Iné

Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

Nová právna úprava prichádza aj do oblasti posudzovania zhody výrobku. Rozsiahla novela prináša množstvo zmien nielen v predpisoch posudzovania zhody výrobkov, ale aj v oblasti „zákona o ekodizajne“, „zákona o výbušninách“, či „zákona o technickej normalizácii“.

Dňa 18. júna 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 259/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad novelizovaných právnych predpisov

Okrem zákona o posudzovaní zhody novela mení a dopĺňa aj: (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch), (B) zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o ekodizajne“), (C) zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), (D) zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obmedzení používania“), (E) zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbušninách“), (F) zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o poskytovaní informácií“) a (G) zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o technickej normalizácii).

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely vyberáme len najdôležitejšie zmeny a zároveň odkazujeme na plné znenie novely, dostupné v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Prehľad zmien

(1) Spresňuje sa postup upravujúci rozhodovanie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o tzv. výnimkách podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o posudzovaní zhody, ktorým úrad môže rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa ustanovenia § 22 zákona o posudzovaní zhody. Musí ísť o prípad mimoriadnej situácie a posúdením všetkých potrebných dokumentov a dokladov k určenému výrobku, ako aj nutnej potreby takéhoto určeného výrobku na trhu Slovenskej republiky sa musí preukázať dostatočná záruka, že určený výrobok, ktorému sa rozhodnutím úradu udelí výnimka, neohrozí život a zdravie jeho používateľov aj napriek tomu, že určený výrobok nebol úplne posúdený v zmysle príslušných postupov posudzovania zhody v zmysle ustanovenia § 22 zákona o posudzovaní zhody a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody. Žiadosť o udelenie tzv. výnimky podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o posudzovaní zhody môže podať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ostatný ústredný orgán štátnej správy, v pôsobnosti ktorého je technický predpis z oblasti posudzovania zhody, ktorý upravuje určený výrobok, ktorý je predmetom žiadosti, ako aj hospodársky subjekt, ktorý má k dispozícii určený výrobok, ktorý je potrebný počas mimoriadnej situácie, a je zodpovedný za uvedenie určeného výrobku na trh a za jeho bezpečnosť. V každom prípade je hospodársky subjekt, ktorý uvádza takýto určený výrobok na trh, ak to mimoriadna situácia dovoľuje, povinný predložiť úradu všetky potrebné doklady, protokoly o skúškach a technickú dokumentáciu, ktorá preukazuje, že bolo začaté posudzovanie zhody podľa príslušných postupov posudzovania zhody, a je povinný po vydaní tzv. výnimky úradom zabezpečiť, aby bolo posudzovanie zhody určeného výrobku ukončené podľa príslušného postupu posudzovania zhody ustanoveného príslušným technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Zároveň sa nad slovo hospodársky subjekt presúva odkaz na novú definíciu pojmu „hospodársky subjekt“, ktorá vyplýva z nariadenia (EÚ) 2019/1020 a ktorá rozširuje pôvodnú definíciu hospodárskeho subjektu podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 o poskytovateľa logistických služieb, ale aj o akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá podlieha povinnostiam súvisiacim s výrobou výrobkov, s ich sprístupňovaním na trhu alebo uvádzaním do prevádzky v súlade s príslušnými technickými predpismi z oblasti posudzovania zhody (harmonizačnými právnymi predpismi Únie) (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o posudzovaní zhody).

(2) Vkladá sa nové ustanovenie § 9a zákona o posudzovaní zhody, ktoré prepája povinnosti podľa článku 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020, ktoré majú plniť hospodárske subjekty vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020 (výrobca usadený v Únii, dovozca, ak výrobca nie je usadený v Únii, splnomocnený zástupca výrobcu s písomným splnomocnením od výrobcu, v ktorom splnomocneného zástupcu poveruje plnením úloh stanovených v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v mene výrobcu, poskytovateľ logistických služieb usadený v Únii, pokiaľ ide o výrobky, s ktorými nakladá, keď v Únii nie je usadený iný hospodársky subjekt). Tieto povinnosti platia pre vymedzené hospodárske subjekty len pre určené výrobky upravené nasledujúcimi právnymi predpismi podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1020: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 (35) a (EÚ) 2016/426 (36) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES (37), 2006/42/ES (38), 2009/48/ES (39), 2009/125/ES (40), 2013/29/EÚ (42), 2013/53/EÚ (43), 2014/29/EÚ (44), 2014/30/EÚ (45), 2014/31/EÚ (46), 2014/32/EÚ (47), 2014/34/EÚ (48), 2014/35/EÚ (49), 2014/53/EÚ (50) a 2014/68/EÚ (51) (ustanovenie § 9a zákona o posudzovaní zhody).

