Verejná správa

Novela zákona o miestnych daniach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2014

Novela zákona o miestnych daniach zavedie viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní. Zmena sa dotkne napríklad aj rozšírenia a precizovania predmetu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží a stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou, alebo úpravy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Novela zákona č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nadobudne účinnosť dňa 15. októbra 2014.

ust. § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý upravuje základ dane pri určitých pozemkoch. Pôjde o pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb. Po novom bude základom dane pri uvedených pozemkoch hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. Novela súčasne doplnením ust. § 8 ods. 4 splnomocní správcu dane na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým môže na pozemkoch, kde sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok určiť inú sadzbu, ako všeobecnú sadzbu upravenú ust. § 8 ods. 2, avšak táto sadzba nebude môcť presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení podľa ust. § 8 ods. 2.

Nové znenie ust. § 8 ods. 2 zavedie obmedzenie pre správcov dane pri určovaní sadzby dane z ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov, trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb. Ročná sadzba pre uvedené pozemky nebude môcť presiahnuť 5 – násobok ročnej sadzby dane z pozemkov a pri záhradách, stavebných pozemkoch a zastavaných plôch a nádvorí nebude môcť sadzba dane presiahnuť 5 – násobok najnižšej ročnej sadzby dane z predmetných pozemkov ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Novela rozčlení úpravu určitých stavieb na samostatné ustanovenia z dôvodu umožnenia správcom dane ustanoviť rôzne sadzby dane pre uvedené kategórie stavieb. Súčasná právna úprava zakotvená v ust. § 10 písm. c) a d) sa rozčlení na (1) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, (2) samostatne stojace garáže, (3) stavby hromadných garáží a (4) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou. Súčasne sa doplnením ust. § 10 ods. 2 rozšíri predmet dane zo súčasného rozsahu o tie stavby, ktoré majú nadzemné alebo podzemné podlažie a sú ukotvené pilótami. Doplnením ust. § 11 novela vymedzí základ dane hromadných garáží umiestnených pod zemou, a to tak, že základom dane z uvedených garáží bude výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa bude rozumieť pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Lehota na uplatnenie zníženia dane bude upravená novým znením ust. § 17 ods. 7. Podľa nového znenia si daňovník bude môcť uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr však v lehote podľa ust. § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zanikne.

Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením bude upravená doplneným ust. § 18 ods. 2. Novela upraví, že pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zavedie sa tiež možnosť daňovníka naraz zaplatiť daň a miestny poplatok určený zaplatiť v splátkach. Pôjde o daň za užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zmena sa dotkne ust. § 34a ods. 2, § 64a ods. 2 a § 81 ods. 4.

Možnosť vypočítať dane podľa pomôcok novela rozšíri aj na dane za užívanie verejného priestoru a dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Určenie dane podľa pomôcok je upravené ust. § 48 ods. 3 až ods. 5 a ust. § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Súčasná právna úprava neumožňuje výpočet uvedených daní podľa pomôcok, novela takúto možnosť zavedie doplneným ust. § 34b a § 64b. Doplnením ust. § 36 sa zároveň rozšíri splnomocnenie obcí na ustanovenie rôznych sadzieb daní za užívanie verejného priestranstva aj v závislosti od podujatia, ktoré je organizované na jej území. Uvedená zmena umožní obci ustanoviť rozdielnu daň za bežné umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a za umiestnenie takého zariadenia počas podujatia.

Ustanovenie § 37 po novom vymedzí ubytovacie zariadenia, ktoré sú predmetom dane, ako napríklad hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom a podobne. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia zakotvuje len pojem ubytovacie zariadenia s odkazom na osobitný predpis.

Po novom daň za predajné automaty a za nevýherné hracie stroje vznikne prvým dňom kalendárneho zariadenia, v ktorom sa uvedené prístroje začali prevádzkovať a prvým dňom nasledujúceho mesiaca, ako upravuje súčasná právna úprava. Súčasne novela upraví vznik daňovej povinnosti pri zmene správcu prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. Uvedené zmeny upravuje nové znenie ust. § 48 a § 56.

Obec bude podľa doplneného ust. § 78 ods. 4 oprávnená určiť rôzne sadzby poplatku pri množstvovom zbere, a to v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov. Rôzne sadzby poplatku bude môcť obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, pričom dolná a horná hranica sadzieb nesmie presahovať sadzby upravené ust. § 78 ods. 1 písm. a).

Ak správca dane nevyrubí daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie ku dňu 1. januára, podľa doplneného ust. § 99e ods. 2 vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ustanovenie § 99e bude tiež doplnené o ods. 10, ktorým sa zavedie oprávnenie správcov dane vydať rozhodnutie o vyrubení pomernej časti dane, a to v prípade zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty, ak už bolo vydané rozhodnutie o vyrubení dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

Úprava dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach platenej v splátkach bude novým znením ust. § 99g ods. 2 doplnená. Podľa nového znenia, ak bude vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33.000 Eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Novela zároveň doplnila možnosť pri uvedených daniach určených v splátkach, splatiť daň naraz.

Prechodné ust. § 104h upravuje, že ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do dňa 31. decembra 2014, bude sa postupovať podľa predpisov účinných do dňa 14. októbra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....