Podnikatelia

Novela zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

 Národná rada SR schválila dňa 22.04.2020 novelu zákona č. 62/2020 Z. z. (ďalej len „Zákon“), ktorou sa zaviedla dočasná ochrana podnikateľov, o príprave ktorej sme Vás oboznámili v predošlom špeciálnom vydaní bulletinu, ako aj zaviedla tzv. ochrana nájomcov a možnosť požiadať o mimoriadny odklad  exekúcie a predĺženie lehôt vo veci zákazu speňažovania majetku v exekučných konaniach.

  • Dočasná ochrana podnikateľov

Z dôvodu určitých modifikácii schváleného znenia k predošlého návrhu vo veci dočasnej ochrany podnikateľov, Vám prinášame vysvetlenie tohto inštitútu opätovne, vo finálnej a schválenej podobe.

Dočasnú ochranu poskytne podnikateľovi príslušný súd na základe žiadosti vo forme formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem všeobecných náležitostí je žiadateľ povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že (i) je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku, (ii) k 12.3.2020 nebol v úpadku, (iii) ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, (iv) k 12.3.2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti, (v) vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12.3.2020 začatý výkon záložného práva, (vi) v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil, (vii) v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil, (viii) vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín v zmysle § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 
Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd poskytne podnikateľovi dočasnú ochranu vo forme potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany. Údaje o žiadateľovi a informáciu o dočasnej ochrane súd zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Súdy príslušné rozhodovať o dočasnej ochrane podnikateľov sú: (i) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave, (ii) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a  pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, (iii) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre, a (iv) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Dočasná ochrana podnikateľa má nasledovné účinky:

(i) Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý bol podaný po 12.3.2020, sa prerušuje. Tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.  Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12.3.2020.

(ii) Podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu trvania dočasnej ochrany nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Uvedené platí aj pre osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene (členovia štatutárnych orgánov).

(iii) Exekučné konanie začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. V prípade, že sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, použijú sa primerane ustanovenia Exekučného poriadku o odklade bez blokovania.

(iv)
 Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Pri oznámenom začatí výkonu záložného práva sa účinky plynutia lehoty, po uplynutí ktorej je možné záložné právo vykonať, navracajú a začatie jej plynutia sa spája až s ukončením dočasnej ochrany.

(v) Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

(vi) Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ak omeškanie vzniklo v čase od 12.3.2020 do účinnosti Zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Uvedené neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti Zákona nie je dotknuté.

(vii) Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

(viii) Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.

(xi) Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.

(x) Úver a jemu obdobné plnenia poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou od spriaznenej osoby podľa predpisu o konkurznom konaní bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a plnenia bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia zákona o konkurze o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.
 
Dočasná ochrana zanikne 1.10.2020, ak tento termín Vláda SR nepredĺži, najdlhšie však do 31.12.2020.

Dočasná ochrana tiež zaniká, ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Dočasná ochrana tiež zaniká ak o jej zrušení rozhodne súd.

Súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany (i) ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, (ii) predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo (iii) podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Na zrušenie dočasnej ochrany môže podať ktokoľvek kvalifikovaný podnet na súd, pričom musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj opis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o skutočnostiach, ktoré súd pôvodne viedli k poskytnutiu dočasnej ochrany – teda ak neboli predpoklady na jej poskytnutie.

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania a bezodkladne na základe predložených listín.

  • Ochrana nájomcov

V zmysle pridaného § 3b do zákona č. 62/2020 Z. z. prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

  • Odklad exekúcií fyzických osôb

Možnosť odkladu exekúcií sa ustanovila pridaným § 3a do zákona č. 62/2020 Z. z., pričom týka sa exekučných konaní začatých po 12.3.2020 a výlučne povinných – fyzických osôb.

Súdny exekútor na žiadosť povinného bezodkladne vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Žiadosť povinného musí obsahovať vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli príjmy povinného a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.

Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak (i) nie je úplná, (ii) exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného, (iii) povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach, (iv) exekúcia bola zastavená, (v) ide o vymoženie pohľadávky na výživnom, (vi) ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie alebo (vii) exekučné konanie začalo pred 12.3.2020.

Odklad exekúcie trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 01.12.2020.

Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.

  • Predĺženie zákazu výkonu záložného práva

Novela zákona č. 62/2020 Z. z. zo dňa 22.04.2020 predĺžila termín, keby nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva, ako aj k predĺžila termín, v ktorom je dočasne obmedzené nútené speňaženie majetku dražobníkom, súdnym exekútorom, či správcom, a to do 31.05.2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....