Verejná správa

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2022

Novinky sa nevyhli ani právnej úprave príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, a to najmä v kontexte ich rekondičných pobytov.

Dňa 08. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 413/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o HaZZ“).

Obsahom novely je úprava jednotlivých inštitútov na základe poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe vykonávania štátnej služby príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru ako aj príslušníkmi Horskej záchrannej služby (ďalej aj „príslušníci“), ktorí taktiež spadajú do pôsobnosti zákona o HaZZ. Predmetom novely sú najmä úpravy a zmeny dôvodov zaradenia príslušníkov mimo činnej štátnej služby napr. z dôvodu vyslania príslušníka do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti príslušníka na výkon doterajšej funkcie, zmena v nároku na dovolenku vo vyššej výmere pre príslušníka trvale sa starajúceho o dieťa a úpravy rekondičného pobytu s možnosťou jeho výkonu aj formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti príslušníka. Zároveň sa zavádzajú aj ďalšie legislatívne úpravy a precizovania niektorých ustanovení zákona o HaZZ spôsobujúce aplikačnú a interpretačnú nejednoznačnosť.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o HaZZ.

Po novom dochádza napríklad k rozšíreniu definície príslušníkov, ktorí taktiež spadajú do pôsobnosti zákona o HaZZ o plnenie úloh zboru v zahraničí z dôvodu, že príslušník môže byť vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii (ustanovenie § 53a zákona o HaZZ), môže byť poverený funkciou vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení alebo vedúceho osobitnej misie a ustanovuje sa, že príslušník bude môcť byť aj dočasne vyslaný do zahraničia podľa zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ustanovenie § 54 ods. 2 zákona o HaZZ).

Ďalšou zmenou je ustanovenie, v zmysle ktorého sa do času výsluhy rokov v hodnosti nebude započítavať ani zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa ustanovenia § 54 ods. 1 a 2 zákona o HaZZ (dôvody vylučujúce vykonávanie štátnej služby bez nároku na služobný plat), pretože to v platnej právnej úprave doposiaľ absentovalo a spôsobovalo interpretačný problém. Podľa novely tento čas nebude možné jednoznačne započítať do času výsluhy rokov v hodnosti (ustanovenie § 34 ods. 4 písm. e) zákona o HaZZ).

Prevelenie príslušníka sa po novom môže so súhlasom príslušníka predĺžiť až na šesť mesiacov v kalendárnom roku. Zmena oproti pôvodným maximálne 60 dňom v kalendárnom roku tak prichádza z dôvodu, že v praxi bola takáto doba v niektorých prípadoch nepostačujúca (ustanovenie § 48 ods. 1 zákona o HaZZ).

Novelou ďalej dochádza k rozšíreniu dôvodov zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby o ďalší dôvod, keď príslušník nemôže podľa záverov psychologického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti vykonávať doterajšiu funkciu a písomne nesúhlasil s preložením alebo s preradením alebo s preložením a preradením na inú voľnú, vzhľadom na jeho psychickú spôsobilosť vhodnú funkciu, najdlhšie však na 24 mesiacov. V platnej právnej úprave takýto dôvod zaradenia mimo činnej štátnej služby absentoval a prax takýto dôvod podľa predkladateľov novely vyžadovala (ustanovenia § 52 ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. a) a b) zákona o HaZZ).

Novela tiež zavádza definíciu organizačných dôvodov, v dôsledku ktorých je príslušník trvalo preložený do iného miesta vykonávania štátnej služby s nárokom na náhradu výdavkov pri odlúčení od svojej rodiny (ustanovenie § 58 ods. 2 zákona o HaZZ).

Azda najvýraznejšou modifikáciou si prešlo ustanovenie § 161 zákona o HaZZ, upravujúce rekondičný pobyt.

„Vybraní príslušníci sú povinní zúčastniť sa v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia na rekondičnom pobyte v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku“ (ustanovenie § 161 ods. 1 zákona o HaZZ). „Vybraným príslušníkom je (A) príslušník Hasičského a záchranného zboru, ktorý bezprostredne plní úlohy podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) a d) zákona o HaZZ a jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorý plní úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu a jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov, (B) iný príslušník Hasičského a záchranného zboru starší ako 45 rokov, ak jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov a iný príslušník Horskej záchrannej služby starší ako 45 rokov, ak jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov“ (ustanovenie § 161 ods. 2 zákona o HaZZ).

