Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o kolektívnom investovaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2021

Potreba harmonizácie právneho poriadku Slovenskej republiky so záväznými predpismi Európskej únie sa nevyhla ani oblasti kolektívneho investovania. Nová legislatíva má najmä odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.

Dňa 04. mája 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“).

Účel novely

Dôvodom prijatia novely je predovšetkým implementácia smernice (EÚ) 2019/1160. Smernicu (EÚ) 2019/1160 dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/1156. Uvedeným nariadením a smernicou (EÚ) 2019/1160 sa koordinujú podmienky pre správcov fondov pôsobiacich na vnútornom trhu, čím sa má uľahčiť cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania. Predmetná smernica zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom, a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania, čím prispieva k vyššej ochrane investorov, ktorí alokovali svoje finančné prostriedky do fondov kolektívneho investovania, ktoré sa distribuujú cezhranične. Zároveň smernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy.

Z dôvodu rozsiahlosti vlastného textu novely prinášame výber najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o kolektívnom investovaní prináša.

(1) Úprava spôsobu marketingu fondov.

Jedným z cieľov balíka CBDF (smernica (EÚ) 2019/1160 a nariadenie (EÚ) 2019/1156 týkajúce sa cezhraničnej distribúcie fondov kolektívneho

investovania) bolo vhodne upraviť predovšetkým spôsob marketingu fondov na území hostiteľského štátu, pričom bolo potrebné od marketingových aktivít odčleniť predmarketingové aktivity, kedy si správca potenciálneho fondu ešte len robí prieskum, či má zmysel distribuovať alternatívny investičný fond na území hostiteľského štátu, t. j. či o daný fond bude medzi investormi záujem. Špecifikom predmarketingu je, že správca fondu je oprávnený zisťovať preferencie a záujem o konkrétny fond na potenciálnom cieľovom trhu len u potenciálnych profesionálnych investorov, čo je naviazané predovšetkým na charakter alternatívnych investičných fondov. Pod investičnými zámermi sa rozumie všeobecný náčrt investičných cieľov, ktoré sa následne podrobne uvedú v investičnej stratégii. Ide o transpozíciu Článku 2, bodu 1 smernice (EÚ) 2019/1160 (ustanovenie § 3 písm. ao) a ap) zákona o kolektívnom investovaní).

(2) Uvedenie spôsobu konania správcovskej spoločnosti za účelom nespochybniteľného vymedzenia postavenia správcovskej spoločnosti a podielových fondov vo vzťahu k tretím osobám a pre jasnejšie vymedzenie práv a povinností v právnych vzťahoch, v ktorých vystupuje podielový fond alebo správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu.

Vzhľadom na absenciu právnej subjektivity podielového fondu a z toho vyplývajúcu špecifickú úpravu „konania“ podielového fondu v zákone o kolektívnom investovaní vzniká neustála potreba objasňovania vzťahu správcovskej spoločnosti/podielového fondu tretím subjektom (audítori, protistrany pri transakcii a pod.). Spresnenie doterajšej úpravy pomôže lepšie objasniť existujúci stav tretím osobám (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní).

(3) Určenie 15 dňovej lehoty, v rámci ktorej majú príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF možnosť zamietnuť plánované zmeny zo strany správcu fondu, resp. oznámiť správcovi fondu, že plánované zmeny nesmie vykonať.

Pokiaľ by sa plánovaná, alebo aj neplánovaná, zmena uskutočnila a správca fondu by sa následne dostal do rozporu so zákonnými ustanoveniami, orgán dohľadu domovského členského štátu správcu AIF prijme všetky náležité opatrenia a bez zbytočného odkladu o tom informuje orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcu AIF. Ide o transpozíciu Článku 2, bodu 5 smernice (EÚ) 2019/1160 (ustanovenie § 63 ods. 6 a 7 zákona o kolektívnom investovaní).

(4) Zrušenie obmedzenia o tom, že do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností nemožno nadobudnúť nehnuteľnosti od osôb zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.

Obmedzenie podľa doterajšej právnej úpravy v podobe nemožnosti nadobudnutia nehnuteľností do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností od osôb zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, sa nejavilo ako účelné a odôvodnené, keďže obmedzenie obdobného charakteru nie je stanovené pri nadobúdaní majetkových účastí v realitných spoločnostiach do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností. Majetkové účasti v realitných spoločnostiach možno do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností nadobudnúť od akýchkoľvek osôb. Na posilnenie transparentnosti transakcie s osobami zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, sa zavádza požiadavka na dve nezávislé ocenenia nehnuteľností. Za účelom ochrany podielnikov sa doplnila požiadavka na vypracovanie dvoch znaleckých posudkov, pričom cena nehnuteľnosti sa pri jej nadobudnutí do majetku vo verejnom špeciálnom fonde investícií určí podľa znaleckého posudku stanovujúceho nižšiu hodnotu nehnuteľnosti (ustanovenie § 127 ods. 1 pôvodne písm. c) zákona o kolektívnom investovaní a ustanovenie § 127 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní).

