Iné

Novela zákona o petičnom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2015

Petičné právo je jedno zo základných politických práv predstavujúcich okrem iného formu priamej demokracie. Petičné právo v sebe odráža uplatnenie princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Zákon o petičnom práve vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva. So zmenami, ktoré prináša aktuálna novela Vás oboznámime v našom článku.

Dňa 28. januára 2015 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“). Podľa dôvodovej správy bolo zákon o petičnom práve potrebné novelizovať v súvislosti s poznatkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na niektoré zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Zo znenia ust. § 1 zákona o petičnom práve je zrejmé, že každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.

Vzhľadom na absenciu konkrétneho vymedzenia subjektov, novela pridaným odsekom 2 do ust. § 1 zadefinovala, že na účely zákona o petičnom práve sa orgánmi verejnej moci rozumejú (1) štátne orgány, (2) orgány územnej samosprávy a (3) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

Po novom sa zavádza tzv. „zástupca“ pre tú osobu, ktorá zastupuje osoby podávajúce petíciu v styku s orgánom verejnej moci. V zmysle znenia ust. § 3 odsek 3 zákona o petičnom práve osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci musí byť plnoletá. Povinnosť ustanoviť zástupcu je zavedená pre všetky petície bez ohľadu na to, či je vymenovaný petičný výbor alebo nie.

Povinnosťou zástupcu bude okrem iného poskytnúť orgánu verejnej moci súčinnosť. V zmysle ust. § 6a ods. 1 je na výzvu príslušného orgánu verejnej moci zástupca povinný do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak zástupca bez objektívneho dôvodu neposkytne súčinnosť v tejto lehote, orgán verejnej moci nie je povinný petíciu vybaviť, o čom musí byť zástupca písomne poučený už vo výzve na poskytnutie súčinnosti zo strany orgánu verejnej moci.

Jednou z kľúčových zmien je zrušenie zákonnej povinnosti uviesť v petícii alebo na petičnom hárku trvalý pobyt osoby v Slovenskej republike. Ako uvádza dôvodová správa, k vypusteniu predmetnej povinnosti došlo aj vzhľadom na Ústavou SR garantované právo každého podávať petíciu.

V zmysle novelizovaného znenia ust. § 4 označeného „podpora petície“ má každý právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili. V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Podmienka uvedenia adresy trvalého pobytu v podpore petície ostáva zachovaná pre prípad, kedy osobitný zákon ustanovuje limit osôb, resp. najnižší počet osôb pre podporu petície alebo podmienku veku.

Petíciu je možné podporiť aj v elektronickej podobe pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty, elektronickej schránky (prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), pripojí zaručený elektronický podpis alebo vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu.

Pokiaľ ide o zhromažďovanie podpisov pod petíciu, zmeny v tomto smere nastali aj v ust. § 4a. Pripomeňme si však základné podmienky, ktoré ostali v zásade nezmenené.

Petíciu a podpisové hárky možno vystaviť na miestach prístupných verejnosti, vrátane takýchto miest v elektronickom prostredí. Na výkon takéhoto práva nie je potrebné povolenie orgánu verejnej moci, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku, porušenie záujmov ochrany prírody a krajiny alebo iné obmedzenie práv alebo právom chránených záujmov iných osôb.

Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť toho, kto dovŕšil 16 rokov veku.

V zmysle novelizovaného odseku 6 predmetného ustanovenia, osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Uvedeným sa podľa dôvodovej správy zabezpečuje integrita obsahu petície voči podporovateľom petície a voči orgánu verejnej správy, pričom analogicky to platí aj pre petície v elektronickej podobe.

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť po novom tzv. unikátne označené, čo má zabezpečiť, aby petičný hárok bolo možné unikátne označiť voľným reťazcom, napr. označením miesta zberu a číslom alebo reťazcom znakov, ktorý je generovaný počítačovým systémom.

Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.

Novela zavádza podanie petície aj v elektronickej podobe, čo podľa dôvodovej správy predstavuje efektívny spôsob zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie.

Podľa ust. § 5 ods. 1 petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. V zmysle odseku 2 sa písomná forma považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak petícia nemá potrebné náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.

Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

Po novom je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Zaviedlo sa teda povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície.

Podľa dôvodovej správy, povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície nadväzuje na ciele Vlády SR vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016, v rámci ktorých chce vláda „priblížiť štát k občanovi“ a „podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora“. Zverejnením výsledku vybavenia petícií sa zároveň zavádza efektívny spôsob kontroly orgánov vybavujúcich petíciu občianskou spoločnosťou.

Podľa doplneného ust. § 5a v prípade sporov o príslušnosť na vybavenie petície, po novom orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude povinný do desiatich pracovných dní od jej doručenia určiť, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť. Úrad vlády SR môže prípadne rozhodnúť, že petíciu vybaví sám.

Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu. V doplnenom ust. § 5d sa však zavádza aj povinné prerokovanie petície so zástupcami petičného výboru, v prípade, že orgán verejnej moci má v úmysle petícii nevyhovieť. Uvedená zmena má podľa dôvodovej správy prispieť k podpore aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou.

V prípade, že petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby.

Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v predošlom odseku prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená.

Ak je petícia určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

Novelizovaný zákon o petičnom práve nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2015, pričom na vybavenie petície doručenej orgánu verejnej moci pred 1. septembrom 2015, sa bude vzťahovať právna úprava účinná do 31.augusta 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....