Verejná správa

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2022

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša do slovenskej legislatívy najmä zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, ale taktiež precizuje ustanovenia, týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 17. februára 2022 zákon č. 67/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o poskytovateľoch sa novelou menia a dopĺňajú aj (A) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), (B) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), (C) zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) a (D) zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NZIS“).

Cieľ novely

Cieľom novely je zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Ďalej sa novelou precizujú ustanovenia týkajúce sa podmienokakreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania. Na základe potrieb aplikačnej praxe a v súlade s cieľmi rezidentského štúdia ako nástroja na doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušnými špecialistami sa upravujú niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024 sa z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia uplatnenia zdravotníckych pracovníkov z cudziny upravujú podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Skracujú sa lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov. V súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže predlžuje aj na obdobie po ukončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a odkazujeme na plné znenie novely zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ovládanie štátneho jazyka

Prvou výraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o poskytovateľoch priniesla, je zakotvenie nového ustanovenia § 34b zákona o poskytovateľoch („Ovládanie štátneho jazyka“).

„Ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o (A) úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka, (B) úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky podľa osobitného predpisu, (C) odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o poskytovateľoch v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku alebo (D) ovládaní štátneho jazyka vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ (ustanovenie § 34b ods. 1 zákona o poskytovateľoch).

„Žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka podáva cudzinec ministerstvu zdravotníctva. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu alebo telefónne číslo a podpis cudzinca. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 34b ods. 2 zákona o poskytovateľoch). „K žiadosti podľa ustanovenia § 34b ods. 2 zákona o poskytovateľoch cudzinec doloží kópiu (A) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o poskytovateľoch alebo (B) dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o poskytovateľoch v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v štátnom jazyku“ (ustanovenie § 34b ods. 3zákona o poskytovateľoch).

„Ak žiadosť nemá náležitosti podľa ustanovenia § 34b ods. 2 a 3 zákona o poskytovateľoch, ministerstvo zdravotníctva vyzve cudzinca, aby najneskôr v deň konania overenia ovládania štátneho jazyka doplnil chýbajúce doklady“ (ustanovenie § 34b ods. 4 zákona o poskytovateľoch). „Overenie ovládania štátneho jazyka vykonáva ministerstvo zdravotníctva podľa osobitného predpisu najmenej dvakrát ročne“ (ustanovenie § 34b ods. 5 zákona o poskytovateľoch). „Termín overenia ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva oznámi cudzincovi najneskôr 10 dní pred overením ovládania štátneho jazyka“ (ustanovenie § 34b ods. 6 zákona o poskytovateľoch).

„Ak sa cudzinec nezúčastní overenia ovládania štátneho jazyka v termíne podľa ustanovenia § 34b ods. 6 zákona o poskytovateľoch, konanie o overení ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva zastaví“ (ustanovenie § 34b ods. 7 zákona o poskytovateľoch). „Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ovládaní štátneho jazyka do 30 kalendárnych dní odo dňa overenia ovládania štátneho jazyka uvedeného v oznámení podľa ustanovenie § 34b ods. 6 zákona o poskytovateľoch“ (ustanovenie § 34b ods. 6 zákona o poskytovateľoch). „Ak cudzinec v overení ovládania štátneho jazyka nevyhovel, môže overenie opakovať v termíne určenom ministerstvom zdravotníctva. Cudzinec podľa prvej vety môže opakovane podať žiadosť podľa ustanovenia § 34b ods. 2 zákona o poskytovateľoch, doklady podľa ustanovenia § 34b ods. 3 zákona o poskytovateľoch nepredkladá“ (ustanovenie § 34b ods. 9 zákona o poskytovateľoch). „Podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva“ (ustanovenie § 34b ods. 10 zákona o poskytovateľoch).

Zmeny sa dotkli aj oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, a to doplnením nových ustanovení § 39 ods. 5 až 11 zákona o poskytovateľoch.

„Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (ustanovenie § 40 zákona o poskytovateľoch), zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy obsahuje najmä (A) úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa ustanovenia § 33 ods. 1 a 8 zákona o poskytovateľoch, (B) čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, (C) úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa ustanovenia § 33 ods. 5 zákona o poskytovateľoch, ak takú získal, (D) kópiu dokladu, na základe ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) až d) zákona o poskytovateľoch, (E) názov špecializačného odboru alebo názov certifikovanej pracovnej činnosti“ (ustanovenie § 39 ods. 5 zákona o poskytovateľoch).

„Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy“ (ustanovenie § 39 ods. 6 zákona o poskytovateľoch). „Ak v ustanovení § 39 ods. 8 a 9 zákona o poskytovateľoch nie je ustanovené inak, zdravotnícky pracovník, ktorý je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, môže po uplynutí skúšobnej doby požiadať zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Zamestnávateľ po vzájomnej dohode so zdravotníckym pracovníkom podá žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacej ustanovizni najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zdravotníckeho pracovníka“ (ustanovenie § 39 ods. 7 zákona o poskytovateľoch).

„Zdravotnícky pracovník, ktorý je držiteľom licencie (ustanovenie § 68 zákona o poskytovateľoch), držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ustanovenie § 11 zákona o poskytovateľoch) alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami môže požiadať samosprávny kraj o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy; samosprávny kraj podá žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacej ustanovizni najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zdravotníckeho pracovníka“ (ustanovenie § 39 ods. 8 zákona o poskytovateľoch)

„Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva a do sústavného vzdelávania (ustanovenie § 40 zákona o poskytovateľoch) podáva vzdelávacej ustanovizni zdravotnícky pracovník“ (ustanovenie § 39 ods. 9zákona o poskytovateľoch). „Zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, predkladá so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa ustanovenia § 39 ods. 6 až 8 zákona o poskytovateľoch aj rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (ustanovenie § 35 zákona o poskytovateľoch)“ (ustanovenie § 39 ods. 10 zákona o poskytovateľoch). „Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy sa jednotlivé zdravotnícke povolania (ustanovenie § 27 ods. 1 a 2 zákona o poskytovateľoch) nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti sú pri zaraďovaní do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy vzájomne nezastupiteľné“ (ustanovenie § 39 ods. 11 zákona o poskytovateľoch).

Novela priniesla do zákona o poskytovateľoch aj zmenu prílohy č. 3 zákona o poskytovateľoch, a to najmä v rozsahu zmeny (A) označenia názvov profesijných titulov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike, (B) označenia názvov udeľujúcich orgánov a názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike, (C) označenia názvov profesijných titulov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike, (D) označenia názvov udeľujúcich orgánov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia v zdravotníckom povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike.

Okrem zákona o poskytovateľoch dochádza novelou aj k drobným zmenám v zákone o zdravotnej starostlivosti, zákone o zdravotných poisťovniach, zákone o liekoch a zákone o NZIS.

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť (A) dňa 15 marca 2022, (B) dňa 01. apríla 2022 a (C) dňa 30. júna 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....