Iné

Novela zákona o inšpekcii práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

V snahe o zefektívnenie organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce prináša náš zákonodarný zbor aj novelu zákona o inšpekcii práce.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 16. marca 2022 zákon č. 113/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela okrem zákona o inšpekcii práce mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), (B) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), (C) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci“), (D) zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore“), (E) zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevencii“), (F) zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), (G) zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), (H) zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), (I) zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“) a (J) zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“).

Cieľ novely

Hlavným zámerom novely je snaha zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného práva alebo inšpekcie práce.

V nasledujúcom texte prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela prináša do vyššie uvedených zákonov.

(1) Upravuje sa moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania a to tak, že zamestnávateľ sa bude zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Uvedená úprava sa opiera aj o nedávnu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Uznesenie NS SR, sp. zn. 6Sžk/6/2019 zo dňa 14. 11. 2019) (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. t) zákona o inšpekcii práce).

(2) Vypúšťa sa podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce, a za týmto účelom sa mení aj úprava pomenovania vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce z „hlavný inšpektor práce“ na „riaditeľ inšpektorátu práce“. Namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ sa zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce alebo pracovného práva, nakoľko pozícia vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce si vyžaduje nielen odborné, ale taktiež aj dobré manažérske zručnosti. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa touto zmenou rozšíri okruh osôb, ktoré bude možné vymenovať za riaditeľa inšpektorátu práce a to o odborníkov s najmenej päťročnou praxou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pracovného práva (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o inšpekcii práce).

(3) Kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie práce sa po novom rozčleňujú do písmen a) až o) ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o inšpekcii práce. Zároveň, vychádzajúc z problémov aplikačnej praxe, sa v ustanovení § 14 ods. 1 písm. l) zákona o inšpekcii práce upravuje nová obsahová náležitosť protokolu, a to poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ak protokolom sú alebo môžu byť priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, čo judikoval aj Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 2. decembra 2008 sp. zn. 1 Sžo/162/2007. V aplikačnej praxi totiž dochádzalo k situáciám, kedy medzi prerokovaním protokolu a samotným začatím správneho konania o uložení pokuty bol niekoľkomesačný rozdiel a zamestnávatelia si až neskoro uvedomili možnosť podať správnu žalobu voči protokolu o výsledku inšpekcie práce. Doplnením poučenia ako ďalšej podstatnej náležitosti protokolu bude mať kontrolovaný subjekt vedomosť o tomto oprávnení, tzn., že môže podať správnu žalobu a ďalšie využitie resp. nevyužitie tejto možnosti tak bude už plne v jeho dispozičnej sfére (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o inšpekcii práce).

(4) Spresňuje sa povinnosť kontrolovaného subjektu upravená v ustanovení § 14 ods. 2 písm. b) zákona o inšpekcii práce. Po novom bude povinnosťou kontrolovaného subjektu doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o spôsobe splnenia opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov uvedených v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce (ustanovenie § 14 ods. 2 písm. b) zákona o inšpekcii práce).

(5) Precizuje sa ustanovenie § 21b ods. 10 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ustanovenie § 21b ods. 10 písm. a) zákona o službách zamestnanosti).

(6) V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa zákona o službách zamestnanosti (ustanovenie § 31 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti).

(7) V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, sa precizuje aj znenie podmienok pre na poskytnutie príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti (ustanovenie § 70 ods. 7 písm. c) zákona o službách zamestnanosti).

(8) Precizuje sa aj ustanovenie § 8 ods. 4 písm. d)zákona o rozpočtových pravidlách, a to v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ustanovenie § 8 ods. 4 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách).

(9) Precizuje sa ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o pomoci, a to v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o pomoci).

(10) V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj ustanovenie § 17 ods. 3 písm. d) zákona o podpore (ustanovenie § 17 ods. 3 písm. d) zákona o podpore).

(11) Ukladá sa povinnosť zamestnávateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, vrátiť príspevky poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedená povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (ustanovenie § 9 ods. 3zákona o podpore v čase skrátenej práce).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňa (A) 01. januára 2023 a čiastočne dňa (B) 01. januára 2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....