Podnikatelia

Novela zákona o daňových poradcoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2013

Dovoľujeme si Vám predstaviť niektoré modifikácie, ktoré priniesla novela zákona o daňových poradcoch. Okrem niektorých čiastkových úprav súvisiacich s výkonom daňového poradenstva došlo priamo k jeho zadefinovaniu, úprave kvalifikačných predpokladov a prispôsobuje sa prístup pre výkon daňového poradenstva pre občanov Európskej únie.

V Národnej rade SR došlo k schváleniu novely zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o daňových poradcoch“). Primárnym cieľom novelizovanej podoby uvedeného zákona je podľa dôvodovej správy úprava podmienok pre vykonávanie daňového poradenstva v Slovenskej republike a spresnenie viacerých definícií. Okrem uvedeného dochádza aj k zosúladeniu s novelou zákona č. 293/2007 o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. O ďalších zmenách, ktoré priniesla táto novela Vás informujeme v ďalšom z článkov aktuálneho vydania bulletinu Čarnogurský Pro Bono.

Novela zákona o daňových poradcoch prináša v prvom rade všeobecnejšie označenie daňového poradcu. Podľa ust. § 2 daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám, čiže klientom, za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom o daňových poradcoch. Uvedeným došlo k vypusteniu vymenovaných skutočností, v ktorých daňový poradca poskytoval klientom svoje služby. Všetky skutočnosti je však možné odvodiť z ustanovení zákona o daňových poradcoch.

Prostredníctvom novely došlo k zadefinovaniu daňového poradenstva, nakoľko súčasná právna úprava nepozná presné pomenovanie tejto činnosti. Daňovým poradenstvom je v zmysle ust. § 3 potrebné rozumieť podnikateľskú činnosť, ktorej predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach (1) daní, (2) odvodov a (3) poplatkov podľa osobitných predpisov. Ako osobitné predpisy novelizovaný zákon demonštratívne uvádza zákon č. 595/2003 o dani z príjmov, zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné. Poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní nie je predmetným ustanovením dotknuté.

Do daňového poradenstva vo veciach podľa bodov 1, 2 a 3 uvedených v predošlom odstavci možno zahrnúť (1) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a pri plánovaní daní a (2) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov akým spôsobom aplikovať právne predpisy v oblastí daní.

Kto sú daňoví poradcovia, ich postavenie a činnosť bližšie určujú ust. § 4 a nasledovné. Daňovým poradcom môže byť fyzická alebo právnická osoba spĺňajúca zákonné predpoklady. Fyzická osoba musí byť zapísaná v zozname daňových poradcov. Zoznam vedie Slovenská komora daňových poradcov. Jedinými podmienkami pre právnickú osobu, ktorá daňové poradenstvo chce vykonávať sú (1) uvedenie tejto formy činnosti v obchodnom registri a (2) zároveň povinný zápis do zoznamu Slovenskej komory daňových poradcov. Pôvodne navrhované vypustenie podmienky povinného zápisu do zoznamu Národná rada SR neschválila, preto dve uvedené podmienky ostávajú v platnosti. Každá fyzická osoba, ktorá poskytuje služby daňového poradenstva v mene uvedenej právnickej osoby musí mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva. Oprávnenie však platí aj pre prípady poskytovania poradenstva výlučne fyzickou osobu.

V rámci výkonu daňového poradenstva je nevyhnutné rozlišovať medzi oprávnením a osvedčením na výkon daňového poradenstva. Oprávnenie na výkon daňového poradenstva vzniká, zatiaľ čo osvedčenie sa získava, pričom predmetný zisk je podmienkou pre vznik oprávnenia. Vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva je viazané na zápis alebo registráciu do zoznamu daňových poradcov. Osvedčenie o spôsobilosti výkonu daňového poradenstva vydáva Slovenská komora daňových poradcov po kumulatívnom splnení štyroch podmienok v zmysle ust. § 5. Osoba, ktorá žiada o vydanie osvedčenia musí byť (1) spôsobilá na právne úkony, (2) bezúhonná, (3) musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike, (4) musela vykonávať ekonomickú alebo právnickú prax najmenej päť rokov alebo činnosť asistenta daňového poradcu najmenej tri roky a (5) je povinná zložiť odbornú skúšku na získanie osvedčenia pred skúšobnou komisiou.

