Iné

Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2013

Dovoľte, aby sme Vám predstavili najdôležitejšie zmeny, ktoré nastanú v dôchodkovom sporení. Pôjde napríklad o zrušenie minimálnej doby sporenia, zrušenie odstupného alebo zníženie poplatkov pre sporiteľov.

Dňa 13. septembra 2013 bola v NR SR schválená novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „novela“). Novela po podpise prezidentom Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2014. Niektoré ustanovenia novely nadobudnú účinnosť neskôr a aj na ne Vás upozorníme v našom článku.

Novela zruší minimálnu dobu sporenia a zvýši vekovú hranicu sporiteľa, od ktorej sa dávka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“) vypláca. Podľa súčasnej právnej úpravy je minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „sporenie“) najmenej 10 rokov a vek na vznik nároku na vyplatenie dávky 55 rokov. Novela vypustí podmienku minimálneho obdobia sporenia a z hľadiska veku vznikne nárok na vyplatenie dávky, ak účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „sporiteľ“) (1) vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, (2) vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo (3) ak dovŕšil vek 62 rokov.

Sprísnenie podmienok sa dotkne aj úpravy nároku na doplnkový výsluhový dôchodok z dôvodu vykonávania rizikových prác. Ide o práce upravené v novom znení ust. § 2 ods. 2 písm. b), teda (1) práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo (2) práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka v divadlách a súboroch alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec – hráč na dychový nástroj. Novým znením ust. § 17 ods. 1 a vypustením ods. 2 a 3 sa predĺži povinná doba sporenia na doplnkový výsluhový dôchodok pre sporiteľov, ktorí skončili vykonávanie uvedených prác z aktuálne platných 5 rokov na 10 rokov. Zároveň sa zvýši veková hranica zo súčasných 40 rokov na 55 rokov.

Odstupné bude zrušené novým znením ust. § 19. Nahradené bude inštitútom predčasného výberu. Súčasná právna úprava umožňuje sporiteľovi požiadať o odstupné v treťom pilieri, ktoré tvorí 80 % nasporených finančných prostriedkov. Inštitút predčasného výberu umožní sporiteľovi vybrať príspevky, ktoré sám odviedol spoločne s investičnými výnosmi. Predčasný výber bude môcť sporiteľ vykonať iba raz za 10 rokov, prvýkrát po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy. Na rozdiel od odstupného, pri predčasnom výbere nebudú dávky odvedené zamestnávateľom súčasťou výberu. Uvedené platby sporiteľ dostane formou doplnkového dôchodku až po vzniku nároku na predčasný dôchodok alebo starobný dôchodok, a to formou doplnkového dôchodku.

Odplata za zhodnotenie majetku vo výplatnom dôchodkovom fonde, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť (ďalej len „dôchodková spoločnosť“), bude zrušená novým znením ust. § 35 ods. 1 písm. b). Nárok na odplatu v príspevkovom dôchodkovom fonde zostane zachovaný aj po novele. Z dôvodu zrušenia odstupného zanikne aj nárok dôchodkovej spoločnosti na odplatu za odstupné.

Novela zníži hornú hranicu výšky poplatkov sporiteľov za správu doplnkového dôchodkového fondu. Poplatok za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu v roku 2014 klesne zo súčasných 2,34 % na 1,80 %. Po novom sa budú poplatky za správu uvedeného fondu postupne znižovať až na 1,20 % v roku 2020. Poplatok za správu výplatného doplnkového fondu sa zo súčasných 0,996 % zníži na 0,9 % v roku 2014 a postupne na 0,6 % v roku 2020.

Znížia sa tiež poplatky za zhodnotenie úspor v príspevkovom dôchodkovom fonde. Podľa súčasnej právnej úpravy sa majú uvedené poplatky zvyšovať z 13 % v tomto roku až na 20 % v roku 2020. Novela poplatky znížila na sadzu 10 %, ktorá zostane fixná.
Sporiteľ  bude mať po novom nárok na bezplatný prestup do inej dôchodkovej spoločnosti po uplynutí 1 roka od uzatvorenia zmluvy oproti aktuálne platným 3 rokom.  

