Verejná správa

Novela zákona o Justičnej akadémii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2014

Novela prinesie rozšírenie cieľových skupín vzdelávania a precizuje súčasnú právnu úpravu cieľovej skupiny vzdelávania, vytváranie databáz súdnych prípadov a vykonania opravnej odbornej justičnej skúšky. Novela tiež vypustí zákonné obmedzenie výkonu funkcie riaditeľa a členov Rady Justičnej akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Okrem zmeny zákona o Justičnej akadémii novela tiež obnoví inštitút justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry.

Dňa 1. decembra 2014 nadobudne účinnosť novela zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii (ďalej len „novela“). Novela sa dotkne nielen zákona o Justičnej akadémii, ale aj iných právnych predpisov. Zmena iných právnych predpisov bola navrhnutá v tejto novele z dôvodu vydania nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 a sp. zn. PL. ÚS 105/2011 a potreby vykonania zmien v dotknutých právnych predpisoch. Zmeny sa dotknú zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

Novela v zákone o Justičnej akadémii rozšíri skupiny vzdelávania. Podľa nového znenia ust. § 3 ods. 2 a 3 bude môcť Justičná akadémia (ďalej len „Akadémia“) okrem súčasného vzdelávania sudcu, prokurátora, súdneho úradníka alebo asistenta prokurátora, vykonávať tiež vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca. Právnické a odborné profesie nad ktorými vykonáva ministerstvo dohľad sú znalci, tlmočníci, notári, prekladatelia, súdny exekútori, správcovia, rozhodcovia a mediátori. Uvedené nové vzdelávacie aktivity budú len doplnkové a dobrovoľné.

Akadémia bude po novom tiež zabezpečovať, organizovať a vykonávať aj (1) odbornú prípravu justičného čakateľa, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu, (2) vzdelávanie justičného čakateľa zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon funkcie sudcu, (3) vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe a (4) odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie justičnej skúšky. U uvedených osôb bude Akadémia vykonávať tiež odbornú justičnú skúšku. Doplnenie uvedených skupín vzdelávania súvisí so znovuzavedením inštitútu justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry.

Databázy súdnych prípadov
 sa podľa nového znenia ust. § 3 ods. 6 budú môcť vytvárať aj v elektronickej podobe, čo súčasná právna úprava nepripúšťa. Akadémia bude výberovej komisii dodávať súdne spisy na účely vykonania výberového konania na miesto sudcu v elektronickej podobe, konkrétne na elektronickom nosiči. Akadémia bude po novom tiež vytvárať a spravovať databázu súdnych prípadov pre účely vykonania odbornej justičnej skúšky pre justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry. Databázu bude viesť samostatne pre justičných čakateľov a samostatne pre čakateľov prokuratúry.

Funkciu členov Rady Akadémie, ako aj funkciu riaditeľa Akadémie alebo zástupcu riaditeľa Akadémie je podľa súčasnej právnej úpravy ust. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 možné zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Novela vypúšťa uvedené obmedzenie, pričom po novom budú môcť byť zvolení a vykonávať svoju funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia aj opakovane. Jedno funkčné obdobie je v uvedených prípadoch upravené na 5 rokov, čo zostane zachované aj po novele.

Novela zavedie právnu úpravu súvisiacu s obnovením inštitútu justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry v podstate v znení zákona účinného pred prijatím zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z., ktorými sa zrušil inštitút justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry a aj vykonávanie skúšok uvedenými osobami.

Novela explicitne ustanoví výnimku pri skúške poradcu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá bude spočívať v tom, že právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúšky, vykonaním opravnej skúšky a ďalšej opravnej skúšky a s odovzdaním osvedčenia o vykonaní skúšky bude mať predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ďalšou zmenou je predĺženie služobného voľna na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky vyššiemu súdnemu úradníkovi a asistentovi prokurátora na 4 týždne, obdobne ako má upravený justičný čakateľ. Ak vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora neuspeje ani na opravnej skúške, bude môcť po novom vykonať ďalšiu opravnú skúšku najskôr po jednom roku a najneskôr do dvoch rokov od konania opravnej skúšky. Ak neuspeje ani na ďalšej opravnej skúške, zostane vo svojej funkcii bez možnosti znovu vykonania ďalšej skúšky. Ide o zmenu oproti právnemu stavu pred zrušením uvedených inštitútov, kedy mali uvedené osoby možnosť len jednej opravnej skúšky.

V súvislosti s už uvádzanými nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 a sp. zn. PL. ÚS 105/2011 bude novelizovaný aj zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Predmetné novely súvisia s opätovným zavedením inštitútu justičného čakateľa a inštitútu čakateľa prokuratúry.

Novela súčasne v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich zavedie novú podmienku pre účasť na výberovom konaní na voľné miesto sudcu, ktorou bude prípravné vzdelávanie. V súčasnej dobe sa uvedené vzdelávanie vykonáva, ale nie ako prípravné, ale ako vzdelávanie po vymenovaní do funkcie sudcu. Uvedená zmena bude účinná dňom 1. január 2016.

Novelou zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch sa zavedie možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým odvoláva predsedu súdu. Súčasná právna úprava nepripúšťa preskúmanie takéhoto rozhodnutia súdom, po novom bude možné predmetné rozhodnutie preskúmať Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude účinná odo dňa 1. januára 2015Odo dňa 1. januára 2015 bude tiež účinná zmena zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, ktorou sa zavedie kompetencia na vykonávanie následnej finančnej kontroly a kontroly podľa zákona o kontrole v štátnej správe, ktorú bude mať ministerstvo.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....