Verejná správa

Novela zákona o odpadoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2013

Novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch reaguje na súčasný stav, ktorý nerieši problematiku vyradenia starých motorových vozidiel z evidencie, ktoré už fyzicky neexistujú a majiteľ nedokáže preukázať spôsob, akým bolo motorové vozidlo zničené. Akým spôsobom bude uvedenú situáciu možné riešiť Vám bližšie upresníme v nasledujúcom článku.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. júna 2013 novelu zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Schválená novela predmetného zákona reaguje na problém nemožnosti vyradiť z evidencie neexistujúce motorové vozidlo. V prechodnom období od 1. februára 2009 do 31. októbra 2009 existovala možnosť vyradiť z evidencie aj neexistujúce vozidlo, ku ktorému jeho majitelia nevedeli deklarovať spôsob jeho likvidácie. Napriek tomu, v súčasnosti ešte mnoho obyvateľov žiada vyradiť fyzicky neexistujúce vozidlo a zákon im predmetný problém neumožňuje vyriešiť

Zákon o odpadoch rieši problematiku nakladania s odpadmi, pričom upravuje povinnosti subjektov pri predchádzaní vzniku odpadov a rieši aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy. Pre korektné porozumenie problematiky je potrebné najskôr vysvetliť viaceré dôležité pojmy a priblížiť povinnosti držiteľov starých vozidiel.

Zákon o odpadoch definuje odpad ako hnuteľnú vec uvedenú v prílohe č. 1 predmetného zákona, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Keďže novela sa týka vyraďovania motorových vozidiel, takto chápané vozidlo možno primárne na najvyššom stupni zovšeobecnenia podradiť pod viaceré body prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch. Staré, nefunkčné, prípadne inak nepoužiteľné motorové vozidlo možno ponímať ako (1) výrobok, ktorý nezodpovedá požadovanej akosti alebo ako (2) výrobok, ktorý už pre držiteľa nemá upotrebenie. 

V zmysle zákona o odpadoch, starým vozidlom rozumieme vozidlo kategórie M1, N1 a trojkolesové vozidlo kategórie L2e. Pre úplnosť je nevyhnutné vysvetliť, že ak držiteľ žiada motorové vozidlo vyradiť z evidencie alebo má byť vyradené z evidencie, prípadne už bolo vyradené z evidencie, podobne sa naň hľadí ako na staré vozidlo. Z uvedeného možno odvodiť, že staré vozidlo nemusí byť nevyhnutne vozidlo nefunkčné alebo opotrebované. 

O staré vozidlo sa jedná aj v prípade, ak na verejnom priestranstve, ceste alebo mieste, kde z hľadiska ochrany životného prostredia, zachovania estetického vzhľadu či chránenej časti prírody je žiaduce ho odstrániť a zároveň je na uvedených miestach odstavené dlhšie ako 30 dní a jeho držiteľ nie je známy. Rozhodnúť o označení vozidla ako starého môže v správnom konaní aj obvodný úrad životného prostredia.

Staré motorové vozidlo sa nachádza vo vlastníctve istých subjektov, ktoré zákon o odpadoch označuje ako držiteľov. Držiteľa starého motorového vozidla v tomto prípade rozumieme ako držiteľa odpadu. Zákon o odpadoch stanovuje spomenutým držiteľov viaceré povinnosti. Ak je staré vozidlo odpadom, držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

Osoba vykonávajúca zber môže byť podľa ust. § 52a zákona o odpadoch fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (1) vydaný súhlas na zber starých vozidiel, ktorá (2) zber vykonáva pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom starých vozidiel, (3) vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, (4) zber vykonáva výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel, (5) pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala, (6) staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia spracovateľovi starých vozidiel.

Ako sme už uviedli, v súvislosti so starými motorovými vozidlami majú ich držitelia viaceré zákonom uložené povinnosti. Ak držiteľ motorového vozidla disponuje starým vozidlom spĺňajúcim vyššie uvedené predpoklady pre jeho zaradenie medzi odpad, je (1) povinný bezodkladne zabezpečiť, aby sa kompletné motorové vozidlo odovzdalo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel, prípadne spracovateľovi starých vozidiel. Podľa aktuálne platnej legislatívy, spomínaný držiteľ musí z pozície žiadateľa o vyradenie starého vozidla z evidencie spolu so žiadosťou (2) predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie, že spracovateľ alebo osoba vykonávajúca zber vozidlo prevzala. Absencia uvedeného potvrdenia znemožňuje v špecifických prípadoch možnosť vozidlo z evidencie vyradiť. 

Zmienené povinnosti možno označiť za najkľúčovejšie, popri nich však držiteľ má aj ďalšie povinnosti. Týka sa to povinnosti na vlastné náklady zabezpečiť, aby sa staré motorové vozidlo nestalo vecou, ktorá by mohla poškodiť, ohroziť, narúšať alebo iným spôsobom negatívne vplývať na okolité prostredie, obec, krajinu. V priamej súvislosti s uvedeným, zákon prikazuje aj umiestňovať a uchovávať staré vozidlo tak, aby nedošlo k poškodzovaniu, ohrozovaniu, narúšaniu alebo odcudzeniu vozidla. Pokiaľ si tieto povinnosti držiteľ vozidla neplní, správca cesty alebo obec môže na náklady držiteľa vykonať potrebné opatrenia (vozidlo odstrániť, odovzdať obvodnému úradu životného prostredia a upovedomiť všetky dotknuté subjekty).

Napravenie legislatívneho nedostatku v podobe obligatórneho predloženia potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, zber, likvidáciu je výraznou zmenou, ktorou sa odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona o odpadoch odbremenia držitelia starých vozidiel, ktorí inak nevedia deklarovať, ako bolo naložené s vozidlom už fyzicky neexistujúcim.

Doplnením odsekov 10 a 11 do ust. § 51 zákona o odpadoch sa držiteľovi vozidla fyzicky neexistujúceho a z evidencie neodhláseného ponúka možnosť, aby po tom, ako zaplatí poplatok do Environmentálneho fondu, požiadal obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o tom, že staré vozidlo neexistujeNásledne držiteľ starého vozidla je oprávnený predmetné neexistujúce vozidlo odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

Z dôvodovej správy k novele zákona o odpadoch vyplýva, že zákonodarca pri koncipovaní návrhu vychádzal z myšlienky, že staré vozidlo nevyhnutne predstavuje negatívnu záťaž na životné prostredie. To sa odrazilo v povinnosti zaplatiť presne stanovený poplatok do Environmentálneho fondu, ktorý je zdrojom na čerpanie prostriedkov vedúcich k odstráneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Výška požadovaného príspevku do Environmentálneho fondu závisí od dátumu prvej evidencie vozidla vo vzťahu k podanej žiadosti o vyradenie starého vozidla. Suma je odstupňovaná podľa počtu rokov. Držiteľ, ktorý požiada obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencií starého vozidla s účelom jeho vyradenia z evidencie, zaplatí príspevok do Environmentálneho fondu v sume (1) 50 Eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti, (2) 100 Eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 do 20 rokov od podania žiadosti, alebo (3) 150 Eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti.

Uvedená novela zákona o odpadoch nemá žiadne prechodné obdobie a je časovo neobmedzená. 

Novela zákona mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. septembra 2013. Prezident však schválenú novelu zákona vrátil do Národnej rady na opätovné prerokovanie. Očakáva sa, že Národná rada novelu opätovne schváli na niektorej z najbližších schôdzí.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....