(3) Precizuje sa autorizačná požiadavka podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. i) zákona o posudzovaní zhody, kde sa presnejšie vymedzuje pojem „prostriedky„, ktorými sa v rámci európskej legislatívy majú na mysli nielen technické, ale aj finančné prostriedky, teda celkové zabezpečenie chodu subjektu – orgánu posudzovania zhody a autorizovanej osoby, ktorá chce získať autorizáciu – oprávnenie a notifikáciu na vykonávanie posudzovania zhody príslušného určeného výrobku. Predmetná požiadavka predstavuje dôležitý predpoklad a ubezpečenie výrobcov príslušných určených výrobkov, ako aj notifikujúceho orgánu, iných členských štátov a Komisie, že predmetný subjekt má dostatočné finančné a technické prostriedky, ktorými dokáže pokryť činnosti posudzovania zhody učených výrobkov, na výkon ktorých získa autorizáciu a notifikáciu, a ktorými sa zabezpečí jeho stabilita na trhu Únie. Uvedené je zároveň podkladom a podmienkou toho, aby bol v rámci Európskej únie dostatočný počet autorizovaných a notifikovaných osôb pre dané určené výrobky, čo je dôležité pre funkčnosť a zdravie trhu s výrobkami v rámci celej Európskej únie, ako aj fungovania a činnosti hospodárskych subjektov (ustanovenie § 12 ods. 1 písm. i) zákona o posudzovaní zhody).

(4) Ak autorizovaná osoba nahlási úradu zmenu obchodného mena alebo názvu, sídla a právnej formy, mena, priezviska, funkcie a bydliska osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v jej mene, resp. ich odobratie alebo doplnenie alebo požiada o rozšírenie autorizácie na ďalší technický predpis z oblasti posudzovania zhody alebo jeho časť a spĺňa príslušné požiadavky podľa ustanovenia § 12 zákona o posudzovaní zhody, úrad vydá nové rozhodnutie, ktorým sa skôr vydané rozhodnutie ruší a je týmto rozhodnutím podľa ustanovenia § 15 zákona o posudzovaní zhody nahradené v plnom rozsahu. Zároveň platí, že pôvodný rozsah autorizácie udelený rozhodnutím o autorizácii podľa ustanovenia § 14 zákona o posudzovaní zhody ostáva nezmenený a považuje sa za posúdený a úrad preverí splnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie. V ustanovení § 15 ods. 2 zákona o posudzovaní zhody sa dopĺňa spresnenie platnosti autorizácie autorizovaných osôb, kde platí, že v prípade, ak autorizovaná osoba požiada o zmenu autorizácie podľa pôvodného rozhodnutia o autorizácii vydaného podľa ustanovenia § 14 zákona o posudzovaní zhody, platnosť autorizácie, ktorá bola určená v pôvodnom rozhodnutí o autorizácii podľa ustanovenia § 14 zákona o posudzovaní zhody ostáva nezmenená, čo však neplatí len v prípade, ak by autorizovaná osoba požiadala úrad v rámci jednej žiadosti o zmenu autorizácie podľa ustanovenia § 15 zákona o posudzovaní zhody (rozšírenie autorizácie napr. o pridanie nového technického predpisu z oblasti posudzovania zhody), a zároveň o predĺženie autorizácie podľa ustanovenia § 16 zákona o posudzovaní zhody. V takom prípade dôjde aj k predĺženiu platnosti pôvodnej autorizácie a to maximálne o 5 rokov, ak technický predpis z oblasti posudzovacia zhody neustanovuje inak. Rovnako v rámci konania o predĺžení autorizácie bude vydávané nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruší rozhodnutie o autorizácii podľa ustanovenia § 14 zákona o posudzovaní zhody, predĺži autorizáciu, ak autorizovaná osoba preukáže splnenie autorizačných požiadaviek a nahradí tak pôvodné rozhodnutie o autorizácii. Cieľom uvedenej právnej úpravy je, aby sa autorizovaná osoba preukazovala vždy len jedným platným rozhodnutím o autorizácii, čo prispeje k zjednodušeniu preukazovania sa uvedeným oprávnením v rámci iných správnych konaní, v rámci ktorých je rozhodnutie o autorizácii potrebné doložiť (ustanovenia § 15 a § 16 zákona o posudzovaní zhody).

