SR č. 552/2002 Z. z..

Novela zákona o BOZP v prílohe č. 1 zakotvuje zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, v ktorej sú rozdelené na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností. Novela okrem legislatívno-technických úprav zosúlaďuje aj terminológiu zákona o BOZP s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ďalej nahrádza podmienku uvádzania odvetvia ekonomickej činnosti podmienkou uvádzania kódu a názvu ekonomických činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na preukázanie odbornej praxe bezpečnostného technika pri vydaní osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

V súvislosti s preventívnymi a ochrannými službami novela zakotvuje, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná služba vykonali najmenej raz za rok spoločnú previerku jeho pracovísk, pričom zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP a ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, alebo ktorý na pracovisku odlúčenom mimo obce jeho sídla zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná služba vykonali spoločnú previerku jeho pracovísk alebo jeho odlúčeného pracoviska najmenej raz za päť rokov.

Novela v zákone o BOZP prináša úpravy aj v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou. Úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby. Úlohy pracovnej zdravotnej služby môže v prípadoch vymedzených zákonom o BOZP u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo asistent po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah. Úlohy pracovnej zdravotnej služby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, môže plniť aj ním určený jeden alebo viacerí odborní zdravotnícki pracovníci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou, môže úlohy pracovnej zdravotnej služby plniť osobne.

Novelou sa ďalej upravujú ustanovenia § 27 zákona o BOZP týkajúce sa výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce tým spôsobom, aby zákon o BOZP svojou úpravou nezasahoval do pôsobnosti živnostenského zákona. Po novom môžu fyzická osoba a právnická osoba organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru, oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu na prípravu žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vlastných zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa prílohy č. 2 skupiny 01 bodu 01.1.

Novela zákona o BOZP prostredníctvom svojho článku II s rovnakou účinnosťou odo dňa 1. mája 2008 mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, do ktorého prináša zmeny týkajúce sa povinností pri ochrane zdravia pri práci, správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci a ukladania pokút.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....