Iné

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2014

Po novom sa vymedzia podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok. Uvedená zmena umožní súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Okrem uvedenej zmeny novela zakotví úpravu, ktorej potreba vyplynula z praxe.

Novela zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „novela“) nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2015.

Novela po novom stanoví podmienky na vznik osobitného príspevku, upravené ust. § 16. Osobitný príspevok bude podľa nového znenia ust. § 16 ods. 1 písm. a) patriť fyzickej osobe, ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy.

Podmienka dohodnutého príjmu bude splnená napríklad, ak bude zamestnanec zamestnaný na polovičný pracovný úväzok, teda 20 hodín týždenne a bude poberať mesačnú mzdu vo výške 0,5 násobku mesačnej minimálnej mzdy, resp. ak je mzda vyjadrená ako hodinová, tak bude musieť poberať mzdu vo výške hodinovej minimálnej mzdy, upravenej zákonom. Súčasná právna úprava priznáva osobitný príspevok osobe, ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy.

Ďalším subjektom s nárokom na osobitný príspevok bude podľa nového znenia ust. § 16 ods. 1 písm. b) fyzická osoba, ak pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spĺňala ustanovené podmienky. Ide o podmienky, že (1) nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine, (2) neplnila povinnú školskú dochádzku, (3) nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia, (4) nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok, alebo (5) nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Nárok na osobitný príspevok osoby, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu dlhodobo nezamestnaný občan, zostáva zachovaný aj po novele.

Na osobitný príspevok bude mať podľa ust. § 16 ods. 1 písm. c) nárok aj osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorý bol dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy. Súčasná právna úprava priznáva nárok na osobitný príspevok členovi domácnosti len vtedy, ak sa mu prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.

Osobitný príspevok bude podľa nového znenia ustanovenia ust. § 16 ods. 3 novom patriť aj fyzickej osobe, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a). Osobitný príspevok bude osobe patriť v rozsahu a vo výške, v ktorom by jej patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.

Ak bolo osobe vydané rozhodnutie o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že si osoba nesplnila povinnosť podľa ust. § 28 ods. 2 písm. a) a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) zistí, že osoba neplnila podmienku podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a), podľa nového znenia ust. § 16 ods. 5 uvedenej osobe vznikne nárok na osobitný príspevok až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku.

Po novom už nebude podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok ukončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu prekročenia hranice príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pre vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

Výšku osobitného príspevku upraví nové znenie ust. § 16 ods. 2. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia bude osobitný príspevok patriť fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to (1) vo výške 126,14 Eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov a (2) vo výške 63,07 Eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov. Súčasná právna úprava priznáva nárok na osobitný príspevok najviac šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to vo výške 63,07 Eura mesačne.

Novela doplnením ust. § 10 ods. 8 o nové písmená c) až e) rozšíri skupiny osôb, ktorých sa nebude týkať povinnosť vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti, prác na predchádzanie mimoriadnym situáciám, prác počas mimoriadnych situácií, alebo odstraňovania následkov mimoriadnych situácií (ďalej len „aktivačná činnosť“). Po novom nebude okrem súčasnej skupiny osôb vykonávať aktivačnú činnosť ani poberateľ predčasného starobného dôchodku a tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Tiež sa zmäkčí inštitút odstúpenia od zmluvy o výkone aktivačných činností úradom práce, ak povinná osoba poruší dohodu o vykonávaní aktivačných činností. Odstúpenie od zmluvy bude po novom fakultatívne, súčasná právna úprava zakotvuje povinnosť úradu práce odstúpiť od zmluvy.

Osobitný príspevok sa po novom bude môcť poskytovať pomerne. Podľa nového znenia ust. § 18 ods. 7 sa osobitný príspevok za kalendárny mesiac bude poskytovať pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorých je splnená podmienka trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Podmienkou na vznik nároku na osobitný príspevok teda nebude povinnosť pracovného vzťahu trvajúceho celý kalendárny mesiac, osobitný príspevok sa bude môcť poskytnúť napríklad aj za 5 dní alebo 20 dní. Súčasná právna úprava pomerné poskytovanie osobitného príspevku neumožňuje.

Prechodné ustanovenia novela upravuje ust. § 33 pomerne rozsiahle. Podľa uvedeného ustanovenia o nárokoch pred dňom 1. januára 2015 sa bude rozhodovať aj po 31. decembri 2014 podľa zákona účinného do dňa 31. decembra 2014.

O nároku na osobitný príspevok, ktorý vznikol pred dňom 1. január 2015 a o ktorom do dňa 31. decembra 2014 nebolo právoplatne rozhodnuté, sa rozhodne za obdobie do dňa 31. decembra 2014 podľa zákona účinného do dňa 31. decembra 2014 a za obdobie po dni 31. decembri 2014 podľa zákona účinného odo dňa 1. januára 2015.

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí najneskôr do dňa 31. januára 2015 nárok na osobitný príspevok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015 a ktorý trvá po dni 31. decembri 2014, podľa zákona účinného odo dňa 1. januára 2015. Podmienka vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a podmienka postavenia fyzickej osoby ako dlhodobo nezamestnaného občana pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu sa na účely prehodnotenia nároku na osobitný príspevok podľa prvej vety budú považovať za splnené.

Ak po prehodnotení nároku na osobitný príspevok budú splnené podmienky nároku na osobitný príspevok, do obdobia poskytovania osobitného príspevku podľa ust. § 16 ods. 2 účinného odo dňa 1. januára 2015 sa započíta aj obdobie poskytovania osobitného príspevku do prehodnotenia nároku na osobitný príspevok. Ak po prehodnotení nároku na osobitný príspevok nebudú splnené podmienky nároku na osobitný príspevok podľa ust. § 16 ods. 1 písm. a) účinného odo dňa 1. januára 2015, osobitný príspevok sa poskytne podľa zákona účinného do dňa 31. decembra 2014.

Osobitný príspevok bude patriť aj fyzickej osobe, ktorej ku dňu 31. decembru 2014 patril aktivačný príspevok z dôvodu trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a patrí jej aj po 31. decembri 2014 a ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo pred vznikom obdobného pracovného vzťahu splnila podmienku podľa ust. § 16 ods. 1 písm. b) účinného odo dňa 1. januára 2015, pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah bol dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutý príjem z tohto pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bude najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času a najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy. Ustanovenia § 16 ods. 2 až 5 účinné odo dňa 1. januára 2015 budú platiť rovnako.

Ak fyzická osoba splní podmienky podľa predchádzajúceho odseku, do obdobia poskytovania osobitného príspevku podľa ust. § 16 ods. 2 účinného odo dňa 1. januára 2015 sa započíta aj obdobie, počas ktorého jej patril aktivačný príspevok z dôvodu trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu do vzniku nároku na poskytnutie osobitného príspevku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....