Podnikatelia

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2020

Dňa 01. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa okrem iného rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

Dňa 17.septembra 2019 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 320/2019 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“).

Na úvod považujeme za dôležité vymedziť dva základné pojmy, s ktorými novela aj samotný zákon o nelegálnej práci operujú. Ide o pojmy nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.

Nelegálnou prácou rozumieme „závislú prácu, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a (1) nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu alebo (2) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu“ (§ 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci).

Nelegálne zamestnávanie je „zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu (1) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu, (2) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra alebo (3) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci).

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu“ (§ 2 ods. 3 zákona o nelegálnej práci).

Zákon o nelegálnej práci však okrem pozitívneho vymedzenia uvedených pojmov obsahuje aj výnimky z tohto vymedzenia, obsiahnuté v ustanovení § 2a, ku ktorého modifikácii práve novelou dochádza.

Ustanovenie § 2a zákona o nelegálnej práci upravuje výnimku z definícií pojmov nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. V zmysle právnej úpravy existujúcej do účinnosti novely: „Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku“ (§ 2a ods. 2 zákona o nelegálnej práci).

Novela problematiku nelegálnej práce upravuje v novom ustanovení § 2a ods. 1 zákona o nelegálnej práci nasledovne: Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Ako z uvedeného vyplýva podstatou zavedenej zmeny je rozšírenie výnimky z definície pojmu nelegálna práca, ktorou nie je práca vykonávaná, v citovanom ustanovení zakotvenými, osobami (napr. manžel, súrodenec …) vo vzťahu nielen k fyzickej osobe – podnikateľovi, ale aj k spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac jedným spoločníkom – fyzickou osobou. Ak teda pôjde o „jednoosobovú“ spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkom je výlučne fyzická osoba, nebude sa napríklad práca, ktorú pre túto spoločnosť vykonáva manžel jediného spoločníka považovať pri splnení aspoň jednej z ostatných podmienok (napr. je zároveň aj dôchodkovo poistený) za nelegálnu prácu. Uvedené samozrejme obdobne platí aj pre ďalšie subjekty, taxatívne uvedené v citovanom ustanovení. Zdôrazňujeme, že nestačí len existencia práce subjektu, ktorý je príbuzný v priamom rade, manžel alebo súrodenec, ale kumulatívne musí byť naplnená aj minimálne jedná z ostatných podmienok, teda, že uvedená osoba je dôchodkovo poistená alebo je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom/študentom do 26 roku veku.

Podľa dôvodovej správy sa novelou rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou. Táto výnimka sa v rovnakom rozsahu, tzn. s rovnakou definíciou rodinných príslušníkov (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel) a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky (dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku podľa osobitných predpisov alebo žiak alebo študent do 26 rokov veku) vztiahne na spoločnosti s ručením obmedzením s jediným spoločníkom. V záujme toho, aby bola navrhovaná úprava analogická súčasnej výnimke, navrhuje sa rozšíriť výnimku na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov. Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu-podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak podľa jeho predkladateľov spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity.

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša je úprava výnimky z definičného vymedzenia pojmu nelegálne zamestnávanie. V zmysle pôvodného ustanovenia § 2a ods. 1 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.“.

Ustanovenie § 2a ods. 2, upravujúce nelegálne zamestnávanie sa vplyvom novely mení nasledovne: „Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku“.
K uvedenému uvádzame, že zmena ustanovenia, upravujúceho nelegálne zamestnávanie, spočíva obdobne ako tomu bolo v prípade nelegálnej práce v rozšírení výnimky z definície pojmu nelegálne zamestnávanie. Predmetné ustanovenie takmer identicky kopíruje odsek 1 a upravuje len opačnú stránku rovnakej problematiky. Znova si možno všimnúť si rozšírenie o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba.

Rozdiel medzi dvoma novelizovanými odsekmi spočíva v tom, že kým v prípade odseku 1 ustanovenia § 2a zákona o nelegálnej práci sa výnimka vzťahuje na subjekty, ktoré prácu vykonávajú (príbuzný v priamom rade, manžel alebo súrodenec za splnenia aspoň jednej z ďalších v ustanovení uvedených podmienok), v prípade odseku 2 ustanovenia § 2a zákona o nelegálnej práci sa výnimka bude vzťahovať na fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá ma najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou. Oba odseky však analogicky upravujú rovnaké podmienky, ktoré sa však viažu k rozdielnym pojmom (na jednej strane nelegálna práca, na strane druhej nelegálne zamestnávanie).

Novela nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....