Iné

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja

  • Vydanie: ULC PRO BONO 07/2023

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja má priniesť najmä prepojenie legislatívnej úpravy podpory regionálneho rozvoja a nástrojov implementácie európskych štrukturálnych fondov. Novelou dôjde k prepojeniu procesov implementácie európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja a nastaveniu nedopytového mechanizmu implementácie integrovaných územných investícií.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon  č. 311/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o podpore sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci“), (B) zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) a (C) zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevkoch“).

  • Cieľ novely

Cieľom novely je zakotvenie niektorých mechanizmov vo vzťahu k už existujúcej právnej úprave zákona o príspevkoch za účelom efektívnejšieho využitia zdrojov z európskych fondov s prihliadnutím na územné potreby. Novela upravuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja, ktorých cieľom je implementácia mimo dopytového výberu projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií vychádzajúcich z integrovaných územných stratégií. Obe rady predstavujú participatívne územné fórum, združujúce relevantných aktérov z prostredia územnej samosprávy, štátnej správy a súkromného a občianskeho sektora. Novela zároveň upravuje aj procesné náležitosti, ktorými reaguje na aktuálnu situáciu nárastu cien, predovšetkým stavebných komodít, zavedením možnosti poskytovania dodatočnej dotácie za splnenia zákonom stanovených podmienok. Zároveň sa umožňuje navýšenie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu, ak táto zmena nemá vplyv na zmenu podmienok poskytnutia dotácie. V záujme urýchlenia kontrolných procesov novela precizuje spôsob výkonu finančnej kontroly poskytnutej dotácie Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o podpore a ďalších zákonov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o podpore a vyššie uvedených právnych predpisov.

Jednou z prvých zmien, ktorú novela do zákona o podpore priniesla, je modifikácia ustanovení § 2 písm. d), h) a l) zákona o podpore a doplnenie nového ustanovenia § 2 písm. e) zákona o podpore.

„Na účely tohto zákona o podpore územie udržateľného mestského rozvoja je katastrálne územie jadrového mesta územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „jadrové mesto“) a katastrálne územie ďalších miest a obcí, v súlade s pravidlami definovania územia udržateľného mestského rozvoja zverejnenými na webovom sídle ministerstva investícií, ktoré spolu s územím jadrového mesta tvoria územie udržateľného mestského rozvoja; územím udržateľného mestského rozvoja Bratislavy je územie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 2 písm. d) zákona o podpore).

„Na účely tohto zákona o podpore jadrové mesto je mesto s najväčším počtom obyvateľov v rámci ťažiska osídlenia najvyššej úrovne alebo druhej úrovne“ (ustanovenie § 2 písm. e) zákona o podpore).

„Na účely tohto zákona o podpore partnerstvo je forma spolupráce medzi Radou partnerstva, Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja, riadiacim výborom najmenej rozvinutého okresu a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný rozvoj“ (ustanovenie § 2 písm. h) zákona o podpore).

„Na účely tohto zákona o podpore regionálna rozvojová agentúra je záujmové združenie právnických osôb, ktorú tvoria najmenej štyri subjekty územnej spolupráce a jej cieľom je zvyšovať najmä trvalý rast ekonomického, sociálneho a územného potenciálu regiónu“ (ustanovenie § 2 písm. l) zákona o podpore).

Novinkou je ďalej napríklad doplnenie nových ustanovení § 7 ods. 2 a 7 zákona o podpore.

„Integrovaná územná stratégia predstavuje programovú, realizačnú a finančnú časť programu rozvoja vyššieho územného celku, ktorá bude špecificky podporená zo zdrojov fondov Európskej únie, prípadne prostredníctvom integrovaných územných investícií“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o podpore).

„Integrovanú územnú stratégiu vrátane jej aktualizácií prerokúva a schvaľuje Rada partnerstva“ (ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o podpore).

Novela do zákona o podpore dopĺňa tiež nové ustanovenia § 8a ods. 4 až 6 zákona o podpore.

„Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý predstavuje programovú, realizačnú a finančnú časť spoločného programu rozvoja obcí územia udržateľného mestského rozvoja, ktorá bude špecificky podporená zo zdrojov fondov Európskej únie, prípadne prostredníctvom integrovaných územných investícií“ (ustanovenie § 8a ods. 4 zákona o podpore).

„Vypracovanie integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja zabezpečuje jadrové mesto v spolupráci s územne príslušnými obcami“ (ustanovenie § 8a ods. 5 zákona o podpore). „Integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja a jej aktualizáciu prerokúva a schvaľuje Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja“ (ustanovenie § 8a ods. 6 zákona o podpore).

Z pohľadu subjektov územnej spolupráce dochádza po novom k doplneniu nových ustanovení § 13 ods. 11 až 14 zákona o podpore.

