Podnikatelia

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle predstaví novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, vykonanú zákonom č. 328/2007 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2007 a prináša posilnenie postavenia pre odborové organizácie, zmeny pri rokovaniach, uzatváraniach ako aj pri rozširovaní záväznosti kolektívnych zmlúv, zmeny v právnej úprave štrajku a výluky, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2007.
Dňa 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 328/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len „novela“).

Novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní sa posilňuje postavenie odborovej organizácie a garantuje sa pluralita odborových organizácií. Novelou sa mení postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pričom právo každej odborovej organizácie rokovať a uzatvárať kolektívnu zmluvu zostáva zachované. Novým ustanovením, ktoré do zákona o kolektívnom vyjednávaní vniesla táto jeho novela v § 3a sa zakotvili nasledovné možnosti postupu pri rokovaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy, (1) ak u zamestnávateľa pôsobia viaceré odborové organizácie pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy musia odborové organizácie postupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, (2) všetky odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľa sa majú možnosť dohodnúť na nimi zvolenom postupe, napríklad uzatvorením dohody o zastupovaní všetkých odborových organizácií pri rokovaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy jednou (dvomi) odborovou organizáciou, (3) ak sa všetky odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľa nedohodnú na spoločnom postupe, alebo nevyužijú inú možnosť dohody o postupe pri kolektívnom vyjednávaní, zamestnávateľ má právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov, alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ak súčet ich členov je väčší ako počet členov najväčšej odborovej organizácie. Tento princíp plurality sa garantuje aj pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Novela definuje aj nový druh sporu, a to spor o určenie oprávnenej zmluvnej strany na strane odborov na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, o ktorý sa jedná vtedy, ak medzi odborovými organizáciami nedôjde k dohode o postupe pri kolektívnom vyjednávaní, či už na podnikovej úrovni alebo na vyššej úrovni. Spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy rieši rozhodca zapísaný v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ak sa zmluvné strany na osobe rozhodcu nedohodnú, na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán ho určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novela ďalej určuje, že rozhodca vydá doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú organizáciu alebo príslušné odborové organizácie na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy.

Novela taktiež zakotvila, že pre splnenie podmienky platnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe nie je potrebné priložiť zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa táto kolektívna zmluva vzťahuje, z dôvodu, že títo zamestnávatelia sú vymedzení v osobitnom predpise, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy novela stanovuje podmienky, za ktorých môže byť kolektívna zmluva vyššieho stupňa rozšírená na zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou v odvetví označenom kódom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností (ďalej v texte len „OKEČ“). Vzhľadom na ľahšiu aplikáciu vrátane rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa kolektívne zmluvy vyššieho stupňa musia povinne označiť kódom. Jedna zo zmluvných strán alebo obe zmluvné strany, ktoré uzatvorili kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, môžu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhnúť, aby výnosom ustanovilo, že kolektívna zmluva sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorý nie je združený v zväze zamestnávateľov, pričom na základe takejto žiadosti sa reprezentatívnosť posúdi tak z hľadiska organizácií zamestnávateľov, ako aj z hľadiska združení odborových organizácií, v každom prípade jednotlivo.

Intervencia štátu nemá byť v zmysle ustanovení novely automatická, ale naopak minimálna, a to v tých prípadoch, v ktorých by absencia kolektívnych zmlúv zvýhodňovala zamestnávateľov bez uzatvorenej kolektívnej zmluvy a na druhej strane znevýhodňovala týchto zamestnancov. Novela svojimi ustanoveniami priamo ustanovuje podmienky reprezentatívnosti organizácie zamestnávateľov, pričom za reprezentatívnu zamestnávateľskú organizáciu sa považuje organizácia zamestnávateľov, ktorá v odvetví zamestnáva najväčší počet zamestnancov. Obdobne ustanovuje aj podmienky reprezentatívnosti združenia organizácii zamestnancov, teda ak príslušný vyšší odborový orgán, ktorý v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zastupuje najväčší počet zamestnancov. S prihliadnutím na možnosť zmeny počtu zamestnancov i členov organizácií zamestnávateľov v priebehu roka novela určuje, že splnenie podmienok sa posudzuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom bol podaný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí byť podaný písomne. Podstatnými náležitosťami písomného návrhu na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sú (1) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, (2) odvetvie označené kódom OKEČ, v ktorom sa navrhuje rozšírenie, (3) znenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v písomnej forme a elektronickej forme, (4) podpis(y) zmluvných strán, a ďalej buď (5) zoznam zamestnávateľov, pre ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa záväzná s uvedením ich obchodného mena, identifikačného čísla, sídla a celkového počtu ich zamestnancov, (6) zoznam zamestnávateľov, ktorí sú členmi ostatných organizácií zamestnávateľov v tom istom odvetví s uvedením ich obchodného mena, identifikačného čísla, sídla a celkového počtu ich zamestnancov, alebo (5) celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje príslušný vyšší odborový orgán u zamestnávateľov, u ktorých tento orgán pôsobí prostredníctvom príslušného odborového orgánu a celkový počet ich zamestnancov, (6) celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje iný príslušný vyšší odborový orgán, ktorý pôsobí v tom istom odvetví u zamestnávateľov, u ktorých tento orgán pôsobí prostredníctvom príslušného odborového orgánu, celkový počet ich zamestnancov a ich kód OKEČ. V prípade podania návrhu na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa oboma zmluvnými stranami sa vyžaduje, aby podpisy zmluvných strán boli na tej istej listine a pripojenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v písomnej aj v elektronickej forme.

