Iné

Novela zákona o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2011

Národná rada SR prijala dňa 13. septembra 2011 novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou napr. zaviedla povinnosť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť na diaľnici, znížila vekovú hranicu na získanie vodičského oprávnenia skupiny B či sprievodnou novelizáciou rozšírila skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. O uvedených i ďalších zmenách sa dozviete v celom článku.

Posledná novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“ alebo len „zákon“) vyplynula z potreby prehodnotenia niektorých ustanovení zákona a to najmä vo vzťahu k objektívnemu stavu bezpečnosti na cestách v súvislosti s aktuálnym vývojom počtu dopravných nehôd s následkom smrti alebo ťažkého zranenia jej účastníkov.

Novelou  zákona o cestnej premávke došlo k úprave a spresneniu viacerých definícií v ust. § 2 zákona. Zosúladila sa definícia prednosti v jazde s čl. 1 písm. aa) Dohovoru o cestnej premávke a to tým spôsobom, že po novom sa prednosť v jazde vysvetľuje ako povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Obdobnú úpravu prednosti v jazde možno nájsť aj vo viacerých okolitých krajinách, napr. v Českej republike v § 2 písm. q) zákona č. 361/2000 Sb. alebo v Nemecku v § 8 ods. 2 StVO.

K zmenám došlo aj v definícií neohrozenia rozšírením tejto povinnosti z vodičov na všetkých účastníkov cestnej premávky. Uvedené korešponduje tak so všeobecnými  povinnosťami účastníkov cestnej premávky podľa § 3 zákona o cestnej premávke, ako aj s ust. § 55 a 57 zákona, kde  sú ustanovené konkrétne pravidlá o neohrozovaní pre chodcov, resp. korčuliarov. V zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. f) sa účastníkom cestnej premávky rozumie každá osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky.

Vodič podľa novej úpravy nesmie zastaviť vozidlo na priechode, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Má sa tým umožniť, aby mohli chodci, resp. cyklisti, plynulo prechádzať  cez priechod bez obchádzania stojaceho vozidla. Vodič nesmie na priechode zastaviť vozidlo napr. ani v kolóne. Na priechodoch pre chodcov, ako ani bezprostredne pred nimi, nie len, že nesmie vodič vozidlo zastaviť, ale nesmie na ňom podľa novej úpravy ani predchádzať. Rovnako vodič nesmie predchádzať ani na priechodoch pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Do  ust. § 35 bol vložený nový ods. 5, ktorým bola upravená povinnosť vodiča motorového vozidla na diaľnici dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním bezpečnú vzdialenosť. Bezpečnou vzdialenosťou podľa novely zákona rozumieme minimálne takú vzdialenosť,  ktorú vozidlo prejde za dve sekundy. Pokiaľ sa jedná o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 vzdialenosť, je ňou vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy. Do kategórie motorových vozidiel M3 spadajú vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg. Kategóriu N2 tvoria vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg a kategória N3 predstavuje vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom SR alebo orgánom iného štátu podľa ust. § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke, ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla. Uvedeným spôsobom môže po novom policajt postupovať aj v tom prípade, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Dôvodom zavedenia tohto inštitútu sa sleduje zámer okamžite vylúčiť z cestnej premávky predovšetkým tých vodičov, ktorí  zámerne nepredložia vodičský preukaz ku kontrole policajtovi z obavy, že im bude vodičský preukaz dôvodne zadržaný.
 
Výraznú zmenu predstavuje zníženie veku  na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B z doterajších 18 rokov na 17 rokov. Súčasne sa však upravila podmienka, že vodič, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča. Osoba spolujazdca bude musieť mať vodičské oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov a bude musieť byť zapísaná v evidencii vodičov na základe žiadosti zákonného zástupcu. Túto povinnosť bude mať takýto vodič do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace.

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto (1) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti, (2) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, (3) nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti, (4) v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie alebo (5) si nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 5. V súčasnosti sa vodičské oprávnenie odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla (1) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo (2) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie. V nadväznosti na nové ustanovenie o odoberaní vodičského oprávnenia pre trojnásobné porušenie pravidiel požitím alkoholu, inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie za posledných desať rokov, sa zvýšila lehota, počas ktorej informačný systém evidencie vodičov uchováva požadované informácie o týchto priestupkoch, a to až na desať rokov.

Novela  zákona o cestnej premávke doplnila aj niektoré ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. S cieľom postihovať prostriedkami trestného práva výkon zamestnania alebo činnosti pod vplyvom návykovej látky, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k spôsobeniu značnej škody na majetku, bola doplnená skutková podstata trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v ust. § 289 o dve nové základné skutkové podstaty. Tieto ustanovenia majú za cieľ prehĺbiť ochranu života, zdravia a majetku občanov najmä pred vodičmi motorových vozidiel, ktorí vedú vozidlo v podnapitom stave alebo pod vplyvom drog.

Ust. § 289 Trestného zákona bolo rozšírené o nové ods. 1 a 2, podľa ktorých sa trestom odňatia slobody až na jeden rok potrestá ten, (1) kto v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, vykonáva zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku a ten, (2) kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

Tento zákon nadobudne účinnosť dňa 1. novembra 2011 okrem čl. I bodu 48, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012 a čl. I bodov 38, 39 a 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....