Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o burze cenných papierov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2008

Dňa 15. februára 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o burze cenných papierov. Novelizácia bola vykonaná novoprijatým zákonom o poisťovníctve, ktorý však nadobudol účinnosť neskôr, a o ktorom Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinesieme informácie.

Dňa 15. februára 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola vykonaná novelizácia zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o burze cenných papierov“).

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o poisťovníctve“ alebo len „novela“) je novou a rozsiahlou právnou úpravou. Väčšina ustanovení nového zákona o poisťovníctve nadobudla účinnosť až dňa 1. apríla 2008. Výnimkou je práve zákon o burze cenných papierov, ktorého novelizácia vykonaná článkom II zákona o poisťovníctve je jedinou časťou zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť skôr, a to dňa 15. februára 2008.

Touto novelou boli v ustanovení § 37b ods. 2, v § 41 ods. 19, v § 42 ods. 6 písm. b) a v § 46 ods. 2 písm. a) a b) vykonané legislatívno-technické úpravy vyvolané buď opravami gramatických chýb alebo súvisiace s vypustením nadbytočného výrazu.

V ustanovení § 49 ods. 1 zákona o burze cenných papierov sa novelizáciou upravilo predmetné ustanovenie tak, aby bolo v súlade s úpravou o mnohostranných obchodných systémoch (obsiahnutou v zákone o burze cenných papierov), ktoré môže organizovať nielen burza, ale aj obchodník s cennými papiermi. Medzi dohliadané subjekty boli takto zahrnutí aj organizátori týchto systémov.

Novela priniesla zmenu v ustanovení § 58 odsek 1 zákona o burze cenných papierov, v zmysle ktorého Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona (teda zákona o burze cenných papierov) a podľa osobitného zákona (ktorým je zákon o dohľade nad finančným trhom) nad (1) burzou, (2) členmi burzy, (3) organizátorom mnohostranného obchodného systému, (4) nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a nad (5) osobami, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, pričom v rozsahu ustanovenom týmto zákonom (teda zákonom o burze cenných papierov) podlieha dohľadu aj (6) činnosť osôb súvisiaca s prijímaním cenných papierov na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme.

S najdôležitejšími zmenami v oblasti, ktorá je predmetom úpravy nového zákona o poisťovníctve, Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO tiež radi oboznámime.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....