Iné

Novela zákona o podpore cestovného ruchu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2011

Zmeny v podpore cestovného ruchu sa dotknú dvoch oblastí. Prvou je poskytovanie dotácií a druhou oblasťou je zavedenie možnosti obcí združovať sa bez splnenie podmienky spoločného katastrálneho územia. Okrem uvedených zmien novela tiež precíznejšie upravuje zrušenie a zánik organizácií cestovného ruchu a zavádza niektoré štrukturálne zmeny v organizáciách cestovného ruchu.

Zákon č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (ďalej len „novela“) nadobudne účinnosť 1. decembra 2011. O zákone č. 91/2010 sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO č. 03/2010.

Najdôležitejšou zmenou, ktorú zavedie novela, je upresnenie zdrojov financovania organizácií cestovného ruchu. Podľa nového znenia ustanovenia § 28 budú zdrojom financovania okrem doterajších zdrojov aj nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie a ostatné príjmy. Medzi ostatné príjmy zaraďujeme napr. nový nástroj Európskeho investičného fondu JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky), Švajčiarsky finančný mechanizmus alebo Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru.

Podmienkou poskytnutia dotácie bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a organizáciou cestovného ruchu. Uvedené ministerstvo nahradí súčasne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z dôvodu zrušenia Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a nahradenia jej kompetencií organizáciami spadajúcimi pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Uvedená zmluva musí po novom okrem súčasných náležitostí obsahovať aj (1) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, (2) podmienky poskytnutia dotácie, (3) spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie, (4) lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov, (5) lehotu a spôsob zúčtovania dotácie a (6) lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie.

Novela súčasne obmedzuje výšku poskytnutých dotácií. Oblastnej organizácii cestovného ruchu (ďalej len „oblastná organizácia“) bude v zmysle ustanovenia § 29 ods. 4 písm. a) poskytnutá dotácia vo výške súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie bude obmedzená na 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „krajská organizácia“), výška uvedenej dotácie bude znížená o 10%. Dotácia krajskej organizácii bude v zmysle nového znenia ustanovenia § 29 ods. 4 písm. b) poskytnutá v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii bude ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Na poskytnutie uvedených dotácií nebude v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 právny nárok.

Termín na doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie a návrhu projektu ministerstvu novela posúva z 15. februára na 15. marec. Členovia oblastnej organizácie budú po novom povinní poskytnúť informácie o výške vybratej dane za ubytovanie a o výške dane za ubytovanie už do konca februára, v súčasnosti sú povinní nahlásiť uvedené informácie do konca marca. K žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ v súčasnosti povinný doložiť doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok, po novom bude potrebné doložiť uvedený doklad za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Zmení sa tiež lehota na poskytnutie dotácie z 3 mesiacov na 30 pracovných dní.

Ministerstvo bude po novom viesť evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách a na svojej webovej adrese bude zverejňovať zoznam (1) žiadateľov o dotácie, (2) zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia, (3) sumu poskytnutej dotácie a (4) zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch bude volený na 5 ročné funkčné obdobie. Funkciu bude môcť zastávať maximálne 2 po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Návrh kandidáta na generálneho riaditeľa bude predkladať minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na schválenie Rade agentúry. Schváleného kandidáta bude vymenovávať a so súhlasom Rady agentúry odvolávať minister.

Rada agentúry bude zriadená ministrom ako poradný a kontrolný orgán ministra. Bude mať 11 členov, každého člena bude vymenovávať a odvolávať minister, a to (1) jedného člena rady na návrh príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, (2) jedného člena rady na návrh akademických obcí vysokých škôl s katedrou cestovného ruchu, (3) jedného člena rady na návrh krajských organizácií, (4) jedného člena rady na návrh Združenia miest a obcí Slovenska, (5) dvoch členov rady na návrh profesijných zväzov cestovného ruchu na Slovensku a (6) štyroch členov rady na návrh oblastných organizácií.

Zmeny nastanú aj v ustanovení § 12, ktorý upravuje zánik krajskej organizácie. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia sa krajská organizácia zruší rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra bude ministerstvu podávať likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie.

Nové ustanovenie § 31a upravuje termíny pre žiadosti o dotáciu na rok 2012, a to do 15. marca 2012 pre oblastné organizácie a do 15. apríla 2012 pre krajské organizácie. Pre žiadosť o dotáciu na rok 2013 je stanovený spoločný termín do 15. maca 2013. Výška dotácie pre rok 2013 bude oblastným organizáciám poskytnutá v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, maximálne do výšky 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Výška dotácie pre rok 2013 bude krajským organizáciám poskytnutá v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, maximálne do výšky 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie, ktoré sú členmi krajskej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Organizácie cestovného ruchu budú povinné do 15. apríla 2012 predložiť ministerstvu doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....