(5) V ustanovení § 27 zákona o posudzovaní zhody sú transponované ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad určenými výrobkami zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady uvedených v prílohe k zákonu o posudzovaní zhody. Upravuje sa znenie ustanovenia § 27 zákona o posudzovaní zhody s cieľom jeho zosúladenia a zabezpečenia implementácie nariadenia (EÚ) 2019/1020, konkrétne s jeho ustanoveniami upravujúcimi výkon dohľadu nad trhom vrátane jednotlivých oprávnení, právomocí a opatrení ukladaných orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami, t. j. dohľadu nad približne tridsiatimi technickými predpismi z oblasti posudzovania zhody uvedenými v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2019/1020a ktoré pokrýva rámcový zákon o posudzovaní zhody. Ostatné predpisy uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2019/1020 nie sú pokryté zákonom o posudzovaní zhody. Z dôvodu právnej istoty sa v ustanovení § 27 ods. 1 písm. m) zákona o posudzovaní zhody jasne ustanovuje, že popri opatreniach sú orgány dohľadu oprávnené udeliť pokutu, lebo v minulosti sa vyskytli v aplikačnej praxi problémy s interpretáciou ukladania opatrení a pokút (ustanovenie § 27 zákona o posudzovaní zhody).

(6) Ustanovujú sa kompetencie úradu vo vzťahu k orgánom dohľadu nad určenými výrobkami.Ďalej sa ustanovujú informačné povinnosti medzi jednotlivými zodpovednými subjektmi tak, aby v rámci svojich kompetencií mohli zdieľať informácie o nebezpečných výrobkoch a efektívne zasahovať priamo na trhu vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ustanovenie § 29 zákona o posudzovaní zhody je rámcové a berie do úvahy rôznosť databáz a informačných systémov Európskej komisie na zdieľanie údajov o nebezpečnosti určených výrobkov, ktoré bolo potrebné upraviť a zosúladiť s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2019/1020 (ustanovenie § 29 zákona o posudzovaní zhody).

(7) Upravuje sa znenie prechodných a záverečných ustanovení zákona o posudzovaní zhody z dôvodu potreby predĺženia lehoty platnosti autorizácie doterajšej autorizovanej osoby vykonávajúcej preskúšanie výbušnín, výbušných predmetov a munície. Pre vydanie novej autorizácie je nevyhnutné prijatie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody pre tieto výrobky tak, aby autorizovaná osoba mohla plynule posudzovať daný nebezpečný materiál až do vydania technického predpisu na základe zákona o posudzovaní zhody a aby bol vytvorený dostatočný časový priestor aj pre následné vydanie novej autorizácie. Zabezpečenie riadneho technického stavu tohto nebezpečného a citlivého materiálu je základným predpokladom na zabránenie havárií a iných neželaných udalostí, ako aj na plnenie úloh rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ustanovenie § 31 ods. 2 zákona o posudzovaní zhody).

Zákon o správnych poplatkoch

(8) Zákon o správnych poplatkoch sa mení v položke 237, avšak upravujú sa len znenia jednotlivých položiek sadzobníka tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre platcov pri ich výbere v rámci jednotlivých správnych konaní, ktoré sú úradom v rámci udelenia autorizácie a notifikácie vedené a aby nevytvárali žiadne problémy pri ich výbere. Výška hodnoty správnych poplatkov voči doterajšej právnej úprave ostáva nezmenená (položka 237 zákona o správnych poplatkoch).

Zákon o ekodizajne, zákon o bezpečnosti hračiek a zákon o obmedzení používania

(9) Zákon o ekodizajne, zákon o bezpečnosti hračiek a zákon o obmedzení používania sa menia a dopĺňajú z dôvodu zabezpečenia vymožiteľnosti ustanovenia § 9a zákona o posudzovaní zhody vo vzťahu technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorými sú uvedené zákony, ktoré ustanovujú sankcie za porušenie povinnosti hospodárskych subjektov.