„Rekondičný pobyt sa neposkytne príslušníkovi (A) ktorému sa končí služobný pomer z dôvodu uvedeného v ustanovení § 59 ods. 1 zákona o HaZZ, (B) ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby, (C) u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav, (D) počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa ustanovenia § 102ad ods. 1 zákona o HaZZ, (E) ak o neposkytnutí rekondičného pobytu rozhodne služobný úrad na základe písomnej žiadosti príslušníka, (F) ktorému sú preplatené náklady podľa ustanovenia § 161 ods. 12 zákona o HaZZ“ (ustanovenie § 161 ods. 3 zákona o HaZZ). „Rekondičný pobyt sa vykoná (A) internátnym spôsobom v kúpeľno-liečebnom ústave, kúpeľno-rehabilitačnom ústave alebo v zdravotníckom zariadení určenom služobným úradom, (B) formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti príslušníka“ (ustanovenie § 161 ods. 4 zákona o HaZZ).

„Služobný úrad počas rekondičného pobytu podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ zabezpečí programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie“ (ustanovenie § 161 ods. 5 zákona o HaZZ). „Príslušníka na rekondičný pobyt vyšle vedúci služobného úradu. V dôležitom záujme štátnej služby, najmä na ochranu života, zdravia, majetku a na zabezpečenie akcieschopnosti organizačnej jednotky, vedúci služobného úradu môže príslušníkovi rekondičný pobyt prerušiť, skrátiť alebo príslušníka z rekondičného pobytu odvolať“ (ustanovenie § 161 ods. 6 zákona o HaZZ). „Príslušník je povinný nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne; náhradný termín sa môže príslušníkovi určiť, ak nemôže nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne zo závažných služobných, osobných, zdravotných alebo rodinných dôvodov a tieto dôvody včas oznámi vedúcemu služobného úradu, ktorý ho vyslal na rekondičný pobyt“ (ustanovenie § 161 ods. 7 zákona o HaZZ).

„Ak príslušník nenastúpi na rekondičný pobyt v určenom termíne a neoznámi dôvody podľa ustanovenia § 161 ods. 7 zákona o HaZZ, pre ktoré sa na rekondičnom pobyte nemôže zúčastniť, znáša finančné náklady s tým spojené a neposkytne sa mu náhradný termín“ (ustanovenie § 161 ods. 8 zákona o HaZZ). „Vedúci služobného úradu určí príslušníkovi pri jeho vyslaní na rekondičný pobyt podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky ako pri služobnej ceste“ (ustanovenie § 161 ods. 9 zákona o HaZZ). „Rekondičný pobyt podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ sa príslušníkovi poskytuje bezodplatne; náklady spojené s rekondičným pobytom podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ znáša služobný úrad“ (ustanovenie § 161 ods. 10 zákona o HaZZ).

„Príslušníkovi, ktorý sa zúčastňuje na rekondičnom pobyte podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ, zodpovedá za škodu vzniknutú pri účasti na tomto rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ňou služobný úrad, ktorý mu účasť na rekondičnom pobyte určil. Príslušník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil služobnému úradu počas trvania rekondičného pobytu podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ, tomuto úradu. Účasťou na rekondičnom pobyte podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. a) zákona o HaZZ alebo v priamej súvislosti s ňou je aj cesta na rekondičný pobyt a späť po jeho skončení, účasť na rekondičnom programe, stravovanie a osobné voľno v rekondičnom objekte, okrem povolenej neorganizovanej vychádzky. Rekondičný pobyt vykonávaný formou aktívneho odpočinku podľa ustanovenia § 161 ods. 4 písm. b) zákona o HaZZ sa nepovažuje na účely náhrady škody za vykonávanie štátnej služby alebo za priamu súvislosť s vykonávaním štátnej služby“ (ustanovenie § 161 ods. 11 zákona o HaZZ).

„Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje aj absolvovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu v kalendárnom roku. Služobný úrad na základe písomnej žiadosti príslušníka a po predložení dokladov o zúčtovaní preplatí náklady spojené s účasťou na kúpeľnej starostlivosti, ktoré neboli uhradené na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, a to najdlhšie za 14 dní trvania kúpeľnej starostlivosti v kalendárnom roku“ (ustanovenie § 161 ods. 12 zákona o HaZZ). „Účasť na rekondičnom pobyte sa posudzuje ako vykonávanie štátnej služby. Príslušníkovi počas rekondičného pobytu patrí služobný plat“ (ustanovenie § 161 ods. 13 zákona o HaZZ). „Rekondičný pobyt sa v kalendárnom roku poskytuje príslušníkovi len raz a len v jednej forme“ (ustanovenie § 161 ods. 14 zákona o HaZZ). „Podrobnosti o rekondičnom pobyte určí minister vnútra Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 161 ods. 15 zákona o HaZZ).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2023.

Publikované dňa 05.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....