(5) Zmena ustanovenia upravujúceho predmet činnosti realitných spoločností.

Pôvodná reštriktívna úprava podľa ustanovenia § 128 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní neumožňovala realitným spoločnostiam vykonávať iné činnosti, než sú činnosti nevyhnutné pre výkon činností podľa ustanovenia § 128 ods. 1 a 2 zákona o kolektívnom investovaní. Aplikačná prax ukázala, že je žiaduce, aby realitné spoločnosti mohli vykonávať aj iné činnosti, a to bez toho, že by museli spĺňať reštriktívne obmedzenie v podobe nevyhnutnosti pre výkon činností podľa ustanovenia § 128 ods. 1 a 2 zákona o kolektívnom investovaní. Predovšetkým pri výkone činností „správa nehnuteľností“ a „prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb“ sa často vykonávajú aj iné činnosti, ktoré síce nespĺňajú kritérium nevyhnutnosti pre výkon činností podľa ustanovenia § 128 ods. 1 a 2 zákona o kolektívnom investovaní, ale ide o súvisiace činnosti, akcesorické činnosti a podporné činnosti pre výkon činností podľa ustanovenia § 128 ods. 1 a 2 zákona o kolektívnom investovaní (napr. upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, prieskum trhu a verejnej mienky, reklamné a marketingové služby, administratívne služby a pod.) (ustanovenie § 128 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní).

(6) Zakotvenie prechodného obdobia najviac 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, počas ktorého sa neuplatňujú investičné limity a obmedzenia
pre nadobúdanie alebo prekročenie hodnoty majetkových účastí realitných spoločností do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností.

S rovnakým prechodným obdobím pre neuplatňovanie investičných limitov a obmedzení zákon o kolektívnom investovaní počíta pri nadobúdaní alebo prekročení hodnoty nehnuteľností nadobudnutých do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Ustanovenia o prechodnom období pre neuplatňovanie investičných limitov a obmedzení pri nadobúdaní alebo prekročení hodnoty nehnuteľností boli do zákona o kolektívnom investovaní prevzaté zo starej právnej úpravy (zákon č. 594/2003 Z. z.). Dôvodom zakotvenia prechodného obdobia pre neuplatňovanie investičných limitov a obmedzení pri nadobúdaní alebo prekročení hodnoty nehnuteľností nadobudnutých do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností je potreba poskytnutia určitého časového priestoru pre vytvorenie primeraného majetkového portfólia verejného špeciálneho fondu nehnuteľností a následné zosúladenie tohto portfólia s limitmi a obmedzeniami pre majetok vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Nie je daný dôvod, prečo by sa prechodné obdobie malo vzťahovať len na nadobúdanie nehnuteľností, a nie aj na nadobúdanie majetkových účastí v realitných spoločnostiach (ustanovenie § 132 ods. 9 zákona o kolektívnom investovaní).

(7) Sprecizovanie právnej úpravy a odstránenie nejednotnej aplikačnej praxe.

Zmenou sa sleduje odstránenie nejednotnosti v postupe, či do celkového limitu úverov a pôžičiek poskytnutých realitnej spoločnosti podľa ustanovenia § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní majú byť zahrnuté len externé úvery a pôžičky od tretích osôb alebo aj úvery a pôžičky, ktoré boli poskytnuté správcovskej spoločnosti realitnou spoločnosťou v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ktorý má v realitnej spoločnosti majetkovú účasť, a to za podmienky, že takáto realitná spoločnosť nesmie byť financovaná zo zdrojov od tretích osôb (ustanovenie § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní).

(8) Úprava dĺžky lehoty, počas ktorej neplatia limity pri nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.

Limity sa nepoužijú počas troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ak je úver, pôžička, hypotekárny úver alebo úver obdobného charakteru prijatý realitnou spoločnosťou. Zároveň sa ustanovuje, že v prípade nesplnenia limitov počas stanovenej lehoty je správcovská spoločnosť povinná predať danú majetkovú účasť v realitnej spoločnosti z majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností (ustanovenie § 135 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní).

(9) Ustanovenie možnosti pre zahraničnú správcovskú spoločnosť odvolať opatrenia zavedené na základe notifikácie pri začatí distribúcie cenných papierov na území Slovenskej republiky.