Čiastočne dochádza aj k zmenám v súvislosti s predmetnými odbornými skúškami. Lehota umožnenia vykonať odbornú skúšku do 6 mesiacov odo dňa podania žiadosti zostáva nezmenená. Po novom bude možné podať žiadosť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Osoba teda bude oprávnená podať žiadosť nielen priamo Slovenskej komore daňových poradcov, ale aj na príslušných Okresných úradoch. Tie následne žiadosti doručia spolu s príslušnými podkladmi Slovenskej komore daňových poradcov do troch dní od prijatia žiadosti. Lehota 6 mesiacov, v ktorej musí byť žiadateľovi umožnené vykonať odbornú skúšku v tom prípade začína plynúť odo dňa doručenia podkladov Komore.

Po úspešnom zložení odbornej skúšky Komora žiadateľovi vydá osvedčenie. Novela ruší lehotu v trvaní jedného mesiaca, v ktorej bola uvedené osvedčenie povinná vydať. Po novom Komora vydá osvedčenie bezodkladne po úspešnom zložení skúšky.

Vypustením odseku 5 z ust. § 6 dochádza k zrušeniu nevyhnutnosti osvedčovať odborné vedomosti opätovným preskúšaním z dôvodu, že daňovému poradcovi bol pozastavený výkon daňového poradenstva alebo nevykonával činnosť daňového poradcu viac ako tri roky. Dôvodová správa uvádza ako hlavnú motiváciu zrušenia uvedenej povinnosti skutočnosť, že v praxi je často obtiažne zistiť, či daňový poradca neposkytuje daňové poradenstvo viac ako tri roky. Preskúšavanie predstavuje prílišnú záťaž, nakoľko každý daňový poradca už absolvoval pomerne zložitú odbornú skúšku a má povinnosť zúčastňovať sa pravidelného vzdelávania.

Novela prináša možnosť stať sa daňovým poradcom aj osobe zo zahraničia, ktorá má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v novelizovanom znení. Novelizované znenie ďalších ustanovení predmetného zákona Vám prinášame v príslušnom článku aktuálneho vydania nášho bulletinu. Na osoby zo zahraničia za účelom získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva sa nevzťahujú podmienky podľa ust. § 5, ale postupuje sa osobitným spôsobom, ktorý Vám objasníme v pokračujúcom texte.

Novela zakomponovala do zákona o daňových poradcoch nové ust. § 8a upravujúce podmienky, ktoré musia spĺňať príslušníci členských štátov Európskej únie majúci záujem sústavne poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike. Zahraničnej osobe musí byť primárne uznaná potrebná kvalifikácia a zároveň musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v inom členskom štáte Európskej únie. Žiadosť o uznanie kvalifikácie uvedené osoby predkladajú Slovenskej komore daňových poradcov spolu s potrebnými náležitosťami a prílohami bližšie definovanými ust. § 23 zákona o uznávaní odborných kvalifikácií. Po splnení podmienok Komora rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon daňového poradcu.

Všetky doteraz uvedené podmienky vo vzťahu k vykonávaniu daňového poradenstva, teda vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušných odboroch, uznanie odborných kvalifikácií pre zahraničné osoby, budú platiť aj pre asistentov daňových poradcov.

Novela zákona prináša právnu úpravu aj pre špecifické prípady poskytovania daňového poradenstva osobou z členského štátu Európskej únie, ktorá mieni poskytovať daňové poradenstvo iba dočasne a príležitostne. V takých prípadoch Komora zaregistruje takého daňového poradcu aj bez splnenia podmienok podľa zákona o uznávaní odborných kvalifikácií. Daňový poradca z členského štátu Európskej únie poskytujúci dočasné a príležitostné služby ako fyzická osoba však bude v zmysle ust. § 8a odsek 5 povinný klientom poskytnúť informácie o (1) dosiahnutej odbornej kvalifikácii, (2) o členskom štáte, v ktorom odbornú kvalifikáciu získal, (3) o registri, v ktorom je zapísaný spolu s registračným číslom alebo identifikátorom a (4) názov a adresu profesijného združenia, v ktorom je registrovaný, respektíve zapísaný.

