Podnikatelia

Novela zákona o reklame

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Zmeny, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona o reklame v súvislosti so snahou štátu obmedziť propagáciu tabakových výrobkov.NOVELA ZÁKONA O REKLAME

28. októbra 2005 prijala NR SR zákon č. 525/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z.z. Nová úprava reklamného práva sa stáva účinnou 15. decembra 2005, okrem ustanovení § 6 ods. 1 písm. e) v druhom bode, týkajúceho sa zákazu reklamy tabakových výrobkov uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku, mimo ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. marca 2006.

BOJ PROTI FAJČENIU NA ÚSEKU REKLAMY

Nová právna úprava reklamy sa týka najmä komplexného boja proti fajčiarskemu návyku. Novela definuje tabakový výrobok ako výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku. Zakazuje sa reklama tabakového výrobku na všetkých druhoch informačných nosičov, rozdávaním tabakového výrobku verejnosti, na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov.

Zakazuje sa tiež reklama tabakového výrobku prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku, uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku, okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov. Sponzorstvom sa pritom myslí akýkoľvek finančný alebo vecný príspevok alebo akéhokoľvek iné plnenie osobe, na podujatie alebo činnosť, ktorých účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakových výrobkov. Sponzorstvom nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu.

REKLAMA TABAKOVÝCH VÝROBKOV A POUŽÍVANIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK, EMBLÉMOV, NÁZVU, ALEBO INÝCH VÝRAZNÝCH ZNAKOV TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Zákaz reklamy tabakových výrobkov sa obchádzal využívaním ochrannej známky, názvu alebo iných znakov tabakového výrobku, ktoré u spotrebiteľa mali evokovať tabakový výrobok. Preto sa ustanovenie dopĺňa aj o zákaz takejto reklamy. Zákaz reklamy uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku sa však nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov, boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a súčasne vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.

SANKCIA ZA PORUŠENIE ZÁKONA

Doplnenie zákazu reklamy prostredníctvom sponzorstva a riziko porušenia tohto zákazu vyžaduje, aby boli sankcie za porušenie zákona v prípade zákazu sponzorstva, ktorého efektom je reklama tabakových výrobkov, dostatočné. V našom prípade sankcia nepostihuje šíriteľa reklamy, ale sponzora, t.j. osobu, ktorá poskytla finančný, vecný príspevok alebo iné plnenie na akciu, ktorej efektom je aj reklama tabakových výrobkov. Ustanovuje sa sankcia za porušenie zákazu do výšky 10 mil. Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....