Podnikatelia

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá okrem iného upravuje príslušné ustanovenia zákona vo vzťahu k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia vychádzajúc z aplikácie metodiky ESA 95. Novela doplnila i okruh ďalších výdavkov, o ktoré je počas rozpočtového provizória možné prekračovať zákonom určený limit 1/12 výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória.

V nadväznosti na Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2011 a na prijatý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorom sme Vás informovali v bulletine PRO BONO Čarnogurský ULC 12/2011, vypracovalo Ministerstvo financií SR návrh novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“).

Novela zákona upravuje príslušné väzbové ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súvislosti s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Druhým okruhom úprav je zabezpečenie eliminácie rizika pri čerpaní prostriedkov EÚ v čase rozpočtového provizória, a to doplnením ďalšej výnimky pre možné prekročenie 1/12 výdavkov počas jednotlivých mesiacov.

Najdôležitejšou zmenou vo vzťahu k ústavnému zákonu je zavedenie novej terminológie a novovymedzeného obsahu dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku v metodike ESA 95. V nadväznosti na vypracovávanie jarnej a jesennej notifikácie pre Európsku komisiu sa bude vypracovávať štátny záverečný účet na inej kvalitatívnej úrovni, ako aj súhrnná výročná správa. Uvedené dokumenty nahradia doterajší dokument – záverečný účet verejnej správy.

V zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepripúšťa, aby sektor verejnej správy obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom, preradil Štatistický úrad SR súkromné zdravotné poisťovne v registri organizácií zo sektora verejnej správy do sektora finančných korporácií. Všetky príjmy súkromných zdravotných poisťovní z poistného okrem súkromných zdrojov poisťovní a všetky výdavky poistenia okrem výdavkov na správu súkromných zdravotných poisťovní zostali aj naďalej súčasťou rozpočtu verejnej správy. Podľa metodiky ESA 95 musí rozpočet verejnej správy obsahovať len údaje za vykonávanie verejného zdravotného poistenia. To znamená, že aj keď súkromné zdravotné poisťovne nie sú subjektmi verejnej správy, časť ich rozpočtu, konkrétne príjmy a výdavky súvisiace s výkonom verejného zdravotného poistenia, budú súčasťou rozpočtu verejnej správy a budú mať vplyv aj na vykazovanie plnenia rozpočtu verejnej správy.

Náplň údajov rozpočtu verejnej správy v nadväznosti na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bola rozšírená (1) o schválený rozpočet bežného roka(2) o údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka, t.j. aktuálnej očakávanej skutočnosti, ktorá je v danom čase k dispozícii a (3) o údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva roky.

Nové ust. § 11 ods. 3 písm. f) doplnilo ďalší okruh výdavkov, o ktoré možno prekračovať 1/12 výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória, a to výnimkou pre prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Uvedená zmena má zabezpečiť elimináciu možného rizika s cieľom zabezpečiť plynulé čerpanie prostriedkov EÚ.

Pojem záverečný účet, teda súhrnný dokument, ktorý obsahoval štátny záverečný účet za príslušný rozpočtový rok a výsledky hospodárenia súhrnu rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok, novela odstránila a miesto neho zadefinovala štátny záverečný účet a súhrnnú výročnú správu. Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok. V zmysle nového ust. § 29 ods. 2 obsahuje (1) údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka, (2) vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky, (3) údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu a (4) iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy. Návrh štátneho záverečného účtu predkladá Ministerstvo financií SR vláde vždy najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka. Vláda predloží ňou schválený návrh štátneho záverečného účtu NR SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR do 20. mája.

V druhej etape vypracuje Ministerstvo financií SR súhrnnú výročnú správu a predloží ju na schválenie vláde najneskôr do 31. októbra. Vláda ju predkladá na informáciu Národnej rade SR do 20. novembra. Kapitoly štátneho rozpočtu ani štátne fondy tento dokument nevypracúvajú. Súhrnná výročná správa obsahuje (1) zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a údajov o dlhu verejnej správy v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. októbra bežného roku (definitívne údaje – tzv. „septembrová notifikácia“), (2) súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky zostavenú z konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, obcí a vyšších územných celkov ako aj (3) ďalšie údaje ustanovené osobitným zákonom a (4) údaje o hospodárení Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....