Podnikatelia

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2024

1.  ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je najmä zavedenie mimoriadnej investičnej pomoci s cieľom prilákať investorov vo vybraných oblastiach k umiestneniu nových investícií na území Slovenskej republiky. Novelou zákona o regionálnej investičnej pomoci dochádza napríklad aj k úprave dodržiavania náležitostí zmlúv o prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. Výrazným doplnením, ktoré novela zákona o regionálnej pomoci priniesla, sú aj ustanovenia o formách mimoriadnej investičnej pomoci, ktorými sú napríklad dotácia alebo úľava na dani z príjmov a podobne.

2.   CIELE NOVELY A OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

Z dôvodu potreby znižovania závislosti Slovenskej republiky a Európskej únie od fosílnych palív (urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo), bola prijatá novela zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorá (1) zavádza mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, (2) vytyčuje špecifické pravidlá a podmienky pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom vo všetkých ostatných aspektoch primerane aplikuje pravidlá a podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoc a (3) zavádza zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe s cieľom spresniť postupy a podmienky pre vyššiu právnu istotu prijímateľov investičnej pomoci a pod.

Ambíciou novely zákona o regionálnej investičnej pomoci nie je komplexne riešiť transformáciu hospodárstva, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na území Slovenskej republiky.

3.   PREDMET ÚPRAVY ZÁKONA O RIP

Dňa 13. februára 2024 bol prijatý zákon č. 31/2024 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci (ďalej len „zákon o RIP“).

Prvou otázkou, ktorou sa novela zaoberá je úprava predmetu úpravy zákona o RIP, a to formou úpravy ustanovenia § 1 zákona o RIP.

„Tento zákon o RIP upravuje (A) poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia a (B) poskytovanie regionálnej investičnej pomoci (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o RIP).

„Investičná pomoc a mimoriadna investičná pomoc podľa tohto zákona o RIP sa poskytujú v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci“ (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o RIP).

Novinkou v porovnaní s doteraz účinnou právnou úpravou zákon o RIP je teda doplnenie (1) mimoriadnej investičnej pomoci, (2) práv a povinností prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a (3) pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia.

4.   POJEM MIMORIADNA INVESTIČNÁ POMOC

Novelou sa do zákona o RIP dopĺňa aj vymedzenie samotného pojmu mimoriadna investičná pomoc.

„Mimoriadnou investičnou pomocou sa na účely zákona o RIP rozumie štátna pomoc poskytovaná na základe právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým sa určujú dočasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci“ (ustanovenie § 5 písm. o) zákona o RIP).

5.   ZMLUVA O PREVODE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ZA HODNOTU NIŽŠIU, AKO JE HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU STANOVENÁ ZNALECKÝM POSUDKOM

Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom, sa realizuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a vlastníkom nehnuteľnosti (ďalej len „zmluva“).

Po novom dochádza k úprave ustanovenia § 13 ods. 5 zákona o RIP, upravujúceho prípad, keď zmluva neobsahuje povinné náležitosti podľa ustanovenia § 13 ods. 2 alebo 3 zákona o RIP. Do účinnosti novely zákon o RIP takúto absenciu obsahových náležitostí sankcionoval neplatnosťou príslušných zmlúv podľa ustanovenia § 13 ods. 2 alebo 3 zákona o RIP. Po novom však platí:

„Ak zmluva podľa ustanovenia § 13 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o RIP neobsahuje povinné náležitosti a prílohy, investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom nie je možné poskytnúť“ (ustanovenie § 13 ods. 5 zákona o RIP).

V prípade nezahrnutia povinných náležitostí zmlúv podľa ustanovenia § 13 ods. 2 alebo 3 zákona o RIP nie je v zmysle novely možné udeliť investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, čo však nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy.

6.   POSÚDENIE ŽIADOSTI O INVESTIČNÚ POMOC

Zmeny sa dotkli aj ustanovení zákona o RIP o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc (ustanovenia § 15 ods. 3 a § 28 ods. 5 zákona o RIP).

„Ak žiadosť podá prijímateľ podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o RIP, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak žiadosť podá prijímateľ podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) až j) zákona o RIP alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje“ (ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o RIP).

„Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o RIP, ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) až j) zákona o RIP alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje“ (ustanovenie § 28 ods. 5 zákona o RIP).

A)  PRIJÍMATEĽ INVESTIČNEJ POMOCI

Pre upresnenie je potrebné určiť, čo chápeme skutočnosťami podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o RIP. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o RIP platí:

„Prijímateľom nemôže byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak (A) má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov, (B) má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, (C) je voči nej vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, (D) porušila v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti o investičnú pomoc zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, (E) jej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu, (F) v troch rokoch predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc došlo k zrušeniu rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo k zrušeniu rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pre prijímateľa z dôvodu porušenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, (G) je povinná vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, (H) je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu alebo súd rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania, (I) je v likvidácii, (J) do 45 pracovných dní od podania žiadosti o investičnú pomoc podľa ustanovenia § 14 zákona o RIP nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o RIP).

