Iné

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich a voľne rastúcich rastlín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

 Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Novinkou je napríklad zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, a to najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.

 Dňa 09. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 7/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane“).

Samotná novela prináša väčšie množstvo zmien, z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie.

Jednou z prvých zmien, ktoré novela do zákona o ochrane priniesla je úprava ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach („Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného predpisu uvedených vo vykonávacom predpise [ustanovenie § 15 ods. 5 písm. e) zákona o ochrane] je zakázané (A) držať, (B) odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci územia Slovenskej republiky okrem zariadení alebo osôb podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane“) (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o ochrane). Dôvodom zavedenia týchto zákazov je najmä záujem prispieť k zamedzeniu komerčnej činnosti s vybranými druhmi mačkovitých šeliem, medveďov a primátov zo strany súkromných a komerčných chovných zariadení, prípadne prispieť k ich ochrane v súlade s cieľmi nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Dôvodom zavedenia zákazu držby vybraných druhov uvedených skupín živočíchov je zároveň snaha predchádzať prenikaniu odchovaných exemplárov a produktov z nich do nelegálneho obchodu.

Novela ďalej upravuje aj výnimky zo zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane („Zákazy podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane sa nevzťahujú na (A) zoologické záhrady, (B) chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, (C) záchytné strediská, (D) zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre druhy alebo poddruhy, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o ochrane, (E) zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu, (F) zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane z dôvodov podľa osobitného predpisu, (G) veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky“) (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o ochrane).

Ustanovenie § 12b zákona o ochrane

Novinkou je tiež zmena ustanovenia § 12b zákona o ochrane („Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov“).

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov uvedených vo vykonávacom predpise [ustanovenie § 15 ods. 5 písm. j) zákona o ochrane] a ich krížencov je povinný (A) viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov, (B) vyhotoviť fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu s kožou s jedinečným vzorom, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a (C) preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov záznamom o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a fotodokumentáciou podľa ustanovenia § 12b ods. 1 písm. b) zákona o ochrane“ (ustanovenie § 12b ods. 1zákona o ochrane).

„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručením kópie časti záznamu o nakladaní s neživým exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny“ (ustanovenie § 12b ods. 2 zákona o ochrane).

„Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu nadobudnutia“ (ustanovenie § 12b ods. 3 zákona o ochrane).

„Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia“ (ustanovenie § 12b ods. 4 zákona o ochrane).

„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu podľa ustanovenia § 12b ods. 1 písm. b) zákona o ochrane, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň zápisu exemplára do záznamu a zašle farebné kópie častí prílohy s vyznačenou zmenou písomne alebo elektronicky ministerstvu spolu so zmenou údajov v zázname podľa ustanovenia § 12b ods. 2 zákona o ochrane“ (ustanovenie § 12b ods. 5 zákona o ochrane).

„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný uchovať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a jeho prílohu podľa ustanovenia § 12b ods. 1 písm. b) zákona o ochrane po dobu desiatich rokov od jeho vyradenia zo záznamu“ (ustanovenia § 12b ods. 6 zákona o ochrane).

„Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“) termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov kategórie a odovzdať ho pod dohľadom štátnej ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia. Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o odovzdaní a jeho kópiu zašle ministerstvu do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára“ (ustanovenie § 12b ods. 7 zákona o ochrane).

„Schválený prevádzkovateľ, ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou, vedie záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného predpisu. Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 12b ods. 8 zákona o ochrane).

Výkon štátneho dozoru

Ďalšou novinkou, ktorú novela priniesla, je aj úprava ustanovenia § 20 zákona o ochrane („Výkon štátneho dozoru“).

Štátny dozor je (A) zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú zákon o ochrane, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, osobitné predpisy a povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe zákona o ochrane alebo osobitných predpisov, (B) objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie zákona o ochrane, všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, osobitných predpisov a povinností vyplývajúcich z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe zákona o ochrane alebo osobitných predpisov“ (ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o ochrane).

„Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa ustanovenia § 14 zákona o ochrane sú oprávnení na účely výkonu štátneho dozoru (A) vstupovať na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť, ak to nie je osobitnými predpismi zakázané alebo sa na to nevyžaduje povolenie, súhlas alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov, (B) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej pobytu, (C) vykonávať potrebné zisťovania, (D) požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru, tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu, (E) požadovať predloženie prvopisov dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať ich kópie, tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu, (F) nazerať do príslušných dokladov, (G) predvolať kontrolovanú osobu na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru, (H) odobrať potrebné vzorky, (I) vykonať odčítanie označenia exemplárov, (J) požadovať od kontrolovanej osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich identifikáciu, vrátane fyzickej manipulácie s nimi ako aj vykonanie odčítania označenia exemplárov, (K) vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe a prvopisy dokladov a iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov, (L) prevziať a odniesť po výzve podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. k)zákona o ochrane exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iných písomností, (M) odňať exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné písomnosti, ak ich kontrolovaná osoba neodovzdala dobrovoľne po výzve podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane, (N) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy“ (ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o ochrane).

„Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru okrem oprávnení podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o ochrane ďalej oprávnený: (A) reagovať na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov zverejnenú na internete alebo v inzercii a to i nepriamo pod utajenou identitou, na účel kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov, (B) vykonať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá reaguje na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane, (C) obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s exemplármi napríklad predať ich alebo iným spôsobom ich previesť do držby inej osoby a to do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru, (D) zastaviť vozidlo na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi, (E) kontrolovať vozidlo na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov a prehľadať vozidlo a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi, (F) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exempláre, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov“ (ustanovenie § 20 ods. 3 zákona o ochrane).

„Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenia podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a), f) a h) až n) zákona o ochrane a povinnosti podľa ustanovenia § 20 ods. 6 písm. d) zákona o ochrane. Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o ochrane).

„Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vykonávajúcemu štátny dozor (A) umožniť vstup na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť; to neplatí, ak ide o stavby pre bezpečnosť štátu, nedotknuteľnosť obydlia týmto ustanovením nie je dotknutá, (B) preukázať svoju totožnosť a miesto pobytu, (C) strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru, (D) podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe, (E) dostaviť sa na predvolanie na účel podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov, (F) predložiť požadované prvopisy dokladov, spisov a iných písomností, (G) umožniť odobratie vzoriek, (H) odovzdať po výzve zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností, (I) umožniť odňatie exemplárov a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne po výzve podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. h) zákona o ochrane, (J) umožniť identifikáciu a kontrolu exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s nimi; kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov fyzicky manipulovať s exemplármi, vrátane zabezpečenia odčítania ich označenia, (K) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy, (L) zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane, (M) zastaviť vozidlo na účely podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. d)zákona o ochrane, (N)umožniť kontrolovať a prehľadať vozidlo, vrátane obsahu batožiny v ňom na účely podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. e)zákona o ochrane, (O) vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa ustanovenia § 20 ods. 13 zákona o ochrane a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu tomuto orgánu, (P) zabezpečiť, aby počas výkonu štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu exemplárov, ako aj k ich odcudzeniu“ (ustanovenie § 20 ods. 5 zákona o ochrane).

„Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov sú povinní (A) preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru, (B) vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím, (C) odovzdať kontrolovanej osobe odobrané exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, o inom správnom delikte alebo o zhabaní podľa zákona o ochrane, (D) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného stíhania“ (ustanovenie § 20 ods. 6 zákona o ochrane).

„Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov súčinnosť pri výkone štátneho dozoru. Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. e) zákona o ochrane, má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. Nárok zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na predvolanie“ (ustanovenie § 20 ods. 7 zákona o ochrane).

„Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb, správcovia a prevádzkovatelia webových stránok sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť totožnosť a adresu podávateľa inzerátu, akékoľvek ďalšie údaje o podávateľovi inzerátu, ako aj o osobách, ktoré na inzerát reagovali, nevyhnutné na dosiahnutie účelu štátneho dozoru“ (ustanovenie § 20 ods. 8 zákona o ochrane).

„Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaných exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaných exemplárov a prípadne ďalšie nevyhnutné údaje, ak sú im známe“ (ustanovenie § 20 ods. 9 zákona o ochrane).

„Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru kladie fyzický odpor alebo ak sa mu sťažuje alebo marí výkon iných úradných úkonov, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov požiadať Policajný zbor o súčinnosť a ochranu. Orgány Policajného zboru sú povinné poskytnúť zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov na základe jeho žiadosti potrebnú súčinnosť alebo ochranu, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní páchateľov priestupkov a iných správnych deliktov“ (ustanovenie § 20 ods. 10 zákona o ochrane).

„Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo na mieste alebo zaznamenať dôležité informácie z vykonaných úkonov, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov spíše záznam o zistených skutočnostiach alebo vykonaných úkonoch, ktorý obsahuje označenie orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov a osoby vykonávajúcej štátny dozor, miesto a čas zistenia skutočnosti alebo vykonania úkonu a ich stručný opis“ (ustanovenie § 20 ods. 11 zákona o ochrane).

„Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila kontrolovaná osoba, vypracuje orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov protokol, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu a osoby vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly a kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona o ochrane, ktoré bolo porušené. Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú osobu, ktorá má právo sa v stanovenej lehote vyjadriť ku kontrolným zisteniam. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Lehotu na vyjadrenie môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov z dôležitých dôvodov na základe žiadosti kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje dodatok k protokolu“ (ustanovenie § 20 ods. 12 zákona o ochrane).

„Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov kontrolovanej osobe v protokole nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, a to bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je povinná predložiť tomuto orgánu písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich vykonania“ (ustanovenie § 20 ods. 13 zákona o ochrane).

„Ak nebolo zistené porušenie zákona o ochrane, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu, predmet štátneho dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu; ak orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov nezistil subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania“ (ustanovenie § 20 ods. 14 zákona o ochrane).

„Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z objasňovania. Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov a povinnosti vyplývajúcej z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe zákona o ochrane alebo osobitných predpisov sa považuje deň ukončenia štátneho dozoru“ (ustanovenie § 20 ods. 15 zákona o ochrane).

„Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť fyzickej osobe poriadkovú pokutu od 100 eur do 1000 eur a podnikateľovi alebo právnickej osobe od 500 eur do 7 000 eur za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za nesplnenie povinností podľa ustanovenia § 20 ods. 5 zákona o ochrane; orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Environmentálneho fondu. Správcom pohľadávky štátu z uložených poriadkových pokút je Environmentálny fond“ (ustanovenie § 20 ods. 16 zákona o ochrane).

„Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dať predviesť prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru“ (ustanovenie § 20 ods. 17 zákona o ochrane).

„Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o ochrane sa primerane vzťahuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 20 ods. 18 zákona o ochrane).

„Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitných predpisov, ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. e) a ods. 5 písm. b) a n) zákona o ochrane sa nepoužijú“ (ustanovenie § 20 ods. 19 zákona o ochrane).

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného textu novely sú predmetom tohto príspevku len vybrané zmeny. Z uvedeného dôvodu odkazujeme aj na plné znenie novely, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. februára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....