Zákon o výbušninách

(10) Zákon o výbušninách sa mení a dopĺňa z dôvodu, že podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o posudzovaní zhody zákonov zaniká 31. decembra 2021 platnosť autorizácie autorizovanej osoby vykonávajúcej preskúšanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. V nadväznosti na danú právnu úpravu je nevyhnutné pre vydanie novej autorizácie prijatie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody pre tieto výrobky. Takýto technický predpis možno vypracovať len na základe splnomocňovacieho ustanovenia príslušného zákona o výbušninách. Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť riadny technický stav výbušnín, výbušných predmetov a munície v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a posudzovanie ich zhody tak, aby príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky vždy pracovali iba s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré spĺňajú predpísané parametre, a aby tieto určené výrobky boli spoľahlivé a bezpečné pre manipuláciu, skladovanie, prepravu a použitie. Výbušniny, výbušné predmety a munícia počas ich životného cyklu podliehajú fyzikálnym a chemickým zmenám a je potrebné neustále sledovať ich kvalitu vo všetkých fázach ich životného cyklu. Novelizovanou právnou úpravou zákona o výbušninách sa zladí a upresní terminológia, procesy posudzovania zhody výbušnín, výbušných predmetov a munície na účely obrany a výstupné dokumenty z posudzovania zhody so všeobecnou právnou úpravou v oblasti posudzovania zhody uvedenou v zákone o posudzovaní zhody. Zároveň v nadväznosti na upravené znenie ustanovenia § 57 zákona o výbušninách sa mení aj znenie splnomocňovacieho ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) zákona o výbušninách tak, aby bolo zladené s terminológiou a požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona o posudzovaní zhody.

Zákon o poskytovaní informácií

(11) Zákon o poskytovaní informácií sa mení a dopĺňa z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2019/1020, ktorým sa po nadobudnutí účinnosti novely zabezpečí riadne plnenie nových povinnosti Kontaktného miesta pre výrobky, ktorým bude poskytovanie informácii hospodárskym subjektom nie len o neharmonizovanej legislatíve týkajúcej sa výrobkov v Slovenskej republike, ale od 16. júla 2021 aj o harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie týkajúcich sa výrobkov a zároveň povinnosť zhromažďovať spätnú väzbu od používateľov v spojení s čl. 24 ods. 1 a 2 a čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1724″). Zároveň sa implementuje časť nariadenia (EÚ) 2018/1724, v súlade s ktorým majú členské štáty povinnosť zaviesť postupy na bezplatné poskytovanie informácií podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 hospodárskym subjektom na základe ich žiadosti, ktorými sú malé a stredné podniky, a uľahčiť im prístup k informáciám, ktoré sa týkajú výrobkov v harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti alebo technických noriem. Tieto činnosti sa majú vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724. Úrad má poskytovať informácie o všetkých právnych predpisoch a požiadavkách týkajúcich sa výrobkov, ktoré sú aj v gescii iných rezortov a vytvoriť a udržiavať aktuálnu databázu obsahujúcu tieto informácie vo forme webovej aplikácie, ktorá prostredníctvom portálu slovensko.sk, bude prepojená s portálom Vaša Európa a tým sprístupnená občanom a podnikateľom v celej Európskej únii. Podľa nariadenia (EÚ) 2018/1724, ktorá je novou prioritou na európskej úrovni, úrad zodpovedá za digitalizáciu podľa prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1724 časť M – Tovar body 1, 2 a 4, čo zahŕňa označenie CE, pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov a vzájomné uznávanie výrobkov a podľa prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/1724 – Asistenčné služby v rámci Kontaktného miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/515.

Zákon o technickej normalizácii

(12) Zákon o technickej normalizácii sa mení a dopĺňa o povinnosť podľa prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1724 časť M – Tovar bod 3 nariadenia (EÚ) 2018/1724, ktorú predstavujú technické normy z dôvodu, že úrad je okrem povinností podľa prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1724 časť M – Tovar body 1, 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2018/1724 zodpovedný aj za technické normy.

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 16. júla 2021 a (B) čiastočne dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....