Z dôvodu, aby bolo možné overiť, či sú splnené podmienky reprezentatívnosti príslušnej organizácie zamestnávateľov alebo príslušnej organizácie zástupcov zamestnancov, zakotvila novela oznamovaciu povinnosť. Na účely rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je organizácia zamestnávateľov, ktorá pôsobí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v zmysle novely povinná písomne oznámiť na žiadosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo organizácie zamestnávateľov, ktorá navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zoznam zamestnávateľov, ktorí sú jej členmi a celkový počet ich zamestnancov. Vyšší odborový orgán, ktorý pôsobí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je povinný písomne oznámiť na žiadosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššieho odborového orgánu, ktorý navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje, zoznam zamestnávateľov a celkový počet zamestnancov zamestnávateľov, u ktorých pôsobí príslušná odborová organizácia.

Návrh na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vziať späť do 15 dní od jeho doručenia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Návrh na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri posudzovaní návrhu prihliada aj na stanovisko zamestnávateľa, na ktorého sa má kolektívna zmluva vyššieho stupňa rozšíriť, ak sa však tento zamestnávateľ v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o jeho stanovisko, k návrhu nevyjadrí, na jeho prípadné pripomienky sa nebude prihliadať.

Pre potreby posudzovania vhodnosti rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ďalšieho zamestnávateľa (ďalších zamestnávateľov) novela stanovuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadi trojstrannú komisiu zloženú zo zástupcov štátu a sociálnych partnerov, pričom sociálni partneri (zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľských organizácií) sú zastúpení v rovnakom počte.

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní ďalej vymedzuje kategórie zamestnávateľov, pre ktorých by rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa mohlo mať výrazne negatívny ekonomický a sociálny dopad (bolo by v rozpore s verejným záujmom). Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nemožno rozšíriť na zamestnávateľa, (1) na ktorého sa ku dňu účinnosti tejto novely vzťahuje záväznosť inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, (2) na ktorého je ku dňu účinnosti tejto novely vyhlásený konkurz, (3) ktorý je ku dňu účinnosti tejto novely v likvidácii, (4) ktorý ku dňu účinnosti tejto novely zamestnáva menej ako 20 zamestnancov, (5) ktorý ku dňu účinnosti tejto novely zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím, (6) ktorého ku dňu účinnosti tejto novely postihla mimoriadna udalosť (vo väzbe na zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov), ktorej následky trvajú.

Novela tiež spresňuje lehotu začatia konania pred sprostredkovateľom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, ktoré začína doručením rozhodnutia o určení sprostredkovateľa, ako aj lehotu začatia konania pred sprostredkovateľom, ktorého určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré začína dňom prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľom alebo odo dňa doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľa. V záujme odstránenia prípadnej nečinnosti niektorej zo zmluvných strán pri konaní pred sprostredkovateľom novela stanovuje povinnosť zmluvných strán a sprostredkovateľa navzájom si poskytovať súčinnosť.

Okrem viacerých legislatívno-technických úprav súvisiacich so zmenami, či zrušením právnych predpisov, na ktoré odkazuje zákon o kolektívnom vyjednávaní, novela vniesla ešte ďalšie podstatné zmeny, ktoré sa týkajú právnej úpravy štrajku a výluky. Novelou sa rozširuje okruh zamestnancov, ktorých štrajk by bol nezákonným, a súčasne vo vzťahu ku ktorým zamestnávateľ nemôže uplatniť výluku, pričom sa jedná o zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by ich účasťou na štrajku (resp. ak by výlukou) došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov. Novela taktiež rozširuje okruh zamestnancov, ktorí sa nezúčastňujú na hlasovaní o štrajku z doterajších zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohody o vykonaní práce na širší okruh zamestnancov vykonávajúcich pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (vrátane dohody o brigádnickej práci študentov).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....