„Ministerstvo investícií môže zmenou výzvy navýšiť disponibilné finančné prostriedky vyčlenené na výzvu alebo predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. e) zákona o podpore, ak táto zmena nemá vplyv na zmenu účelu poskytnutia dotácie podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. b) zákona o podpore a na zmenu podmienok poskytnutia dotácie podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. c) zákona o podpore. Zmenu výzvy schvaľuje minister. Informáciu o zmene výzvy ministerstvo investícií bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 13 ods. 11 zákona o podpore).

„Ministerstvo investícií môže prijímateľovi dotácie poskytnúť finančné prostriedky na dofinancovanie účelu projektu na základe písomnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie účelu projektu, ak (A) ministerstvo investícií disponuje finančnými prostriedkami na poskytnutie dofinancovania účelu projektu, (B) sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa aktivít projektu a bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a (C) prijímateľ dotácie dodrží pravidlá podľa osobitného predpisu a zároveň splní limity stanovené ministerstvom investícií, ktoré zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 13 ods. 12 zákona o podpore).

„Finančné prostriedky na dofinancovanie účelu projektu sa poskytujú na základe zmeny zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a postupom v nej dohodnutom“ (ustanovenie § 13 ods. 13 zákona o podpore). „Na poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie účelu projektu sa neuplatňuje postup pri poskytovaní dotácie podľa ustanovení § 13 ods. 4 až 6 a 8 a 9 zákona o podpore“ (ustanovenie § 13 ods. 14 zákona o podpore).

  • Zákon o pomoci

V rámci zákona o pomoci dochádza novelou napríklad k doplneniu nových ustanovení § 28a ods. 11 a § 28b ods. 5 zákona o pomoci.

„Poskytovateľ postupom podľa ustanovení § 28a ods. 1 až 10 zákona o pomoci môže uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako prijímateľom, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vrátiť bezdôvodné obohatenie, alebo ide o osobu, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou alebo ovládanou osobou prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa; plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi. Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa“ (ustanovenia § 28a ods. 11 zákona o pomoci).

„Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak (A) z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vydať bezdôvodné obohatenie, alebo (B) ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou alebo ovládanou osobou prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa“ (ustanovenie § 28b ods. 5 zákona o pomoci).

  • Zákon o EŠIF

Do zákona o EŠIF novela dopĺňa nové ustanovenia § 25a ods. 4 a 5 zákona o EŠIF.

„Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok aj na projekt, ktorého realizáciu bude podľa zmluvy podľa ustanovenia § 25 zákona o EŠIF prijímateľ povinný ukončiť po uplynutí obdobia oprávnenosti výdavkov, ak: (A) sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 25a ods. 1 zákona o EŠIF a (B) je podľa zmluvy podľa ustanovenia § 25 zákona o EŠIF prijímateľ povinný financovať výdavky na ukončenie realizácie projektu z vlastných zdrojov“ (ustanovenie § 25a ods. 4 zákona o EŠIF). „Postup podľa ustanovení § 25a ods. 1 až 3 zákona o EŠIF sa uplatní aj na projekty, ktorým sa poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 25a ods. 5 zákona o EŠIF).

V rámci zákona o príspevkoch došlo najmä k doplneniu osobitných ustanovení k priamemu poskytnutiu príspevku (ustanovenie § 22a zákona o príspevkoch).

„Príspevok na fázovaný projekt podľa osobitného predpisu sa prijímateľovi poskytuje na základe zmluvy podľa ustanovenia § 22 zákona o príspevkoch a zmluvy podľa osobitného predpisu po overení splnenia podmienok ustanovených osobitným predpisom. Právny nárok na poskytnutie príspevku podľa tohto ustanovenia § 22a ods. 1 zákona o príspevkoch vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa ustanovenia § 22 zákona o príspevkoch, ak zmluva podľa osobitného predpisu obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa týkajúcich sa fázovania projektu“ (ustanovenie § 22a ods. 2 zákona o príspevkoch).

„Príspevok na projekt oprávnený na priame poskytnutie príspevku podľa osobitného predpisu sa prijímateľovi poskytuje na základe zmluvy uzavretej podľa ustanovenia § 22 zákona o príspevkoch po overení splnenia podmienok ustanovených osobitným predpisom. Poskytovateľ koná v postavení budúcej zmluvnej strany zmluvy podľa ustanovenia § 22 zákona o príspevkoch“ (ustanovenie § 22a ods. 2 zákona o príspevkoch).

„Na poskytnutie príspevku podľa ustanovení § 22a ods. 1 a 2 zákona o príspevkoch sa neuplatňuje postup pri poskytovaní príspevku podľa ustanovení § 13 ods. 2, 4 a 5, § 14 až 21, § 22 ods. 4 písm. a) a b) a § 23 až 27 zákona o príspevkoch. Ustanovenia § 22 ods. 3 a ods. 4 písm. c) a d) zákona o príspevkoch sa použijú primerane“ (ustanovenie § 22a ods. 3 zákona o príspevkoch).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. septembra 2023 a čiastočne (B) dňa 01. apríla 2024.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....