Ide o transpozíciu Článku 1, bodu 6 smernice (EÚ) 2019/1160. V odvolaní zavedených opatrení správcovská spoločnosť uvedie svoj zámer ukončiť distribúciu cenných papierov na území vybraných hostiteľských štátov (alebo len jedného konkrétneho hostiteľského štátu), a predloží podklady k paušálnej ponuke adresovanej všetkým lokálnym podielnikom. Zároveň je správcovská spoločnosť povinná pred ukončením distribúcie cenných papierov na území hostiteľského štátu ukončiť všetky zmluvné dojednania s finančnými sprostredkovateľmi, a ukončiť akékoľvek marketingové aktivity na území hostiteľského štátu. Paušálna ponuka sa predkladá bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, tým nie sú dotknuté ustanovenia daňových predpisov o zrážkovej dani; pod pojmom zrážka sa na účely ustanovenia § 141a zákona o kolektívnom investovaní nechápe zrážková daň, ale akákoľvek osobitná zrážka z obnosu finančných prostriedkov, ktorý má byť vyplatený investorovi v tomto prípade (ustanovenie § 141a zákona o kolektívnom investovaní).

(10) Spresnenie doterajších ustanovení zákona o kolektívnom investovaní
s ohľadom na cieľ transponovaných ustanovení smernice CBDF.

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s neprofesionálnymi investormi bolo potrebné, aby sa požiadavky týkajúce sa opatrení uplatňovali aj na správcov alternatívnych investičných fondov, ak im iné členské štáty Európskej únie povolia distribúciu AIFs pre neprofesionálnych investorov. Pri cezhraničnej distribúcii fondov (potenciálnym) investorom je tak rovnako dôležitá ochrana investorov, a zabezpečenie všetkých potrebných informácií, ktoré sú potrebné na prijatie investičného rozhodnutia. Za týmto účelom sa ustanovuje, že informácie pre investorov má správca fondu poskytovať (potenciálnym) investorom prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré budú k dispozícii neprofesionálnym investorom. Keďže fyzická prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte sa od správcu fondu nepožaduje, postačí, aby uvedené opatrenia boli schopné poskytovať investorom požadované informácie – pod opatreniami, prostredníctvom ktorých má správca fondu poskytovať (potenciálnym) neprofesionálnym investorom informácie potrebné na prijatie investičného rozhodnutia treba rozumieť rôzne elektronické distribučné prostriedky, najčastejšie v podobe informácií zverejnených prostredníctvom webovej stránky správcu fondu. Takáto web stránka má zároveň slúžiť ako kontaktné miesto pre komunikáciu s príslušnými orgánmi dohľadu. Z pohľadu správcu fondu pre každý hostiteľský členský štát, v ktorom sa uvádza na trh a distribuuje určitý fond, je potrebné poskytovať investorom informácie v jazyku, ktorému (potenciálni) neprofesionálni investori rozumejú. Ide o transpozíciu Článku 2, bodu 6 smernice (EÚ) 2019/1160 (ustanovenie § 148 až 150 zákona o kolektívnom investovaní).

(11) Zavedenie možnosti širšej kontroly subjektov nelegálne pôsobiacich v rámci kolektívneho investovania, možnosť požadovať predloženie vyžiadaných informácií ako aj vykonania dohľadu na mieste.

Subjekty vykonávajúce činnosť bez povolenia na základe zákona o kolektívnom investovaní sa stávajú dohliadanými subjektami (ustanovenie § 202 ods. 21 zákona o kolektívnom investovaní).

(12) Zmeny v zriaďovaní špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov.

Keďže špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa podľa doterajšej úpravy zriaďovali na základe povolenia a podľa novej úpravy sa len zapíšu do zoznamu, je potrebné zákonom o kolektívnom investovaní upraviť, že takéto fondy sa taktiež považujú za zapísané do zoznamu podľa osobitného predpisu. Zároveň sa ustanovuje, že konania o vydanie povolenia podľa ustanovenia § 137 zákona o kolektívnom investovaní sa dokončia zápisom žiadateľa do zoznamu registrovaných subjektov podľa nového znenia ustanovenia § 137 zákona o kolektívnom investovaní účinného od 2. augusta 2020, teda začaté konania nebudú zastavené. Novela prispieva k jednoznačnosti právnej úpravy, pretože uvedené zmeny majú dopad aj na vzťahy vzniknuté pred účinnosťou novelizovanej úpravy, napríklad ustanovenia § 132 ods. 9 zákona o kolektívnom investovaní alebo ustanovenia § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní. Znenie nepôsobí retroaktívne vo vzťahu k vzniku vzťahov a nárokom z nich vzniknutých tým, že sú posudzované podľa doterajšej právnej úpravy a zároveň jednoznačne precizuje, že aj právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou novely sa riadia zmenenou účinnou právnou normou. Navrhované znenie je štandardným riešením v prípade novelizácie právneho predpisu a je prítomné aj v ustanovení § 202d zákona o kolektívnom investovaní ako súčasť zmien účinných od 01. novembra 2017 (ustanovenie § 220e zákona o kolektívnom investovaní).

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 26. júna 2021 a (B) dňa 02. augusta 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....