Iné

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

Aktualizáciou si po novom prechádza aj oblasť výkonu volebného práva. Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva je napríklad rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Dňa 30. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 468/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone volebného práva“).

Novela reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľby poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na požiadavku zjednodušiť voľbu poštou a uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách. Zároveň novela reaguje na poznatky z aplikačnej praxe z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných v roku 2020. Ukázalo sa, že hlasovanie poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prostredníctvom obcí ich trvalého pobytu, prináša veľa úskalí, ktoré spôsobili nespokojnosť voličov. Nespokojnosť vyplynula z doručenia neúplnej zásielky, oneskoreného zasielania zásielok, nedostatočnej komunikácie s voličom, a to podľa toho, ako bola príslušná obec pripravená na voľbu poštou.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o výkone volebného práva priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o výkone volebného práva.

Prvou výraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o výkone volebného práva prináša, je doplnenie nových ustanovení § 11a až 11c zákona o výkone volebného práva, upravujúcich (A) osobitný zoznam voličov, (B) informačný systém pre voľbu poštou a (C) hlasovací preukaz.

„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) pre hlasovanie poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, vyhotovuje a vedie osobitný zoznam voličov v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou podľa ustanovenia § 11b zákona o výkone volebného práva“ (ustanovenie § 11a ods. 1 zákona o výkone volebného práva).

„Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Žiadosť o voľbu poštou možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Na žiadosť podanú iným spôsobom sa neprihliada. Postup podania žiadosti o voľbu poštou ustanovuje zákon v osobitných častiach“ (ustanovenie § 11a ods. 2 zákona o výkone volebného práva).

„V osobitnom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska“ (ustanovenie § 11a ods. 3 zákona o výkone volebného práva). „O voličovi zapísanom do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje: (A) meno a priezvisko, (B) rodné číslo, (C) adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, (D) adresa miesta pobytu v cudzine, (E) e-mailová adresa voliča, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou“ (ustanovenie § 11a ods. 4 zákona o výkone volebného práva).

„Z osobitného zoznamu voličov vyhotoví ministerstvo vnútra zoznam voličov, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Zoznam voličov podľa prvej vety ministerstvo vnútra odovzdá v listinnej podobe v deň konania volieb príslušnej okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok. O voličovi zapísanom do zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje: (A) meno a priezvisko, (B) rodné číslo, (C) štát miesta pobytu v cudzine“ (ustanovenie § 11a ods. 5 zákona o výkone volebného práva). „V zozname voličov podľa ustanovenia § 11a ods. 5 zákona o výkone volebného práva sa voliči vedú v časovom poradí, v akom boli návratné obálky doručené.

„Na účely vyhotovenia zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku voľby poštou podľa osobitných častí tohto zákona o výkone volebného práva oznámi ministerstvo vnútra v deň konania volieb okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou údaj o počte voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov. Do tohto počtu sa nezapočítava počet voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorých návratná obálka nebola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb“ (ustanovenie § 11a ods. 7 zákona o výkone volebného práva). „Zoznam voličov podľa ustanovení § 9, § 11 a § 11a ods. 1 zákona o výkone volebného práva je neverejný zoznam, pričom údaje z neho nebudú poskytované tretím stranám, ak tento zákon o výkone volebného práva neustanovuje inak“ (ustanovenie § 11a ods. 8 zákona o výkone volebného práva).

„Ministerstvo vnútra utvára a spravuje informačný systém pre voľbu poštou. Prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou môžu voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, elektronicky požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende“ (ustanovenie § 11b ods. 1 zákona o výkone volebného práva). „Ministerstvo vnútra na účel voľby poštou spracúva osobné údaje voliča v rozsahu podľa ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o výkone volebného práva“ (ustanovenie § 11b ods. 2 zákona o výkone volebného práva).

„Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a v referende voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu“ (ustanovenie § 11c ods. 1 zákona o výkone volebného práva). „Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb“ (ustanovenie § 11c ods. 2 zákona o výkone volebného práva).

„Ministerstvo vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorí požiadali o voľbu poštou, v rozsahu údajov meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou; to neplatí, ak volič zápis v osobitnom zozname voličov zrušil podľa osobitných častí tohto zákona o výkone volebného práva“ (ustanovenie § 11c ods. 3 zákona o výkone volebného práva). „Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o výkone volebného práva. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb“ (ustanovenie § 11c ods. 4 zákona o výkone volebného práva).

„Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať (A) údaje o voličovi podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o výkone volebného práva, (B) adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz“ (ustanovenie § 11c ods. 5 zákona o výkone volebného práva). „Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti“ (ustanovenie § 11c ods. 6 zákona o výkone volebného práva).

„Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom“ (ustanovenie § 11c ods. 7 zákona o výkone volebného práva). „Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej menšiny. Hlasovací preukaz musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o výkone volebného práva. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva“ (ustanovenie § 11c ods. 8 zákona o výkone volebného práva).

„O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, údaje o voličovi podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o výkone volebného práva a dátum jeho vydania. Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá“ (ustanovenie § 11c ods. 9 zákona o výkone volebného práva). „Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku“ (ustanovenie § 11c ods. 10 zákona o výkone volebného práva).

Novinkou je aj nové ustanovenie § 60a zákona o výkone volebného práva („Spoločné ustanovenia o voľbe poštou“).

„Hlasovacie lístky pre voľbu poštou obsahujú údaje podľa ustanovenia § 55 ods. 3 zákona o výkone volebného práva a označenie, že ide o hlasovacie lístky pre voľbu poštou. Hlasovacie lístky pre voľbu poštou zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb“ (ustanovenie § 60a ods. 1 zákona o výkone volebného práva). „Volič na jednom hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na tomto hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť“ (ustanovenie § 60a ods. 2 zákona o výkone volebného práva).

„Volič vkladá hlasovací lístok do obálky na hlasovanie a zalepenú obálku na hlasovanie vkladá do návratnej obálky, ktorá mu bola doručená ministerstvom vnútra a ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU“ a je na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód“ (ustanovenie § 60a ods. 3 zákona o výkone volebného práva). „Volič, ktorého zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, môže požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie na adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr desať dní predo dňom konania volieb alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť“ (ustanovenie § 60a ods. 4 zákona o výkone volebného práva).

„Do výsledku hlasovania poštou sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 11c ods. 3 zákona o výkone volebného práva, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra v lehote podľa prvej vety; obec voliča zo zoznamu voličov podľa ustanovenia § 11 zákona o výkone volebného práva vyčiarkne s poznámkou, že volič hlasoval poštou. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra okrskovým volebným komisiám utvoreným pre osobitné okrsky v deň konania volieb“ (ustanovenie § 60a ods. 5 zákona o výkone volebného práva).

„Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v deň konania volieb zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa ustanovenia § 11a ods. 5 zákona o výkone volebného práva. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok obálky do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac obálok na hlasovanie, sú všetky tieto obálky neplatné“ (ustanovenie § 60a ods. 6 zákona o výkone volebného práva). „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok zisťuje výsledky hlasovania poštou v deň konania volieb od osemnástej hodiny. Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania poštou sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4, § 61 a § 62 zákona o výkone volebného práva primerane“ (ustanovenie § 60a ods. 7 zákona o výkone volebného práva).

„Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice poštou nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zápisnice zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou“ (ustanovenie § 60a ods. 8 zákona o výkone volebného práva).

„Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza (A) počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená, (B) počet odovzdaných obálok na hlasovanie, (C) počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu, (D) počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, (E) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií“ (ustanovenie § 60a ods. 9 zákona o výkone volebného práva).

„Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne doručí ministerstvu vnútra jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania poštou“ (ustanovenie § 60a ods. 10 zákona o výkone volebného práva). „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou“ (ustanovenia § 60a ods. 11 zákona o výkone volebného práva). „Na overovanie zápisníc okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky okresnou volebnou komisiou pre voľbu poštou sa vzťahuje ustanovenie § 64 zákona o výkone volebného práva primerane“ (ustanovenie § 60a ods. 12 zákona o výkone volebného práva).

„Okresná volebná komisia pre voľbu poštou v zápisnici o výsledku voľby poštou uvádza (A) počet osobitných okrskov a počet okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky, ktoré doručili výsledok hlasovania poštou, (B) počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov, (C) počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená, (D) počet odovzdaných obálok na hlasovanie, (E) celkový počet platných hlasov, (F) počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu, (G) počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, (H) počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií“ (ustanovenie § 60a ods. 13 zákona o výkone volebného práva).

„Na vyhotovenie zápisnice okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa vzťahuje ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o výkone volebného práva primerane. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku voľby poštou a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice štátnej komisii. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie“ (ustanovenie § 60a ods. 14 zákona o výkone volebného práva).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. marca 2023.

Publikované dňa 17.01.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....