Iné

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2011

Novela právnych predpisov upravujúcich problematiku udalostí podliehajúcich medzinárodným zdravotným predpisom priniesla do slovenského právneho poriadku niekoľko zmien. Zaviedla pojem ohrozenie verejného zdravia, rozšírila pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezort zdravotníctva a zaviedla kontaktné miesto Slovenskej republiky.

Dňa 1. júla 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 172/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa novelizuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Novela do zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“) zavádza nový pojem ohrozenie verejného zdravia. Uvedený pojem nahradil pôvodný pojem mimoriadna udalosť. Novela vymedzuje pojem ohrozenie verejného zdravia ako nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah. Novela tiež precizuje pojmy radiačná udalosť, radiačná nehoda a radiačná havária.

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad verejného zdravotníctva“) pribudli nové oprávnenia a povinnosti. Úrad verejného zdravotníctva je po novom oprávnený podávať návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení, ak sa ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území, ktoré presahuje územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Je taktiež povinný každé 3 roky vypracovávať hodnotiacu správu o kvalite pitnej vody zahrňujúcu všetky individuálne dodávky pitnej vody prevyšujúce v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5 000 obyvateľom. Hodnotiacu správu je Úrad verejného zdravotníctva povinný uverejniť do 1 roka od ukončenia 3-ročného obdobia, za ktoré bude hodnotiaca správa vypracovaná, súčasne je povinný ju zaslať Európskej komisii do 2 mesiacov od jej uverejnenia. Vznikla mu tiež povinnosť vypracovávať pre Európsku komisiu hodnotiace správy o kvalite vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách.

Úrad verejného zdravotníctva od 1. júla 2011 plní aj funkciu kontaktného miesta v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou. V tejto súvislosti je zodpovedný za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia. Musí byť tiež nepretržite dostupný pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie, bude vyhodnocovať udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky a môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia. Udalosti, ktoré môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia, je povinný oznámiť Svetovej zdravotníckej organizácii do 24 hodín po ich vyhodnotení a má tiež povinnosť oznámiť uskutočnené opatrenia na zamedzenie šírenia choroby alebo kontaminácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je po novom povinný podávať návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytovať súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba majú novú povinnosť, a to v rozsahu svojej pôsobnosti nariaďovať opatrenia pri ohrození verejného zdravia, poskytnúť súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a kontaktnému miestu pri plnení úloh pri ohrození verejného zdravia.

Novela vymedzila bezpečnú pitnú vodu ako vodu, ktorá neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a ak pitná voda spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. Podľa pôvodnej právnej úpravy mohol regionálny úrad verejného zdravotníctva udeliť za určitých podmienok výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňala limity ukazovateľov pitnej vody. Po novom sú osoby, ktorým bola uvedená výnimka udelená, povinné bez meškania informovať obyvateľstvo o povolení výnimky. Ak by povolenie výnimky mohlo predstavovať riziko ohrozenia zdravia, sú tieto osoby povinné do uvedenej informácie zahrnúť aj postup na ochranu zdravia. Uvedené osoby budú tiež povinné na konci platnosti každej výnimky uskutočniť kontrolu kvality pitnej vody a výsledky kontroly predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Regionálny úrad zdravotníctva bude povinný verejne prístupným spôsobom sprístupňovať informácie o povolených výnimkách, o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody u spotrebiteľa a má tiež novú povinnosť predkladať aktuálny zoznam povolených výnimiek Úradu verejného zdravotníctva, ktorý ho zverejní na internete.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je oprávnený rozšíriť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo látky, ak bude existovať odôvodnené podozrenie z rizika ohrozenia zdravia ľudí, alebo naopak zúžiť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich ukazovateľoch kvality pitnej vody.

Novela zaviedla pojem ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. Jedná sa o ohrozenie verejného zdravia, pri ktorom je potrebné prijať opatrenia podľa ust. § 6 – § 9 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva pri (1) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii, (2) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň, (3) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok, alebo (4) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov. Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa bude môcť Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podať príslušným orgánom civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na (1) ukrytie a na ukončenie ukrytia, (2) evakuáciu a na ukončenie evakuácie, (3) dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia, (4) trvalé presídlenie, (5) použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót, (6) odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany, (7) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti, (8) monitorovanie územia, (9) varovanie obyvateľstva, (10) hygienickú očistu osôb, (11) likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia a (12) vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.

Novela rozširuje definíciu neodkladnej starostlivosti, upravenej zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostiku a liečbu osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....