V súvislosti s povoľovacím konaním zákon o daňových poradcoch pozná inštitút tzv. tichého povolenia. Tichým povolením je potrebné rozumieť povolenie, ktoré vzniká priamo zo zákona. Aj tu však platia špecifické požiadavky. Pokiaľ Komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu alebo fyzickú osobu z členského štátu Európskej únie po splnení všetkých podmienok, oprávnenie na výkon daňového poradenstva pre uvedené osoby vznikne v tridsiaty deň od doručenia žiadosti Komore. Komore však povinnosť vydať osvedčenie na výkon daňového poradenstva ostáva zachovaná.

Novela ďalej prináša zmenu v inštitúte povinného vzdelávania daňových poradcov. Inštitút zostáva zachovaný, avšak vypúšťa sa rigidné ustanovenie, ktoré priznávalo oprávnenie organizovať vzdelávanie výlučne Slovenskej komore daňových poradcov. Vypustenie uvedeného ustanovenia znamená zosúladenie právnej úpravy s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-1/12 zo dňa 28. februára 2013, v zmysle ktorého nariadenie profesijného združenia o získavaní kreditov za vzdelávanie vydané portugalským Zväzom autorizovaných účtovníkov predstavuje obmedzenie hospodárskej súťaže a je nezlučiteľné s vnútorným trhom Európskej únie tak, ako to zakazuje čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Z uvedeného vyplýva, že daňoví poradcovia budú povinní pokračovať vo svojom vzdelávaní, avšak nebude povinnosťou vzdelávať sa výlučne v rámci odborných podujatí organizovaných Komorou.

Daňoví poradcovia sú podľa aktuálne platného znenia povinní ohlasovať začiatok činnosti daňovému úradu. Novela vypúšťa odsek 2 v ust. § 16 upravujúci uvedenú povinnosť. Po nadobudnutí účinnosti táto povinnosť daňovým poradcom zaniká.

Novela zákona o daňových poradcoch zaviedla taktiež precizovanie súdnej ochrany pre osoby, ktoré neboli Komorou zaregistrované do zoznamu daňových poradcov. Pokiaľ Slovenská komora daňových poradcov nezapíše a nezaregistruje fyzickú osobu a fyzickú osobu z členského štátu Európskej únie alebo pozastaví výkon daňového poradenstva, vyčiarkne daňového poradcu alebo asistenta zo zoznamu, vydá o uvedenej skutočnosti rozhodnutie. Bude povinnosťou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov, aby rozhodnutie obsahovalo všetky povinné náležitosti, teda (1) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, (2) označenie subjektu, o ktorom sa rozhodovalo, (3) uvedenie výroku a odôvodnenia, (4) formálne náležitosti, ako dátum a miesto vydania rozhodnutia, podpis a (5) poučenie o opravnom prostriedku. Voči predmetnému rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie, jeho doručením nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť. Ustanovenie § 28 odsek 2 zákona o daňových poradcoch však priznáva právo na preskúmanie rozhodnutia súdom. To znamená, že domáhať sa na súde ochrany platí po novom aj pre osoby z členských štátov Európskej únie.

Po preskúmaní môže súd príslušné rozhodnutie Komory potvrdiť alebo zrušiť. Pokiaľ dôjde k zrušeniu rozhodnutia súdom, vec sa na ďalšie konanie nevracia, Komora automaticky zapíše osobu do zoznamu ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd rozhodne o zrušení pozastavenia činnosti daňového poradcu, tento je oprávnený znova vykonávať činnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2014, pričom všetky osvedčenia o platnosti vydané v zmysle aktuálneho znenia zákona zostanú od uvedeného dátumu v platnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....