B)  PODSTATA ZMIEN V SÚVISLOSTI S POSUDZOVANÍM ŽIADOSTI O INVESTIČNÚ POMOC

Novelou tak dochádza k rozdeleniu výpočtu právnych dôvodov, kedy fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nemôže byť prijímateľom investičnej pomoci na skupinu dôvodov, ktorá spôsobuje relatívnu diskvalifikáciu a na skupinu dôvodov, ktorá spôsobuje jej definitívnu diskvalifikáciu ako možného príjemcu investičnej pomoci.

V prvej skupine dôvodov, ktorá spôsobuje relatívnu diskvalifikáciu osoby prijímateľa je podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona o RIP evidencia nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu a podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. b) zákona o RIP evidencia nedoplatkov na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie. Pri prvej skupine dôvodov a tzv. relatívnej diskvalifikácii ministerstvo hospodárstva prijímateľa vyzve na odstránenie evidovaných nedoplatkov a až následne, ak ich osoba v určenej lehote neodstráni nastáva tzv. definitívna diskvalifikácia prijímateľa a zamietnutie žiadosti.

Uvedená zmena vyplýva z platného znenia colného poriadku, daňového poriadku alebo zákona o sociálnom poistení, či zákona o zdravotnom poistení kedy sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby počas doby, kedy sú dlžníkmi evidované v príslušných registroch, pričom po uhradení nedoplatku v registri už uvedené nie sú.

Cieľom takto koncipovanej právnej úpravy nie je poskytovať investičnú pomoc osobám, ktoré si neplnia povinnosti voči štátu, ale zosúladiť právnu úpravu s postupom v ostatných predpisoch a to tak, aby bola primeraná k závažnosti porušovanej povinnosti.

7.   MIMORIADNA INVESTIČNÁ POMOC A JEJ POSKYTOVANIE V ODVETVIACH STRATEGICKÝCH PRE PRECHOD NA KLIMATICKY NEUTRÁLNE HOSPODÁRSTVO

Azda najvýraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o RIP priniesla, je doplnenie nových ustanovení § 28a zákona o RIP („Mimoriadna investičná pomoc“) a § 28b zákona o RIP („Poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo“).

A)   MIMORIADNA INVESTIČNÁ POMOC

„Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci a vo vzťahu k právam a povinnostiam prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia sa použijú ustanovenia § 1 až 28 zákona o RIP, ak tento zákon o RIP neustanovuje inak“ (ustanovenie § 28a zákona o RIP).

B)  POSKYTOVANIE MIMORIADNEJ INVESTIČNEJ POMOCI V ODVETVIACH STRATEGICKÝCH PRE PRECHOD NA KLIMATICKY NEUTRÁLNE HOSPODÁRSTVO

„Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe formou (A) dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, (B) úľavy na dani z príjmov, (C) prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov“ (ustanovenie § 28b ods. 1 zákona o RIP).

„Poskytovateľom mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je (A) ministerstvo hospodárstva, ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa ustanovenia § 28b ods. 1 písm. a) zákona o RIP, (B) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak ide o úľavu na dani z príjmov podľa ustanovenie § 28b ods. 1 písm. b) zákona o RIP, (C) vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 28b ods. 1 písm. c) zákona o RIP“ (ustanovenie § 28b ods. 2 zákona o RIP).

Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa ustanovenia § 28b ods. 1 písm. c) zákona o RIP sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií“ (ustanovenie § 28b ods. 3 zákona o RIP).

„V prípade kumulácie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo s inou štátnou pomocou súvisiacou s rovnakými oprávnenými nákladmi nesmie takto kumulovaná štátna pomoc presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci vypočítanú pre oprávnené náklady alebo maximálnu výšku pomoci podľa tohto zákona o RIP alebo osobitného predpisu. Celková výška kumulovanej štátnej pomoci podľa prvej vety zároveň nesmie presiahnuť hodnotu 100 % oprávnených nákladov“ (ustanovenie § 28b ods. 4 zákona o RIP).

8.   ODVETVIA, PODPOROVANÉ MIMORIADNOU INVESTIČNOU POMOCOU, HODNOTY PRE INVESTIČNÝ ZÁMER A MAXIMÁLNA VÝŠKA MIMORIADNEJ INVESTIČNEJ POMOCI

Na záver dochádza novelou k doplneniu ustanovenia § 29 ods. 1 písm. i) až k) zákona o RIP.

Obdobne ako v prípade regionálnej investičnej pomoci ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením (1) odvetvia, v ktorých možno investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou, (2) minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, (3) minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení, (4) minimálny počet vytvorených nových pracovných miest, (5) minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy (6) maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru a (7) maximálnu výšku mimoriadnej investičnej pomoci a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci podľa formy mimoriadnej investičnej pomoci poskytovanej v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky.

Odvetvia, v ktorých možno investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou bude možné vymedziť nariadením vlády pre viacero druhov mimoriadnej investičnej pomoci obdobne ako sa nariadením vlády ustanovujú prioritné oblasti. Pre mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa určené odvetvia nebudú odlišovať od dočasného krízového rámca, teda budú zahŕňať oblasti priemyselnej výroby zamerané na výrobu batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov, vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého alebo kľúčových komponentov týchto výrobkov alebo kritických surovín potrebných na výrobu týchto výrobkov a kľúčových komponentov.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (06. marca 2024). Niektoré ustanovenia zákona o RIP strácajú účinnosť dňa 31. decembra 2026.

Publikované dňa 25.03.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....