Zamestnanec už nebude povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu s tou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má jeho zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu. Bude môcť uzatvoriť účastnícku zmluvu aj s inou dôchodkovou spoločnosťou, pričom, naopak, zamestnávateľ bude povinný do 30 dní odkedy sa o uzatvorení zmluvy dozvedel, uzatvoriť s touto dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu. Novela zavedie možnosť zamestnávateľovi poskytnúť dôchodkové sporenie aj bez účasti zamestnanca ako formu benefitu pre zamestnancov. V uvedenom prípade bude príspevky do dôchodkových fondov platiť zamestnávateľ.

Dávkové plány sa novelou zrušia. Podľa súčasnej právnej úpravy sú dávkové plány zahrnuté v účastníckej zmluve a upravujú druhy vyplácaných dávok, lehoty, spôsob vyplácania dávok a podobne. Nakoľko sa neodchyľujú od zákona, avšak ako súčasť účastníckej zmluvy nedostatočne reflektujú na legislatívne zmeny, v novele sa pristúpilo k ich zrušeniu.

Po novom už nebudú dôchodkové spoločnosti povinné vydávať informačné prospekty, informačnú povinnosť si splnia zverejnením kľúčových informácií na svojom webovom sídle. Inštitút zverejnenia kľúčových informácií zavedie nové znenie ust. § 66. Obsah, štruktúru, formu, podmienky, spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na  zverejnenie kľúčových informácií ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska. Kľúčové informácie je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zostaviť najneskôr do 31. decembra 2014. Do ich zostavenia bude plniť informačnú povinnosť prostredníctvom informačných prospektov.

Podľa nového znenia ust. § 65 ods. 1 dôchodkovým spoločnostiam odpadne povinnosť zverejňovať ustanovené informácie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, pribudne im však povinnosť uverejňovať ustanovené informácie na svojom webovom sídle. Ide napríklad o informácie o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde, aktuálne údaje o akcionároch alebo aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou bola vypustená povinnosť zverejňovať spolu s ročnou a polročnou správou aj správu o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Každý sporiteľ a poberateľ dávky bude mať podľa nového znenia ust. § 61 ods. 8 bezplatný pasívny elektronický prístup k svojmu osobnému účtu. Bezplatný elektronický prístup budú dôchodkové spoločnosti povinné zabezpečiť najneskôr do 31. decembra 2014.

Novelizované ust. § 43 ods. 3 umožní sporiteľovi byť sporiteľom vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje jedna dôchodková spoločnosť, pričom sporiteľovi postačí uzatvoriť len jednu účastnícku zmluvu s takou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Súčasná právna úprava vyžaduje uzatvorenie samostatnej účastníckej zmluvy pre každý doplnkový dôchodkový fond. Uvedená právna úprava bude účinná 1. júlom 2014.

Novela zavedie aj zmeny v oblasti investovania a riadenia rizík. Pôjde napríklad o umožnenie dôchodkovej spoločnosti investovať do komoditných derivátov alebo zavedenie funkcie riadenia rizík. Súčasná právna úprava neumožňuje dôchodkovým spoločnostiam investovať do komoditných derivátov, nové znenie ust. § 53a dáva dôchodkovým spoločnostiam predmetnú možnosť. 

Ďalšou zmenou je zavedenie funkcie riadenia rizík novým ust. § 29a. Funkcia riadenia rizík bude plniť najmä úlohy ako včasné identifikovanie, priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy; rozloženia rizika príslušného doplnkového dôchodkového fondu alebo predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade. Riadenie rizík bude upravené aj inými ustanoveniami, ako napríklad ust. § 55, §55a až §55e.

Okrem zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení novela sprievodne mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Doplnenými ods. 10 až 13 v § 11 bude možné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane v úhrne najviac 180 Eur ročne. Ich uplatnenie bude možné, ak (1) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie boli zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a (2) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v bode 1. Uplatnenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť dane bude možné pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.

Ak bude daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane, bude povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....