Podnikatelia

Novela zákona o minimálnej mzde

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

Dňa 19. septembra 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o minimálnej mzde, o ktorom sme Vám priniesli podrobnosti v januárovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Táto novela, prijatá NR SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozšírila kompetencie vlády SR pri úprave sumy minimálnej mzdy, čím sa zmenil postup pri určovaní sumy minimálnej mzdy, o ktorom Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO aktuálne prinášame bližšie informácie.

Dňa 19. septembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 354/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej v texte len „novela zákona o minimálnej mzde“ alebo len „novela“), ktorý bol v NR SR prijatý v rámci skráteného legislatívneho konania.

Na základe tejto novely platí, že ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte len „ministerstvo“ alebo len „MPSVaR SR“) do dňa 15. júla, po novom bezodkladne predložia MPSVaR SR svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. MPSVaR SR predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR do dňa 31. júla.

Ak sa na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodne suma mesačnej minimálnej mzdy na základe návrhu predloženého ministerstvom podľa predchádzajúcej vety, ministerstvo predloží na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy v dohodnutej výške, do dňa 30. septembra (teda už nie do dňa 15. septembra) a následne ho predloží na rokovanie vlády SR.

Ak sa na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom do dňa 31. augusta, ministerstvo predloží na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy určená (teda už nie vypočítaná podľa vopred určeného mechanizmu) podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, a to do dňa 30. septembra (teda už nie do dňa 15. septembra) a následne ho predloží na rokovanie vlády SR.

Podľa novely zákona o minimálnej mzde po novom platí, že suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí najmenej vo výške súčinu (teda už nie iba ako súčin) platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejneného Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy. Suma mesačnej minimálnej mzdy vypočítaná podľa predchádzajúcej vety je teda po novele zákona spodnou hranicou pre rozhodovanie vlády SR o konkrétnej sume minimálnej mzdy.

Podľa mechanizmu úpravy minimálnej mzdy, ktorý bol obsiahnutý v zákone o minimálnej mzde do účinnosti tejto novely, by sa minimálna mzda od začiatku roku 2009 zvýšila zo súčasných 8 100 Sk (268,87 eura) na 8 690 Sk (288,46 eura). Na základe tejto novely zákona o minimálnej mzde však platí, že v prípade, ak nedôjde medzi sociálnymi partnermi k dohode týkajúcej sa výšky minimálnej mzdy, je vláda SR oprávnená sama rozhodnúť o jej výške. Nakoľko k dohode sociálnych partnerov nedošlo, vláda SR bude pri rozhodovaní o sume minimálnej mzdy limitovaná len spodnou hranicou, ktorou je tento rok suma 8 690 Sk (288,46 eura), no vďaka tejto novele je vláda SR oprávnená zvýšiť výšku minimálnej mzdy od začiatku budúceho roku aj na vyššiu sumu než ako to vyplývalo z predchádzajúceho znenia zákona o minimálnej mzde. Vyššie uvedeným zmenám v zákone o minimálnej mzde zodpovedá i zmena nadpisu pod ustanovením § 8 zákona na nadpis „Určenie sumy minimálnej mzdy“ miesto predchádzajúceho „Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy“.

Novela zakotvila, že o sume minimálnej mzdy rozhodne vláda SR najneskôr do dňa 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6 zákona (pôjde napríklad o vývoj spotrebiteľských cien či zamestnanosti, ktoré sú v citovanom ustanovení zákona uvedené demonštratívnym výpočtom), vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce.

Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda SR. Tieto sumy minimálnej mzdy sa ustanovujú vždy na obdobie odo dňa 1. januára do dňa 31. decembra. Nariadenie vlády SR musí byť zverejnené v Zbierke zákonov SR najneskôr dňa 1. novembra (miesto predchádzajúceho termínu ohraničeného dňom 1. október) kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zákona o minimálnej mzde nájdete v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....